ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΟΡΑΝΙΟΥ ΥΠΟ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ!

Pin It

2023 04 02 a

Μοναχός Βλάσιος Ἁγιορείτης

Ἀπὸ τὸν καιρὸν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων μέχρι τῆς σήμερον, δὲν ἀκούσθηκε ποτὲ ἐπίσκοποι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, νὰ δίνουν ὡς δῶρον, σὲ Μουσουλμάνους – Μωαμεθανούς, τὸ Κοράνιον. Αὐτὸ τὸ ἀσεβὲς φαινόμενον καὶ σύστημα ἤρχισεν, ὡς δείχνουν ἱστορικὰ στοιχεῖα, κατὰ τὰ τέλη τοῦ 20οῦ αἰώνα.

Πρῶτος, ποὺ ἔδωσε Κοράνιον, φαίνεται νὰ εἶναι ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων Διόδωρος Α΄, ὅταν ἐπισκέφθηκε Τοῦρκον πολιτικόν, στὴν Τουρκίαν, (ἄν δὲν κάνω λάθος στὴν χρονολογία) τὸ 1986. Δεύτερος φαίνεται νὰ εἶναι ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖ­ος Α΄, ὅταν ἐπισκέφθηκε τὸν Πρόεδρο τῆς «COCA -COLA”, στὴν Ἀμερική, Μούχταρ καὶ τὴν σύζυγόν του Δάφνη, ἀρχές τοῦ 21οῦ αἰώνα. Ὁ αὐτὸς Πατριάρχης σὲ δηλώσεις του στὸ νησὶ Κῶ τὸ Φθινόπωρο τοῦ 2022, εἶπεν ὅτι τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον ἔχει τυπώσει Κοράνια σὲ εἰδικὴν ἔκδοσιν. Μετέπειτα μιμήθηκαν τοὺς ὡς ἄνω Πατριάρχες καὶ ὁ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος Β΄, καὶ ὁ τῶν Ἱεροσολύμων Θεόφιλος Α΄, ποὺ ἔχουν δώσει καὶ αὐτοὶ Κοράνια καὶ ρητὰ ἀπὸ τὸ Κοράνιον σὲ πλακέττες, σὲ Μουσουλμάνους Πολιτικούς καὶ ἄλλα ὑψηλὰ πρόσωπα.

Φαίνεται οἱ ὡς ἄνω νὰ ὑποκινήθηκαν ἀπὸ ἀόρατους ὑποκινητὲς τῶν Σκοτεινῶν Δυνάμεων, ποὺ θέλουν νὰ μειώσουν καὶ ἐξαφανίσουν τὴν Πίστιν τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν οἰκουμένην. Ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ τὰ ὀνόματά τους δὲν εἶναι γεγραμμένα στὴν Βίβλον τῆς Ζωῆς. Καὶ τὰ 3 Πατριαρχεῖα εὑρισκόμενα δυσ­τυχῶς σὲ μουσουλμανικὰ μωαμεθανικὰ κράτη καὶ τὸ ἕνα ἐξ αὐτῶν στὸ Ἑβραϊκὸ Ἰσραήλ, ὅπου ἡ ὕπαρξις καὶ διατήρησις τῶν Πατριαρχείων αὐτῶν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὶς Κυβερνήσεις αὐτῶν τῶν χωρῶν καὶ κρατῶν ἔκαμαν ὑποχωρήσεις, γιὰ νὰ μὴ διωχθοῦν.

Ὅμως, οὐδεὶς ποτὲ μάρτυρας τοῦ Ἰεχωβᾶ ἠκούσθη ὅτι ἔδωσε Κοράνιον σὲ μωαμεθανὸ – μουσουλμάνο, οὐδεὶς Προτεστάντης, οὔτε καὶ Ρωμαιοκαθολικός, οὔτε καὶ Πεντηκοστιανός, οὔτε ὁποιοσδήποτε ἄλλος αἱρετικός, ἔχει δώσει Κοράνιον ὡς δῶρον σὲ ἄνθρωπον τοῦ Ἰσλάμ.

Μόνον Ὀρθόδοξοι Ἱεράρχες ἔχουν κάμει τοῦτο, γιὰ νὰ διατηρήσουν τὰ ἑλληνογενῆ καὶ πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα τους. Οἱ θρόνοι, δυστυχῶς, διατηροῦνται σήμερα, μὲ τὴν ὑποταγὴν στὸν Οἰκουμενισμόν! Ἔχει λεχθῆ ὅτι καὶ ὁ Μαρωνείας Παντελεήμων (Κομοτινῆς) ἔχει δώσει Κοράνιον σὲ Μουφτή. Ὅμως ὁ ἴδιος ἀπολογούμενος εἶπε: «Δὲν ἔδωσα ἐγὼ Κοράνιο, ἀλλ’ ὁ Μουφτὴς ἔδωσε σὲ μένα Κοράνιο». Δὲν ἀκούσθηκε ὅμως ποτέ; εἴτε Μουφτής, εἴτε Δερβίσης, εἴτε Χότζας, εἴτε ἀκόμα καὶ ἁπλὸς μωαμεθανὸς – μουσουλμάνος, νὰ ἔδωσε ποτὲ Εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ σὲ Χριστιανόν!

Γιὰ φαντασθεῖτε, οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, ποὺ κήρυτταν τὴν Πίστιν τοῦ Χριστοῦ, νὰ ἔδιναν καὶ χειρόγραφα εἰδωλολατρικὰ τοῦ Δωδεκαθέου καὶ τῶν ἄλλων ψευδοθεῶν ὡς δῶρα στοὺς Εἰδωλολάτρες. Ἔτσι, ὅτι ἔκτιζαν θὰ τὸ χαλοῦσαν. Ἡ προσφορὰ Κορανίου σὲ μωαμεθανοὺς καταργεῖ τὴν ἱεραποστολὴν τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Ἐξ ἄλλου, ἡ Ἐκκλησία μας δὲν ἀποδέχεται τὸ Κοράνιον. Εἶναι τὸ «ἄλλο Εὐαγγέλιο», ποὺ ἀναθεμάτισεν ὁ Ἀπόστολος Παῦ­λος στὴν πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολήν του. Ἐξ ἄλλου τὸ ἔγραψεν ἕνας Ψευδοπροφήτης ὁ Μωάμεθ. Καὶ ἐνῷ μαρτυρεῖ διὰ τὸν Χριστὸν ὅτι «εἶναι Προφήτης καὶ Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ (Ἀλλάχ)», ἀπὸ τὴν ἄλλην ἀρνεῖται τὴν θεότητά του καὶ ἀπορρίπτει καὶ τὰ ἴδια τὰ λόγια τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτι εἶναι Υἱὸς τοῦ Πατρός, Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Καὶ οὔτε ὁμολογεῖ βάπτισμα (στὴν Ἁγίαν Τριάδα) εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Ἄνθρωπος χωρὶς φῶς, δὲν μπορεῖ νὰ μεταδώσει φῶς σὲ ἄλλους ἀνθρώπους.

Μετὰ τὴν μειοδοτικὴν αὐτὴν τακτικὴν κάποιων Ἱεραρχῶν νὰ δίνουν Κοράνια σὲ μωαμεθανούς, ξεθάρρεψαν καὶ κάποιοι «ζηλωτὲς» μωαμεθανοὶ καὶ τοιχοκόλλησαν πρὶν τὰ Χριστούγεννα τοῦ 2022, σὲ ναούς, μαγαζιά, καταστήματα καὶ ἴσως καὶ σὲ σπίτια, Ἑλλήνων Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων Ξάνθης καὶ Κομοτινῆς, φυλλάδια στὰ Ἑλληνικὰ ποὺ καλοῦσαν τοὺς Χριστιανοὺς νὰ «διαβάσουν τὸ Κοράνιο»! Ἂν καὶ πολλοὶ Θράκες Ἕλληνες ὑποπτέφθηκαν, ὅτι ἡ ἐνέργεια αὐτὴ πιθανὸν νὰ ὑποκινήθηκε ἀπὸ Τούρκους τῆς Τουρκίας.

Ποῖον ἀντίκτυπον ἔχουν αἱ μειοδοτικαὶ πράξεις εἰς τὴν εὐαίσθητον Θρᾴκην;

Οὐδεὶς μουσουλμάνος ἢ ἀλλόθρησκος διενοήθη ποτὲ ὅσα Πατριάρχαι πράττουν, προκειμένου νὰ μὴ διωχθοῦν καὶ ἀπολέσουν τὴν θέσιν των ἀπὸ τὰς τοπικάς ἀρχὰς καὶ ἐξουσίας.

Πηγή


Εκτύπωση   Email