ΡΕΪΚΙ - Η ΑΙΡΕΣΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Pin It

07122022 1Ἡ Νεοεποχίτικη ἐκδοχή τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ μέ ἐπίκληση δαιμονικῶν πνευμάτων γιά δῆθεν θεραπεῖες καί βελτιώσεις καί λύσεις ἐπί παντός ἐπιστητοῦ.

Ἐπιμέλεια: Κώστας Πετρόπουλος

Α. ΙΣΤΟΡΙΑ – ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΕΥΔΩΝ
1. Τό «Ρέϊκι» –σύμφωνα μέ ὅσους τό προωθοῦν, τό ὑποστηρίζουν καί τό χρησιμοποιοῦν– εἶναι μιά παληά ἐναλλακτική θεραπευτική τέχνη, ἕνα πανάρχαιο θεραπευτικό, ὁλιστικό σύστημα, γιά τό σῶμα, τόν νοῦ καί τό πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου μιά –δῆθεν– ἀσφαλής, ἁπλή καί φυσική τεχνική, πού χρησιμοποιεῖ τήν «μετάδοση τῆς –ἀόρατης– συμπαντικῆς ζωτικῆς ἐνέργειας» μέ τό… ἄγγιγμα τῶν χεριῶν! Κανείς, ἀπό ὅλους αὐτούς τούς ὑποστηρικτές καί «θεραπευτές» τοῦ Ρέϊκι, δέν σοῦ ἐξηγεῖ, τί εἶναι αὐτή ἡ ἐνέργεια, καί ἀπό ποιόν ἐκπορεύεται.
2. Δημιουργός τοῦ Ρέϊκι ὑπῆρξε, κατά τόν 19ο αἰώνα, ὁ Ἰάπωνας «Χριστιανός», «γιατρός» Dr Mikao Usui, πρώην «Διδάκτωρ Θεολογίας στό Πανεπιστήμιο τοῦ Σικάγο», καί ἀργότερα «Πρύτανης ἤ «Κοσμήτορας» στό… Χριστιανικό Πανεπιστήμιο τοῦ Κιότο τῆς Ἰαπωνίας» Ὁ ΟΠΟΙΟΣ –ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ– ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΓΙΑΤΡΟΣ (!), ΗΤΑΝ ΒΟΥΔΙΣΤΗΣ, ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ (!), ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Ή ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (!), ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΦΟΙΤΗΤΗΣ (!).

Ἀπό κάποιες πηγές πληροφορούμεθα, ὅτι μετεῖχε σέ ἀποκρυφιστική ὁμάδα πού ἀσχολεῖτο μέ τήν παραψυχολογία καί τόν πνευματισμό.
Οἱ φαινομενικά «χριστιανικές» πλευρές τοῦ Ρέϊκι προστέθηκαν ἀργότερα, γιά νά γίνει τό Ρέϊκι εὐκολώτερα ἀποδεκτό στήν Ἀμερική καί στήν Εὐρώπη.
3. Τό Ρέϊκι ὑπόσχεται ὅτι «δέν ἔχει σχέση μέ κανένα δόγμα, καμμία θρησκεία», καί ὅτι «μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ ἀπό ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἀνεξαρτήτως φύλου, ἡλικίας, πνευματικῶν ἀντιλήψεων ἤ πεποιθήσεων».
4. Ὁ Mikao Usui, ὀνόμασε τό «θεραπευτικό του σύστημα» ReiKi ἀπό τό ἀρχαῖο ρῆμα «ρεῖ», πού σημαίνει ροή, καί ἀπό τό Ki ἤ Chi, πού εἰς τά Ἰαπωνικά σημαίνει ζωτική ἐνέργεια (= ἐνέργεια πού ρέει). Ἐπηρεάστηκε ἀπό Ἀρχαίους Πολιτισμούς ὅπως π.χ. τῆς Αἰγύπτου, τοῦ Θιβέτ καί τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος.
5. Ἡ ἄγνωστης προέλευσης αὐτή «ἐνέργεια» μεταδίδεται μέσω τοῦ μεταδότη – θεραπευτή, ὅστις λειτουργεῖ ὡς «κανάλι τῆς Ζωτικῆς Ἐνέργειας» ὡς «Ἱερή θεραπευτική τέχνη, ὡς πνευματικό μονοπάτι» καί δέν θεραπεύει ἐκεῖνος (ὁ θεραπευτής), ἀλλά ἡ Ἐνέργεια.
6. Τό Ρέϊκι ὑπόσχεται βελτίωση καί τῶν τριῶν ἐπιπέδων πού ἀφοροῦν τήν ἀνθρώπινη ὕπαρξη: πνευματικό, ψυχολογικό, βιολογικό. Ὑπόσχεται, ἀκόμη, «αὐτογνωσία, ἐπέκταση τῶν ἱκανοτήτων, ἁρμονία στήν ψυχή καί θεραπεία κάθε νόσου στό σῶμα». Θεραπεύει, ἀκόμη, καί τίς σκέψεις καί τά συναισθήματά μας. Ἔτσι μᾶς λέγουν…
7. Στήν πραγματικότητα, ὅμως, ὅπως θά δοῦμε πιό κάτω, ὅλα αὐτά τά ἀκαταλαβίστικα, γενικά καί ἀόριστα πού ὑπόσχεται ὅτι «θεραπεύει» τό Ρέϊκι, δέν ἰσχύουν, ἐνῶ καί ἡ ὑπόσχεσή του ὅτι δέν ἔχει σχέση μέ θρησκεῖες, ἔρχεται στήν πράξη σέ εὐθεία ἀντίθεση μέ τίς πρακτικές ἐφαρμογῆς τῶν τελετῶν μυήσεως τῶν θεραπευτῶν – μεταδοτῶν τῆς ἐνέργειας. Τέλος, ὅλα αὐτά παραπέμπουν σέ μιά σειρά Ἀνατολικῶν Παραθρησκειῶν καί στόν Νεοεποχίτικον Ἀποκρυφισμόν, πού ἀποτελοῦν Βλασφημία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού εἶναι ἀσυμβίβαστη ἔννοια καί ἐχθρός τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας μας, (συμπεράσματα πρόσφατου εἰδικοῦ συνεδρίου τῆς Ἐπιτροπῆς Αἱρέσεων τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος).
«Ἀρκετοί ἄνθρωποι, καί μάλιστα νέοι, ἀποκομμένοι ἀπό τήν ἀληθινή χριστιανική πίστη, λόγω τῆς χαλάρωσης τῆς χριστιανικῆς ζωῆς, στρέφονται συχνά στόν ἀποκρυφισμό, ἀναζητώντας ἀπαντήσεις στά ὑπαρξιακά τους προβλήματα» ὑπογραμμίζεται στά συμπεράσματα τοῦ συνεδρίου.

Β. ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΡΕΪΚΙ – ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ
8. Τό σύστημα Ρέϊκι, εἶναι ἀρκετά διαδεδομένο στήν Ἀμερική καί στήν Εὐρώπη, ὅπου ὑπάρχουν καί Εἰδικές Κλινικές. Στήν Ἑλλάδα, ὑπάρχουν Εἰδικοί Σύλλογοι, Σχολές, Δίκτυα καί Ἑνώσεις, Ὁμοσπονδίες κ.λπ. καί κυκλοφοροῦν καί ἀρκετά ἐνημερωτικά ἔντυπα καί βιβλία. Μέχρι καί πολύχρωμα ἑλκυστικά βιβλία –σάν παιχνίδια– γιά μικρά παιδιά κυκλοφοροῦν, μέ σκοπό νά διαδοθεῖ τό Ρέϊκι στήν νεολαία καί νά «λύσει» ὅλα τά προβλήματά της. Σχεδόν σέ ὅλα τά Κέντρα Spa χρησιμοποιοῦν τό Ρέϊκι γιά χαλάρωση καί ἀπαλλαγή ἀπό τό stress καί ἀναζωογόνηση. Ταυτόχρονα πληθαίνουν καί τά πάσης φύσης παγκόσμια καί πανελλήνια συνέδρια, σεμινάρια καί ἐργαστήρια καί μυητικά ταξίδια!
9. Ὑπάρχει ἀκόμη πληθώρα θεραπευτῶν καί μυημένων διδασκάλων. Ὁ «ἀσθενής» σέ ἕναν κύκλο, συνήθως 30 συνεδριῶν, ξαπλώνει σέ ἕνα ἀναπαυτικό κρεβάτι, ντυμένος ἁπλά, μέ μία φόρμα γυμναστικῆς, ἄνετη. Ἡ «ἐνέργεια» μεταδίδεται μέ τήν ἐπαφή τῶν δύο χεριῶν, σέ περισσότερες ἀπό 16 θέσεις (τσάκρα-σημεῖα ἀναμετάδοσης τῆς ἐνέργειας) στό σῶμα. Ὁ ἀσθενής χαλαρώνει, κοιμᾶται, «ξεμπλοκάρει μέσω τῆς ἐνέργειας πού κυλάει μέσα του, κλαίει ἤ «γελάει» καί σηκώνεται καλοδιάθετος καί ἀνάλαφρος».
Κι ἔτσι, διαμέσου τῆς «ἐπίθεσης τῶν χεριῶν» καί τῆς «θεραπείας τῶν τσάκρας», θεραπεύονται –δῆθεν– ὅλες οἱ σωματικές καί ψυχικές παθήσεις, γίνεται αὐτοθεραπεία, θεραπεύονται ἀπόντες, ζῶα, φυτά, πράγματα, καταστάσεις, τό παρελθόν, φορτίζονται μπαταρίες, ἀπαλλάσσεται ὁ ὑπολογιστής ἀπό ἰούς κ.τ.λ.
Και ἡ «συνεδρία» κλείνει ἀφοῦ ὁ «θεραπευτής» εὐχαριστήσει τό Ρέϊκι.

Γ. ΘΕΡΑΠΕΙΑ Ή ΤΣΑΡΛΑΤΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΦΕΛΕΙΣ;
10. Βασικόν τρόπον ἔκφρασης καί παρουσίας τοῦ ἄκρως αντιχριστιανικοῦ φαινομένου τῆς «Νέας Ἐποχῆς» στό χῶρο τῆς ὑγείας, ἀποτελοῦν οἱ λεγόμενες Ἀνορθόδοξες ἤ ἐνεργειακές «θεραπεῖες», οἱ ὁποῖες παντελῶς στεροῦνται –στήν πραγματικότητα– ἐπιστημονικοῦ χαρακτήρα. Μεταξύ αὐτῶν τῶν ἀνορθόδοξων «θεραπειών» συγκαταλέγεται καί τό «Ρέϊκι».
11. Τό Ρέϊκι, ἄν καί ὑπόσχεται θεραπείαν πάσης νόσου καί καταστάσεως, ἄν καί ἀσκεῖται ἀπό –δῆθεν– «θεραπευτές – δια-μεσολαβητές τῆς ἐνέργειας», καί μολονότι ἀναφέρεται σέ «συνεδρίες» ἀσθενῶν, σέ «κλινικές», οὐδεμία ἐπιστημονική σχέση ἔχει μέ «θεραπεῖες» ἀσθενῶν, διότι οὔτε ἡ θεωρία του συμβαδίζει μέ τήν Φυσική ἤ Ἰατρική Ἐπιστήμη, οὔτε ὑπάρχουν ἔρευνες ἤ Μελέτες ἤ Ἐπιστημονικές Ἐνδείξεις πού νά δείχνουν ὅτι εἶναι ἀποτελεσματικό. Ἐξ ἄλλου καί ἡ Νεοεποχίτικη «Ἐνέργεια» πού ἐπικαλοῦνται, οὐδεμία σχέση ἔχει μέ τήν Ἐνέργεια πού ἀναγνωρίζει ἡ Ἐπιστήμη τῆς Φυσικῆς, τῆς Χημείας ἤ τῆς Βιολογίας, ἀλλά μία ὑποθετική ἤ μεταφυσική (στήν οὐσία δαιμονική) ἐνέργεια, ἡ ὁποία δέν ἀνιχνεύεται ἐπιστημονικά καί ἡ ὁποία δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τήν Μηχανική, τόν Ἠλεκτρισμό ἤ τούς πυρῆνες τῶν ἀτόμων.
12. Εἶναι χαρακτηριστικόν ὅτι, οἱ ψευτοθεραπευτές – Ρέϊκι, ὅταν ἀσθενήσουν σοβαρά, οἱ ἴδιοι ἤ τά μέλη τῶν οἰκογενειῶν τους ἤ οἱ φίλοι τους, δέν θεραπεύουν ὅλους αὐτούς «ἐνεργειακά» ἀλλά καταφεύγουν ἀμέσως στήν κλασσική –στήν δῆθεν κακή, στή δυτική– Ἰατρική Ἐπιστήμη καί στά Κλασσικά Κρατικά ἤ Ἰδιωτικά Νοσοκομεῖα ἤ Κλινικές, καί αὐτό συνηγορεῖ στήν ἀπάτη πού ἐφαρμόζουν στό δικό τους «πελατειακό κοινό». Στό ὁποῖο, ὅμως, κοινό, ὑπόσχονται –δῆθεν– «θεραπεῖες» ΧΩΡΙΣ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ἀλλά μέ ἕνα ἁπλό ἄγγιγμα – χάιδεμα τῶν χεριῶν, ἕνα κοίταγμα ἤ φύσημα, ἤ ἕνα ἐλαφρό χτύπημα μέ τά χέρια τους, στά 16 τσάκρας (σημεῖα τοῦ σώματος τοῦ ἀσθενοῦς).
Ἐξ ἄλλου ὑπόσχονται ἀκόμη καί θεραπεῖες… ἀπό ἀπόσταση! (ὁ ὁρισμός τῆς ἀγυρτείας)! Οἱ ἐνεργειακές θεραπεῖες εἶναι μόνον γιά τούς ἀφελεῖς, πού τούς πληρώνουν ἁδρά, καί μάλιστα 45–60 ΕΥΡΩ τήν κάθε μία συνεδρία! Ἐξ ἄλλου, γιά ὅσους θέλουν νά γίνουν θεραπευτές – δάσκαλοι, ἡ μύηση στόν Πρῶτο Βαθμό κοστίζει 200-250 εὐρώ, ἡ μύηση στό Δεύτερο Βαθμό 400-500 εὐρώ, ἐνῶ ἡ μύηση στόν Τρίτο Βαθμό μπορεῖ νά φτάσει μέχρι 3.000 εὐρώ! Ὁ ἀντίστοιχος βαθμός στήν Ἀμερική ἀνέρχεται σέ 10.000 δολάρια!
13. Ἀλλά, μήν πᾶμε μακριά: Διά νά ἀποφύγουν τίς νομικές συνέπειες ἀπό πιθανές ποινικές διώξεις των ἤ ἐμπλοκές των μέ τήν Ἀστική Δικαιοσύνη, ἔχουν, ἀνά Σύλλογο, Δίκτυο, Ἕνωση, Ὁμοσπονδία κ.λπ., θεσπίσει ἐπίσημους ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΡΕΪΚΙ, ὅπου, χωρίς αἰδώ, ὁμολογοῦν ρητῶς ὅτι:
α) Δέν κάνουν διαγνώσεις ἀσθενειῶν (ἰατρικές ἤ ψυχολογικές).
β) Δέν συστήνουν φάρμακα ἤ ἄλλες οὐσίες.
γ) Δέν ὑπόσχονται θεραπεία καί δέν παρεμβαίνουν στόν ἰατρικό ἤ ψυχολογικό τομέα.
δ) Δέν διαδίδουν ἀνακρίβειες οὔτε ψέματα.
ε) Δέν ὑπόσχονται τίποτε περισσότερο ἀπό χαλάρωση καί τόνωση τοῦ ἀσθενοῦς.
Περί αὐτῶν τῶν κανόνων δεοντολογίας –ὅμως– δέν τηροῦν ἐνήμερους τούς ἀφελεῖς πελάτες των!

Δ. ΠΟΣΟ “ΑΘΡΗΣΚΟ” ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΡΕΪΚΙ; - ΠΩΣ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ – ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΜΥΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
14. Ψευδής εἶναι καί ὁ ἰσχυρισμός τους, ὅτι τό σύστημα Ρέϊκι δέν ἔχει –δῆθεν– οὐδεμία σχέση μέ θρησκεῖες ἤ δόγματα. Στήν πραγματικότητα, εἶναι, ἁπλά, μιά νεοεποχίτικη, ἀποκρυφιστική μέθοδος πού περιλαμβάνει, τόσον κατά τήν –δῆθεν– θεραπεία, ὅσον καί κατά τήν μύηση σέ βαθμούς, ἐπίκληση δαιμονικῶν πνευμάτων (ἀγνώστων στούς ἀσθενεῖς), ὡς ἐπίσης καί πρόσκληση σέ δαιμονικά σύμβολα (ἀπό ἕνα μάνδρα συμβόλων).
15. Οἱ ψευδοθεραπευτές – Ρέϊκι, ὁμιλοῦν γιά Θεό, γιά δῶρον Θεοῦ, γιά Ἀνώτερο Καλό, γιά Θεϊκή Ἐνέργεια, χωρίς νά ἐξηγοῦν εἰς ποῖον Θεόν πιστεύουν καί τι ἀκριβῶς ἐννοοῦν. Πέπλον μυστηρίου καλύπτει ὅλες αὐτές τίς ἔννοιες, γιά κάθε μή μυημένον ἤ μιασμένον.
Εἰς ὅλες τίς εὔλογες ἐρωτήσεις, πού τούς ἀπευθύνουν, ἀπαντοῦν στερεότυπα ὅτι ἀδυνατοῦν νά ἀποκαλύψουν ἀπόρρητα!
16. Ἡ ἴδια ἡ ἐκμάθηση τοῦ Ρέϊκι, ἀπαιτεῖ τήν ἐμπλοκή ἑνός διδασκάλου καί ἱκανό ἀριθμό ἐμπιστευτικῶν «τελετῶν μύησης» σέ διάφορους βαθμούς.
Κατά τήν διάρκεια αὐτῶν τῶν τελετῶν, ἕνας δάσκαλος τοῦ Ρέϊκι καλεῖ τούς Πνευματικούς Ὁδηγούς (= ἄγνωστες δυνάμεις = δαιμόνια), νά ἀνοίξουν τά κέντρα ἐνέργειας τῶν μαθητῶν. Εἶναι ὁλοφάνερον, ὅτι αὐτό δέν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπό ἄνοιγμα σέ δαιμονική ἐνέργεια καί σύνδεση μέ κάποια δαιμονική πηγή, καί ἐν γένει ἀποκρυφιστικές πρακτικές. Παράλληλα καί οἱ μαθητές μαθαίνουν πῶς νά ἐπικοινωνοῦν μέ αὐτά τά πνεύματα – ὁδηγούς καί νά τά χρησιμοποιοῦν ἀργότερα στίς θεραπεῖες των. Ὁ διδάσκαλος εἶναι πλέον ἕνα κανάλι, ἕνα μέντιουμ, ἑνός εἴδους μαγείας! Τέλος, στόν Τρίτο βαθμό τοῦ Διδασκάλου περιλαμβάνονται καί ἡ μύηση στό Σύμβολο τοῦ Master, τό ὁποῖο «συντονίζει μέ τόν Θεῖο Ἑαυτό μας, καί μᾶς ἑνώνει μέ τήν πηγή τοῦ Ρέϊκι». Ἑπομένως, οἱ Διδάσκαλοι ἐκχωροῦν τόν πλήρη ἔλεγχο τῶν θεραπειῶν στά πνεύματα – ὁδηγούς, τά ὁποῖα διευθύνουν ὅλα τά τεκταινόμενα.
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές, πού κατά τήν διαδικασία μύησης, τά πνεύματα πού ἐπικαλοῦνται δάσκαλος καί μαθητής, ἐγκαθίστανται μέσα τους (= διαμονισμός). Δηλαδή τά πνεύματα, ἀποκτοῦν ἐξουσία ἐπάνω τους!
17. Τέλος, ὁ ἴδιος ὁ ἱδρυτής τοῦ Ρέϊκι, Mikao Usui, ἀνεκάλυψε –ὡς ἰσχυρίζεται– τήν μέθοδό του αὐτή, μέσω μιᾶς πνευματικῆς διαδικασίας μέ ἔκδηλο θρησκευτικό στοιχεῖο (μετά ἀπό ἄσκηση καί διαλογισμό καί ἕνα «ὄραμα» σέ ἕνα Βουδιστικό Μοναστήρι, στό Ἱερό Ὄρος Κουριγιάμα).
Συνεπῶς, ἐξ ὅλων αὐτῶν, κατανοοῦμε ὅτι, τό Ρέϊκι δέν εἶναι μία ἀθώα θεραπευτική τεχνική, ἀλλά ἐμβαθύνει σέ πνευματικές – ἀποκρυφιστικές προεκτάσεις, περί τῶν ὁποίων τά ἀθῶα θύματά του ἔχουν σκότος βαθύ!

Ε. ΤΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΡΕΪΚΙ – ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
18. Ἐκ τῶν προηγηθέντων γίνεται φανερό, ὅτι τό Ρέϊκι εἶναι ἀσυμβίβαστο μέ τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανι κή Ἐκκλησία μας, μέ τήν προσευχή, μέ τήν ἐν γένει Μυστηριακή Χριστιανική ζωή. Στήν οὐσία, τό Ρέϊκι ἀποτελεῖ μία νεοεποχίτικη σύνθεση, μιά σύνθεση στοιχείων ἀπό ἀνατολικές ἀποκρυφιστικές λατρεῖες, μέ συγκρητιστικά στοιχεῖα.
19. Οὐσιαστικά, ἡ ἐκ μέρους τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ ἀποδοχή – υἱοθέτηση τῆς μεθόδου – Ρέϊκι καί ἡ ἐπίκληση μυστικῶν συμβόλων – μάντρας, στά πλαίσια τῶν μυήσεων καί τῶν διαφόρων συντονισμῶν, συνιστᾶ ἀποδοχή καί ἐπιστροφή στά ὅσα ἀποτάχθηκε κατά τήν ἱερή στιγμή τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματός του. Ἄρα ἔχομεν στήν πράξη ἀπεμπόληση τῆς Χριστιανικῆς Ἰδιότητας. Ὁ ἄνθρωπος χάνει τήν Θεία Χάρη καί δέχεται τήν δαιμονική ἐνέργεια.
20. Οἱ κίνδυνοι ἀπό τίς ἐμμονές στό Ρέϊκι, εἶναι ὁ ἀσθενής νά ὑποστεῖ –ἕνεκα τῆς καθυστερημένης ἰατρικῆς διαγνώσεως καί τῆς ἰατρικῆς παρεμβάσεως– βαρύτατη βλάβη τῆς ὑγείας του, ἤ ἀκόμη νά ὁδηγηθεῖ καί σέ θάνατον (ἀπό ἀσθένειες, ὅπως π.χ. διαβήτη, πνευμονίες, ἡπατίτιδες, καρκίνους, αἱμορραγίες, καρδιακές παθήσεις, ἐπιληψίες κ.λπ.), ἤ καί ἐγκλεισμό σέ ψυχιατρικά ἱδρύματα, ἕνεκα ψυχώσεων.
21. Ἡ μύηση –ἐξ ἄλλου– καί ἡ μυστικότητα σέ ἀπόκρυφες λατρεῖες ἐνέχει πληθώρα σοβαρῶν πνευματικῶν κινδύνων. Ὁ ἀρχικῶς ἐξαπατηθείς ἐν συνεχεία μπορεῖ νά καταστεῖ πιόνι καί θύμα δαιμονικῶν δυνάμεων, καί –μάλιστα– χωρίς νά τό ἔχει συνειδητοποιήσει, χειραγωγούμενος ἐφεξῆς ὑπ’ αὐτῶν.
Ἔτσι, συχνά – πυκνά, διαταράσσεται ἡ προσωπικότητά του καί φθάνει μέχρι τήν τρέλα, τήν σχιζοφρένεια καί τόν δαιμονισμό.
22. Δέν εἶναι σπάνιες οἱ περιπτώσεις, πού εἴχαμε ἔντονες συναισθηματικές καί ψυχικές διαταραχές, ἀκόμη δέ καί μοιραῖα δυστυχήματα, ἀκόμη καί ὁμαδικές αὐτοκτονίες ἤ ἄλλους πρόωρους θανάτους.
Τέλος, ἄς ἀναλογισθοῦμε καί τίς τεράστιες περιουσίες πού ἀποκτοῦν, μέ ἀπάτη, σέ βάρος τῶν ἀφελῶν, ὅλοι αὐτοί οἱ ψευτοθεραπευτές καί οἱ ψευτοδιδάσκαλοι, μέ τίς συνεδρίες καί τίς μυήσεις των. Ἐδῶ δέν ἰσχύει τό «δωρεάν ἐλάβετε, δωρεάν δότε ἡμῖν»! Εἶναι μιά πολύ καλά ὀργανωμένη ἐπιχείρηση, μέ τερατώδη κέρδη, μέ promotion, marketing, διαφημίσεις κ.λπ.
23. Τελικά, μήπως θά πρέπει νά προβληματισθοῦμε, γιά τό ποῦ μᾶς ὁδηγοῦν ὅλες αὐτές οἱ νέες νεοεποχίτικες καί ἀποκρυφιστικές «θεραπεῖες»; Ἀπό ποῦ ξεκινοῦν καί ποῦ καταλήγουν; Ἄν δέν τό κάνουμε γιά ἐμᾶς, ἄς τό κάνουμε –τουλάχιστον– γιά χάρη τῶν παιδιῶν μας.
Μακριά, ἀδελφοί μου. Μακριά!
--------------------------------------------

Ὁ Κώστας Ἐλ. Πετρόπουλος εἶναι Δικηγόρος Παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ.

Πηγή: Ἀπό τήν περιοδική ἔκδοση τῆς Ἄντιαιρετικῆς Ὁμάδος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πατρών «Στῶμεν Καλῶς» (Ἔτος 6º Μάρτιος - Ἀπρίλιος 2014, τ. 32º).


Εκτύπωση   Email