Η ΑΦΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ

Pin It

37

Στον Πα­νά­γιο Τά­φο, ο Ελ­λη­νορ­θό­δο­ξος Πα­τριά­ρχης εί­ναι αυ­τός που ει­σέρ­χε­ται για να τε­λέ­σει την Α­φή του Φω­τός. Και ό­πως συμ­βαί­νει και στον Πα­νά­γιο Τά­φο έ­τσι και ο ί­διος ο Προ­κα­θή­με­νος του Ελ­λη­νορ­θό­δο­ξου Πα­τρι­αρ­χεί­ου υ­πό­κει­ται σε σω­μα­τι­κό έ­λεγ­χο.

Η τε­λε­τή αρ­χί­ζει με την εί­σο­δο του Πα­τριά­ρχη Θε­ό­φι­λου του Γ’ στο να­ό συ­νο­δευ­ό­με­νου αρ­χι­ε­ρείς, ι­ε­ρείς και δι­α­κό­νους του Πα­τρι­αρ­χεί­ου Ι­ε­ρο­σο­λύ­μων. Α­κο­λου­θεί λι­τα­νεί­α και α­πο­σφρά­γι­ση του Πα­νά­γιου Τά­φου. Ο Πα­τριά­ρχης βγά­ζει την αρ­χι­ε­ρα­τι­κή του στο­λή και μέ­νει μό­νο με το λευ­κό του στι­χά­ριο, παίρ­νει τους σβη­στούς πυρ­σούς και ει­σέρ­χε­ται στο Ι­ε­ρό Κου­βού­κλιο.

Ό­λα τα καν­τή­λια στο Να­ό της Α­να­στά­σε­ως πα­ρα­μέ­νουν σβη­στά. Ο Πα­τριά­ρχης προ­σεύ­χε­ται γο­να­τι­στός στο ε­σω­τε­ρι­κό του Πα­νά­γιου Τά­φου. Α­μέ­σως με­τά το­πο­θε­τεί έ­να κομ­μά­τι βαμ­βα­κιού στον Πα­νά­γιο Τά­φο και με θαυ­μα­στό τρό­πο α­νά­βει.

 Το Ά­γιο Φως για λί­γα λε­πτὰ δεν έ­χει πυ­ρά­δα και αν το αγ­γί­ξεις δεν καί­γε­σαι.

Σύμ­φω­να με άλ­λες μαρ­τυ­ρί­ες το «Ά­γιος Φως» προ­κα­λεί αυ­τα­νά­φλε­ξη των κε­ρι­ών, εν­τού­τοις, σύμ­φω­να με άλ­λες μαρ­τυ­ρί­ες πι­στών το Ά­γιο Φως εί­ναι έ­να σύν­θε­το φαι­νό­με­νο το ο­ποί­ο εμ­φα­νί­ζε­ται στο θό­λο εν­τός του Να­ού της Α­να­στά­σε­ως αλ­λά και κατ΄ άλ­λους έ­ξω α­πό αυ­τόν.

Οι πι­στοί το πε­ρι­γρά­φουν να εμ­φα­νί­ζε­ται σαν λευ­κο­γά­λα­νες ο­ρι­ζόν­τι­ες α­στρα­πές, πε­ρι­στρε­φό­με­νες ή κι­νού­με­νες φλό­γες. Στο Να­ό δεν υ­πάρ­χει η­λε­κτρι­κό ρεύ­μα και η­λε­κτρο­φω­τι­σμός. Μαρ­τυ­ρί­ες α­να­φέ­ρουν ό­τι πολ­λές λαμ­πά­δες των πι­στών και καν­δή­λες α­νά­βουν μό­νες τους, ε­νώ η φλό­γα δεν τους και­ει τα πρώ­τα λε­πτά.

Πηγή: http://www.cnn.gr/ Eurokinissi/Χρήστος Μπόνης.


Εκτύπωση   Email