Η ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΜΙΛΙΑ

Pin It

2023 05 24 c

 

Ο Θεάνθρωπος, Κύριος, όταν ήλθε εις τον κόσμο, μας έδωσε ένα Νόμο τέλειον, δια να ρυθμίζονται οι σχέσεις των ανθρώπων. [...] Εάν όλοι οι άνθρωποι, και τα κράτη ήθελαν να τον εφαρμόσουν, οι άνθρωποι θα ζούσαν ευτυχισμένοι, η γη θα μεταβαλόταν σε Παράδεισο.
Είναι ανάγκη αυτόν τον Νόμον, που έδωσεν ο Κύριος, να τον μάθουν οι άνθρωποι. Ο Χριστός τον εδίδαξε επάνω εις το Όρος των Μακαρισμών. Το κατέγραψε ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο Ευαγγέλιό του (Κεφ.ε΄, στ΄ και ζ΄). (Απόσπασμα από τον πρόλογο της έκδοσης).

«Ιδών δε τους όχλους ανέβη εις το όρος και καθίσαντος αυτού προσήλθαν αυτώ οι μαθηταί αυτού και ανοίξας το στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς λέγων Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, ότι αυτών εστιν η βασιλεία των ουρανών. μακάριοι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. μακάριοι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσιν την γην. μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, ότι αυτοί χορτασθήσονται. μακάριοι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. μακάριοι οι καθαροί τη καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. μακάριοι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί υιοί Θεού κληθήσονται. μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτών εστιν η βασιλεία των ουρανών. μακάριοί εστε όταν ονειδίσωσιν υμάς και διώξωσιν και είπωσιν παν πονηρόν καθ' υμών ψευδόμενοι ένεκεν εμού χαίρετε και αγαλλιάσθε, ότι ο μισθός υμών πολύς εν τοις ουρανοίς ούτω γαρ εδίωξαν τους προφήτας τους προ υμών». (Από την έκδοση) (https://www.politeianet.gr/books/9789609842044-basilopoulos-euth-charalampos-orthodoxos-tupos-ekdoseis-i-epi-tou-orous-omilia-299982).

Βιβλιοπωλείο «Ορθόδοξος Τύπος», Kάνιγγος 10, Aθήναι, Τηλ.: 210 3816206.


Εκτύπωση   Email