ΑΓΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ ΛΟΓΟΙ (ΤΡIΤΟΣ ΤΟΜΟΣ)

Pin It

2022 05 19

Ο τρίτος τόμος των "Απάντων" του αγ. Μαξίμου του Γραικού περιέχει θεματική ποικιλία: οι Λόγοι, α'-ε', ζ', λε', μγ', μστ' και μζ' αφορούν σε θέματα ερμηνείας της Αγίας Γραφής ο Λόγος στ' στην ερμηνεία κειμένου του αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου, ενώ ο κζ' στην κριτική σε λανθασμένες ερμηνείες της εκκλησιαστικής γραμματείας ο Λόγος η' θίγει θέματα ορθοδόξου πίστεως απολογητικά θεολογικά θέματα εκτίθενται στους Λόγους θ', ι', κ', κα', κγ', κε', κη', λζ', μα', μθ', ν' και να' οι Λόγοι, ια', ιβ', ιγ', ιδ', ιστ' και ιζ' αφορούν στην ερμηνεία λειτουργικών θεμάτων θέματα αγιογραφήσεως και εκκλησιαστικής τέχνης θίγονται στους Λόγους ιε', ιη', ιθ', μ' και μη' οι Λόγοι, κβ', λστ' αναφέρονται σε θέματα εκκλησιαστικής ιεραρχίας θέματα λειτουργικού έτους αποτελούν το περιεχόμενο του Λόγου κδ' οι Λόγοι κστ', λ', μβ', μδ' και με' αναφέρονται σε θέματα πνευματικής ζωής θέματα μοναστικής ζωής θίγονται στους Λόγους κστ' και λδ' το περιεχόμενο των Λόγων λη' και λθ' είναι αγιολογικό, ενώ σε μεμονωμένους Λόγους θίγονται άλλα επιμέρους θέματα: περί διοικήσεως υπό των αρχόντων (λα'), θέματα νηστείας (λβ') και περί μαρτύρων (λγ').
Οι παραπάνω Λόγοι εντάσσονται στο βασικό συγγραφικό έργο του αγίου Μαξίμου, το οποίο χρονολογείται (κυρίως) από το 1518 και εντεύθεν, με κεντρικό άξονα τον θεολογικό τομέα, στον οποίο ο άγιος υπήρξε παραγωγικότατος.

Συγγραφεύς: Άγιος Μάξιμος Γραικός, Εκδότης: Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου, 2014, σελίδες 323.


Εκτύπωση   Email