03/14 Εὐσχήμου Ἐπισκόπου Λαμψάκου 842 κατά Εἰκονομαχίας... (14 Μαρτίου)

Pin It

14 Μαρτίου

Bενεδίκτου Ὁσίου 543

Εὐσχήμου Ἐπισκόπου Λαμψάκου 842 κατά Εἰκονομαχίας

Ἠσ. κστ΄ 21-κζ΄ 9 • Γεν. θ΄ 18-ι΄ 1 Παροιμ. ιβ΄ 23-ιγ΄ 9

 

 

Ὁ Ἅ­γι­ος Εὐ­σχή­μων ὁ Ὁ­μο­λο­γη­τής Ἐ­πί­σκο­πος Λαμ­ψά­κου, ἦ­ταν ὑ­πέρ­μα­χος τῆς προ­σκυ­νή­σε­ως τῶν ἱ­ε­ρῶν εἰ­κό­νων. Γι­ά τόν λό­γο αὐ­τό, ἐ­πί αὐ­το­κρά­το­ρα Λέ­ον­τος Ε΄  ἐ­ξο­ρί­σθη­κε καί φυ­λα­κί­σθη­κε. Ἦ­ταν φί­λος καί συ­να­γω­νι­στής τοῦ Ἁ­γί­ου Θε­ο­δώ­ρου τοῦ Στου­δί­του καί δι­έ­λαμ­ψε στήν ἀρ­χι­ε­ρω­σύ­νη ὡς ἐ­λε­ή­μων καί αὐ­στη­ρός τη­ρη­τής τῆς ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς τά­ξε­ως. Ὁ Θε­ός τόν ἀ­ξί­ω­σε καί τοῦ χα­ρί­σμα­τος τῆς θαυ­μα­τουρ­γί­ας. Κοι­μή­θη­κε μέ εἰ­ρή­νη, ὡς Ὁ­μο­λο­γη­τής στήν ἐ­ξο­ρί­α.


Εκτύπωση   Email