03/12 Θεοφάνους Σιγριανῆς Ὁσίου Βιθυνία 818 κατά Εἰκονομαχίας... (12 Μαρτίου)

Pin It

12 Μαρτίου

Θεοφάνους Σιγριανῆς Ὁσίου Βιθυνία 818 κατά Εἰκονομαχίας

Γρηγορίου Πάπα Ρώμης 540 Ὁμολογητοῦ κατά τῶν ἀντιδρώντων στήν Ε΄ Οἰκουμενική Σύνοδο

Ἠσ. ιδ΄ 24-32 • Γεν. η΄ 21-θ΄ 7 Παροιμ. ια΄ 19-ιβ΄ 8

 

12 3 ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Ὁ Ὅ­σι­ος Θε­ο­φά­νης (815) Ἡ­γού­με­νος τῆς Μο­νῆς τοῦ Με­γά­λου Ἀ­γροῦ στή Σι­γρι­α­νή προ­σκλή­θη­κε   στήν Ζ΄ Οἰ­κου­με­νι­κή Σύ­νο­δο τῆς Νί­και­ος. Τό 787 ὁ Λέ­ων ὁ Ἀρ­μέ­νι­ος προ­σπά­θη­σε νά τόν ἑλ­κύ­σει στήν εἰ­κο­νο­μα­χί­α. Ὁ Ὅ­σι­ος φυ­σι­κά δέν ἦ­ταν δυ­να­τό νά ἀ­πο­δε­χθεῖ μί­α τέ­τοι­α πρό­τα­ση καί νά προ­δώ­σει τήν Ὀρ­θό­δο­ξη πί­στη. Ἔτ­σι τόν ἔ­κλει­σαν σέ σκο­τει­νό μέ­ρος καί στήν συ­νέ­χει­α τόν ἐ­ξό­ρι­σαν στή Σα­μο­θρά­κη, ὅ­που με­τά ἀ­πό εἴ­κο­σι τρεῖς ἡ­μέ­ρες κοι­μή­θη­κε μέ εἰ­ρή­νη τό ἔ­τος 815.


Εκτύπωση   Email