03/11 Σωφρονίου Α΄ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων 638 κατά Μονοφυσιτισμοῦ καί Μονοθελητισμοῦ... (11 Μαρτίου)

Pin It

11 Μαρτίου

Σωφρονίου Α΄ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων 638 κατά Μονοφυσιτισμοῦ καί Μονοθελητισμοῦ

Εὐλογίου Ἱερομάρτυρος Ἐπισκόπου Κορδούης Ἱσπανίας 859 κατά Φράγκων αἱρετικῶν καί σχισματικῶν

Θεοδώρας βασιλίσσης Ἄρτης 1285 κατά Λατίνων κατακτητῶν

Ἑβρ. δ΄ 14-ε΄ 6 • Μάρκ. η΄ 34-θ΄ 1

 

ΑΓΙΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ

Ὁ Ἅ­γι­ος Σω­φρό­νι­ος γεν­νή­θη­κε στή Δα­μα­σκό τῆς Συ­ρί­ας πε­ρί τό ἔ­τος 580 καί ἦ­ταν υἱ­ός εὐ­σε­βῶν καί ἐ­νά­ρε­των γο­νέ­ων, τοῦ Πλιν­θᾶ καί τῆς Μυ­ροῦς. Λό­γῳ τῆς κα­τα­γω­γῆς του ἀ­πο­κα­λεῖ­ται καί Δα­μα­σκη­νός. Κα­τά τή νε­α­ρή του ἡ­λι­κί­α ἐ­πι­σκέ­φθη­κε τούς Ἁ­γί­ους Τό­πους καί ἐ­κά­ρη Μο­να­χός στή Μο­νή τοῦ ἀβ­βᾶ Θε­ο­δο­σί­ου, ὅ­που συν­δέ­θη­κε πνευ­μα­τι­κά μέ τόν ἐ­κεῖ ἀ­σκού­με­νο Ἰ­ω­άν­νη τόν Μό­σχο, ἀ­πό τόν ὁ­ποῖ­ο δι­δά­χθη­κε πολ­λά. Μέ τή συ­νο­δεί­α αὐ­τοῦ ἐ­πι­σκέ­φθη­κε τήν Αἴ­γυ­πτο, ὅ­που συν­δέ­θη­κε μέ τόν κύ­κλο τοῦ Ἁ­γί­ου Ἰ­ω­άν­νη τοῦ Ἐ­λε­ή­μο­νος καί τή Ρώ­μη. Τό­τε πέ­θα­νε καί ὁ Ἰ­ω­άν­νης ὁ Μό­σχος (620). Ὁ Σω­φρό­νι­ος με­τα­κό­μι­σε τό λεί­ψα­νο αὐ­τοῦ στά Ἱ­ε­ρο­σό­λυ­μα καί, ἀ­φοῦ τό ἐν­τα­φί­α­σε στή Μο­νή τοῦ Ὁ­σί­ου Θε­ο­δο­σί­ου, ἐ­πα­νέ­καμ­ψε στήν Ἀ­λε­ξάν­δρει­α. Ἐ­κεῖ προ­σβλή­θη­κε ἀ­πό ἀ­νί­α­τη ἀ­σθέ­νει­α τῶν ὀ­φθαλ­μῶν. Ἐ­πι­σκέ­φθη­κε τό­τε τόν Να­ό τῶν Ἁ­γί­ων Ἀ­ναρ­γύ­ρων Κύ­ρου καί Ἰ­ω­άν­νου στό Ἀμ­που­κίρ καί θε­ρα­πεύ­θη­κε. Τό θαῦ­μα αὐ­τό πε­ρι­έ­λα­βε σέ ἐγ­κώ­μι­ό του πρός τούς Ἁ­γί­ους αὐ­τούς.

Στή συ­νέ­χει­α ἐ­πι­σκέ­φθη­κε τήν Κων/πο­λη μέ τήν ἐλ­πί­δα νά προ­σε­ται­ρι­σθεῖ τόν Πα­τρι­άρ­χη Σέρ­γι­ο Α΄ (610–638) στίς θέ­σεις του κα­τά τῶν Μο­νο­φυ­σι­τῶν καί νά ἐκ­φρά­σει τίς δι­α­φω­νί­ες του κα­τά τοῦ ἑ­νω­τι­κοῦ σχε­δί­ου, τό ὁ­ποῖ­ο ὁ Πα­τρι­άρ­χης Ἀ­λε­ξαν­δρεί­ας Κύ­ρος ὁ ἀ­πό Φά­σι­δος (630–643) ἑ­τοί­μα­ζε γι­ά νά σι­γά­σει τήν δι­α­μά­χη με­τα­ξύ Ὀρ­θο­δό­ξων καί Μο­νο­φυ­σι­τῶν. Ἀλ­λά ἀ­πέ­τυ­χε καί ἀ­πο­γο­η­τευ­μέ­νος ἐ­πα­νῆλ­θε στά Ἱ­ε­ρο­σό­λυ­μα.

Ὅ­ταν πέ­θα­νε ὁ Ἅ­γι­ος Μό­δε­στος, Πα­τρι­άρ­χης Ἱ­ε­ρο­σο­λύ­μων († 16/12), ὁ Ἅ­γι­ος Σω­φρό­νι­ος, γι­ά τήν ὑ­περ­βάλ­λου­σα ἀ­ρε­τή του, ἀ­νῆλ­θε τό ἔ­τος 634 στόν πα­τρι­αρ­χι­κό θρό­νο τῆς Σι­ω­νί­τι­δος Ἐκ­κλη­σί­ας. Ἡ κα­τά­στα­ση ἦ­ταν θλι­βε­ρή. Ἐ­σω­τε­ρι­κά ἡ Ὀρ­θο­δο­ξί­α ὑ­πέ­φε­ρε ἀ­πό τήν αἵ­ρε­ση τοῦ μο­νο­φυ­σι­τι­σμοῦ. Ἐ­ξω­τε­ρι­κά οἱ Ἄ­ρα­βες πε­ρι­έ­σφιγ­γαν τήν πό­λη τῶν Ἱ­ε­ρο­σο­λύ­μων. Ἤ­δη κα­τεῖ­χαν τή Βη­θλε­έμ καί ὁ Ἅ­γι­ος Σω­φρό­νι­ος μή δυ­νά­με­νος, κα­τά τόν Δε­κέμ­βρι­ο τοῦ ἔ­τους 634, νά με­τα­βεῖ ἐ­κεῖ γι­ά νά γι­ορ­τά­σει τήν γέν­νη­ση τοῦ Θε­αν­θρώ­που, θρη­νεῖ. Γι­ά τήν ἀ­πο­κα­τά­στα­ση κά­ποι­ας ἠ­ρε­μί­ας στό ποί­μνι­ό του, συγ­κα­λεῖ Σύ­νο­δο καί κα­τα­δι­κά­ζει τόν Μο­νο­φυ­σι­τι­σμό. Γι­ά τήν ἀ­πό­κρου­ση τῶν Ἀ­ρά­βων ὀρ­γα­νώ­νει τήν ἄ­μυ­να τῆς πό­λε­ως. Τό ἔ­τος 637 ὅ­μως ἀ­ναγ­κά­ζε­ται νά πα­ρα­δώ­σει τήν πό­λη τῶν Ἱ­ε­ρο­σο­λύ­μων στόν χα­λί­φη Ὀ­μάρ.

Ὁ Ἅ­γι­ος Σω­φρό­νι­ος κοι­μή­θη­κε μέ εἰ­ρή­νη τό ἑ­πό­με­νο ἔ­τος 638

Τό συγ­γρα­φι­κό του ἔρ­γο εἶ­ναι σα­φῶς καί κα­θα­ρά ποι­η­τι­κό. Δι­α­κρί­θη­κε κυ­ρί­ως στήν συγ­γρα­φή ἰ­δι­ο­μέ­λων καί τοῦ βί­ου τῶν Ἁ­γί­ων Ἀ­ναρ­γύ­ρων, Ἰ­ω­άν­νου τοῦ Ἐ­λε­ή­μο­νος καί Μα­ρί­ας τῆς Αἰ­γυ­πτί­ας.


Εκτύπωση   Email