03/08 Θεοφυλάκτου Ἐπισκόπου Νικομηδείας 840 κατά Εἰκονομαχίας... (8 Μαρτίου)

Pin It

8 Μαρτίου

Θεοφυλάκτου Ἐπισκόπου Νικομηδείας 840 κατά Εἰκονομαχίας

Παύλου Ὁσίου 8ος Ὁμολογητοῦ κατά Εἰκονομαχίας

Ἠσ. ια΄ 10-ιβ΄ 2 • Γεν. ζ΄ 4-η΄ 3 Παροιμ. ι΄ 1-22

 

AgiosTheofylaktos 8 ΜΑΡΤΙΟΥ

Ὁ Ὅ­σι­ος Θε­ο­φύ­λα­κτος (845) Ἐ­πί­σκο­πος Νι­κο­μή­δει­ας ἀ­κο­λού­θη­σε τόν Ἅ­γι­ο Πα­τρι­άρ­χη Νι­κη­φό­ρο μα­ζί μέ τόν Ἅ­γι­ο Αἰ­μι­λι­α­νό Κυ­ζί­κου, τόν Ἅ­γι­ο Εὐ­θύ­μι­ο Σάρ­δε­ων, τόν Εὐ­δό­ξι­ο Ἀ­μο­ρί­ου, τόν Ἅ­γι­ο Μι­χα­ήλ Συ­νά­δων καί τόν Ἅ­γι­ο Ἰ­ω­σήφ Θεσ­σα­λο­νί­κης καί ἀ­νέ­βη­καν στό πα­λά­τι καί ἔ­λεγ­ξε μέ εἰ­κο­νο­γρα­φι­κά χω­ρί­α τόν αὐ­το­κρά­το­ρα γι­ά τά δυσ­σε­βῆ δι­δά­γμα­τα καί τήν εἰ­κο­νο­μα­χι­κή δι­ά­θε­ση του. Ἐ­πει­δή ὁ αὐ­το­κρά­το­ρας ἔ­με­νε ἀ­με­τά­πει­στος, ὁ Ὅ­σι­ος Θε­ο­φύ­λα­κτος ἔ­λα­βε τόν λό­γο καί τοῦ εἶ­πε μέ παρ­ρη­σί­α: «Γνω­ρί­ζω ὅ­τι κα­τα­φρο­νεῖς τήν ἀ­νο­χή καί μα­κρο­θυ­μί­α τοῦ Θε­οῦ. Ἀλ­λά θά ἔλ­θει σέ σέ­να ξα­φνι­κά ὄ­λε­θρος καί ἡ κα­τα­στρο­φή θά εἶ­ναι ὅ­μοι­α μέ κα­ται­γί­δα».

Ὁ αὐ­το­κρά­το­ρας ἐ­ξα­γρι­ώ­θη­κε καί τούς κα­τα­δί­κα­σε ὅ­λους σέ ἐ­ξο­ρί­α. Τόν μέν Πα­τρι­άρ­χη Νι­κη­φό­ρο στή Χρυ­σού­πο­λη, τούς ἄλ­λους Ἀρ­χι­ε­ρεῖς σέ δι­α­φο­ρε­τι­κά μέ­ρη καί τόν Ὅ­σι­ο Θε­ο­φύ­λα­κτο στό Στρό­βι­λο, ὅ­που ἐ­πί τρι­άν­τα ἔ­τη πα­ρέ­μει­νε μέ καρ­τε­ρί­α καί ἐ­κεῖ κοι­μή­θη­κε μέ εἰ­ρή­νη τό ἔ­τος 845.

Ὁ Ἅ­γι­ος Θε­ό­δω­ρος ὁ Στου­δί­της ἀ­πο­κα­λεῖ τόν Ὅ­σι­ο Θε­ο­φύ­λα­κτο στῦ­λο ἀ­λη­θεί­ας, Ὀρ­θο­δο­ξί­ας ἑ­δραί­ω­μα, φύ­λα­κα τῆς εὐ­σε­βεί­ας, στή­ρι­γμα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας.


Εκτύπωση   Email