02/07 Σεραπίωνος Ἐπισκόπου Θμούεως Αἴγυπτος 356 κατά Ἀρειανισμοῦ... (7 Φεβρουαρίου)

Pin It

7 Φεβρουαρίου

Μεθέορτα Ὑπαπαντῆς,

Παρθενίου Ἐπισκόπου Λαμψάκου 4ος

Σεραπίωνος Ἐπισκόπου Θμούεως Αἴγυπτος 356 κατά Ἀρειανισμοῦ

Α΄ Ἰω. γ΄ 21-δ΄ 11 • Μάρκ. ιδ΄ 43-ιε΄ 1

 

Ὁ Ἅγιος Σε­ρα­πί­ων ἔ­λα­βε στόν κό­σμο εὐ­ρύ­τα­τη φι­λο­λο­γι­κή παι­δεί­α καί ἦ­ταν ὀ­νο­μα­στός ρή­το­ρας. Ἀ­παρ­νή­θη­κε, ὡ­στό­σο, τίς μα­ται­ό­τη­τες τῆς κο­σμι­κῆς σο­φί­ας γιά νά ἀ­σπα­σθεῖ τόν μο­να­χι­κό βί­ο καί ἔ­γι­νε μα­θη­τής τοῦ ἁ­γί­ου Ἀν­τω­νί­ου τοῦ Με­γά­λου, κα­τό­πιν δέ ἡ­γού­με­νος ἑ­νός κοι­νο­βί­ου. Ὁ Θε­ός τόν ἀ­πέ­σπα­σε ἀ­πό τήν ἡ­συ­χί­α του, χει­ρο­το­νή­θη­κε ἐ­πί­σκο­πος καί τά­χθη­κε μέ ζῆ­λο στήν ὑ­πη­ρε­σί­α τῆς ἀ­πει­λού­με­νης Ὀρ­θο­δο­ξί­ας, σέ στε­νή συ­νερ­γα­σί­α μέ τόν φί­λο του Ἅ­γιο Ἀ­θα­νά­σιο. Τό 339, ὁ Ἀ­θα­νά­σιος τοῦ ἔ­γρα­ψε ἀ­πό τήν Ρώ­μη, ὁ­πού ἦ­ταν ἐ­ξό­ρι­στος, γιά νά τόν συμ­βου­λεύ­σει σχε­τι­κά μέ τό πῶς ἔ­πρε­πε νά πο­λι­τευ­θεῖ στήν δι­οί­κη­ση τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας. Τό 353, ὁ ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πος Ἀ­λε­ξαν­δρεί­ας τόν ἔ­στει­λε στήν Δύ­ση, στόν αὐ­το­κρά­το­ρα Κων­στάν­τιο καί τόν πά­πα Λι­βέ­ριο, ἐ­πι­κε­φα­λῆς ἀν­τι­προ­σω­πί­ας ἐ­πι­σκό­πων καί πρε­σβυ­τέ­ρων, μέ σκο­πό νά ἀ­πο­τρέ­ψει τίς ἀ­πει­λές ἐ­ναν­τί­ον του, πού προ­έρ­χον­ταν ἀ­πό δο­λο­πλο­κί­ες τῶν ἀ­ρεια­νῶν.

Πα­ρά τήν ἀ­πο­μά­κρυν­ση πού ἐ­πέ­βα­λε ἡ ἐ­ξο­ρί­α, ὁ Σε­ρα­πί­ων ἔ­γρα­φε συ­χνά στόν ἅ­γιο ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πο γιά νά δι­α­φω­τι­σθεῖ γύ­ρω ἀ­πό δογ­μα­τι­κά θέ­μα­τα πού ἀ­νέ­κυ­πταν στήν Ἐκ­κλη­σί­α του. Ἔ­τσι ὁ ἅ­γιος Ἀ­θα­νά­σιος τοῦ ἔ­γρα­ψε γιά νά τόν πλη­ρο­φο­ρή­σει γιά τόν θά­να­το τοῦ Ἀ­ρεί­ου καί τοῦ ἀ­πηύ­θυ­νε τέσ­σε­ρεις δογ­μα­τι­κές ἐ­πι­στο­λές με­γά­λης ση­μα­σί­ας, μέ σκο­πό νά δι­ευ­κρι­νί­σει τήν θει­ό­τη­τα τοῦ Ἅ­γιου Πνεύ­μα­τος, πρός ἀ­ναί­ρε­ση τοῦ νέ­ου αἱ­ρε­σιά­ρχη Μα­κε­δο­νί­ου.

Ἀ­πό τήν ἐ­ξο­ρί­α του, στήν ὁ­ποί­α κα­τα­δι­κά­στη­κε ἐ­ξαι­τί­ας τῆς θαρ­ρα­λέ­ας ὑ­πε­ρά­σπι­σης τοῦ ἁ­γίου Ἀ­θα­να­σί­ου, ὁ Σε­ρα­πί­ων προ­σέ­φε­ρε πα­ρη­γο­ριά μέ τίς ἐ­πι­στο­λές του στούς ἄλ­λους Αἰ­γύ­πτιους ἐ­πι­σκό­πους πού εἶ­χαν κα­τα­φύ­γει στήν Νε­ο­και­σα­ρεια τῆς Πα­λαι­στί­νης, καί λί­γο ἀρ­γό­τε­ρα πα­ρέ­δω­σε τήν ψυ­χή του στόν Κύ­ριο, πε­ρί τό 356.


Εκτύπωση   Email