03/07 Ἐφραίμ Πατριάρχου Ἀντιοχείας 546 κατά Μονοφυσιτισμοῦ τοῦ Σεβήρου... (7 Μαρτιου)

Pin It

7 Μαρτιου

Βασιλέως, Ἐφραίμ, Εὐγενίου, Αἰθερίου, Καπίτωνος, Ἀγαθοδώρου καί Ἐλπιδίου καί Ἐπισκόπων Ἱερομαρτύρων ἐν Xερσῷνι 4ος

Ἐφραίμ Πατριάρχου Ἀντιοχείας 546 κατά Μονοφυσιτισμοῦ τοῦ Σεβήρου

Ἠσ. ι΄ 12-20 • Γεν. ζ΄ 6-9 Παροιμ. θ΄ 12-18

 

Ὁ ἅ­γι­ος Ἐ­φραίμ Πα­τρι­άρ­χης Ἀν­τι­ο­χεί­ας κα­τα­γό­ταν ἀ­πό τήν Ἄ­μι­δα, πό­λη στίς ὄ­χθες τοῦ Τί­γρη (σημ. στό Κουρ­δι­στάν), καί κα­τεῖ­χε τό­τε τό ἀ­ξί­ω­μα τοῦ κό­μη­τα τῆς Ἀ­να­το­λῆς. Μέ ἐν­το­λή τοῦ αὐ­το­κρά­το­ρα Ἰ­ου­στί­νου τοῦ Θρα­κός (518-527) ἀ­νέ­λα­βε νά δι­ευ­θύ­νει τήν ἀ­νοι­κο­δό­μη­ση τῆς Ἀν­τι­ο­χεί­ας πού εἶ­χε κα­τα­στρα­φεῖ ἀ­πό φο­βε­ρό σει­σμό στίς 20 Μα­ΐ­ου 526. Ἐ­πι­δει­κνύ­ον­τας σο­φί­α στά δι­οι­κη­τι­κά ζη­τή­μα­τα τῆς πό­λης ἀ­να­κη­ρύ­χθη­κε ἐ­πί­σκο­πος τῆς πό­λε­ως ἀ­πό τό σύ­νο­λο τοῦ λα­οῦ, ὅ­πως ὁ ἅ­γι­ος Ἀμ­βρό­σι­ος [7 Δέκ.] καί ὁ ἅ­γι­ος Νε­κτά­ρι­ος Κων/πό­λε­ως [11 Ὀκτ.].

Τήν πε­ρί­ο­δο αὐ­τἠ, πού συγ­κλο­νι­ζό­ταν ἀ­πό τούς μο­νο­φυ­σί­τες ὀ­πα­δούς τοῦ Σε­βή­ρου Ἀν­τι­ο­χεί­ας, ὁ ἅ­γι­ος Ἐ­φραίμ στά­θη­κε ἀ­κλό­νη­τος ὑ­πέρ­μα­χος τῆς Ὀρ­θο­δο­ξί­ας. Στά θε­ο­λο­γι­κά του συγ­γράμ­μα­τα ἀ­πέ­δει­ξε ὅ­τι ἡ δι­α­τύ­πω­ση τοῦ ἁ­γί­ου Λέ­ον­τος [18 Φεβρ.] καί τῆς Συ­νο­δοῦ τῆς Χαλ­κη­δό­νας γι­ά τό πρό­σω­πο τοῦ Χρι­στοῦ δέν ἀν­τι­τί­θε­ται κα­θό­λου στή θε­ο­λο­γί­α τοῦ ἅ­γι­ου Κυ­ρίλ­λου. Καί λαμ­βά­νον­τας ἀ­πο­τε­λε­σμα­τι­κά μέ­τρα, κα­τόρ­θω­σε νά ἐ­πα­να­φέ­ρει τήν τά­ξη στήν Ἐκ­κλη­σί­α του.

Μί­α ἡ­μέ­ρα, κα­θώς προ­σπα­θοῦ­σε νά ἀ­πο­σπά­σει ἀ­πό τήν πλά­νη ἕ­ναν αἱ­ρε­τι­κό στυ­λί­τη, ἐ­κεῖ­νος τοῦ πρό­τει­νε νά ὑ­πο­βά­λουν στή δο­κι­μα­σί­α τῆς πυ­ρᾶς τίς δι­δα­σκα­λί­ες τους, γι­ά νά ἀ­πο­κα­λύ­ψει ὁ Θε­ός τήν ἀ­λή­θει­α. Δί­χως κα­θό­λου νά δι­στά­σει ὁ Πα­τρι­άρ­χης δι­έ­τα­ξε νά ἑ­τοι­μά­σουν τήν πυ­ρά καί βγά­ζον­τας τό πα­νω­φό­ρι του, μέ ὅ­πλο τήν προ­σευ­χή μπῆ­κε στή φω­τι­ά καί ἐ­ξῆλ­θε ἀ­νέ­πα­φος, χω­ρίς δι­ό­λου νά κα­οῦν τά ἐν­δύ­μα­τά του. Ἀ­να­γνω­ρί­ζον­τας αὐ­τό ὡς ἀ­πό­δει­ξη τῆς δύ­να­μης τῆς ἀ­λη­θι­νῆς πί­στης, ὁ στυ­λί­της κα­τέ­βη­κε ἀ­πό τόν στύ­λο, ἀ­να­θε­μά­τι­σε τήν αἵ­ρε­ση τοῦ Σε­βή­ρου καί τῶν ὀ­πα­δῶν του καί ζή­τη­σε νά γί­νει δε­κτός στήν Μί­α, Ἁ­γί­α καί Κα­θο­λι­κή Ἐκ­κλη­σί­α. Ὁ ἅ­γι­ος Ἔ­φραιμ ἐ­ξα­κο­λού­θη­σε νά κα­θο­δη­γεῖ εἰ­ρη­νι­κά το πνευ­μα­τι­κό του ποί­μνι­ο ἐ­πί δε­κα­ο­κτώ ἔ­τη καί ἀ­πο­κα­τέ­στη­σε τήν Ἀν­τι­ό­χει­α στό πα­λαι­ό της με­γα­λεῖ­ο. Ἐ­κοι­μή­θη ἐν εἰ­ρή­νῃ τό 546.


Εκτύπωση   Email