02/05 Θε­ο­δο­σί­ου Ἐ­πι­σκό­που Τσέρ­νιγ­κωφ Κί­ε­βο 1696 κα­τά Ἰ­η­σου­ι­τῶν καί Οὐ­νι­τι­σμοῦ... (5 Φεβρουαρίου)

Pin It

5 Φεβρουαρίου

Με­θέ­ορ­τα Ὑ­πα­παν­τῆς

 Ἀ­γά­θης Μάρ­τυ­ρος 251

Ἀ­βί­του Ἐ­πι­σκό­που Βι­έν­νης 525  κα­τά Ἀ­ρει­α­νι­σμοῦ καί Μο­νο­φυ­σι­τι­σμοῦ

Θε­ο­δο­σί­ου Ἐ­πι­σκό­που Τσέρ­νιγ­κωφ Κί­ε­βο 1696 κα­τά Ἰ­η­σου­ι­τῶν καί Οὐ­νι­τι­σμοῦ

Α΄ Ἰ­ω. β΄ 18-γ΄ 8 • Μάρκ. ι­α΄ 1-11

 

 

Ὁ Ὅ­σιος Θε­ο­δό­σιος τοῦ Οὔγ­κλιχ (1696) Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πος τοῦ Τσέρ­νιγ­κωφ μέ τήν πα­ρου­σί­α του συ­νέ­βα­λε στήν πνευ­μα­τι­κή ἀ­να­γέν­νη­ση τῆς πε­ρι­ο­χῆς, ἀ­φοῦ πολ­λά ἀ­πό τά Μο­να­στή­ρια εἶ­χαν πε­ρι­έλ­θει στά χέ­ρια τῶν Οὐ­νι­τῶν. Ἐρ­γά­στη­κε σκλη­ρά γι­ά τήν πνευ­μα­τι­κή ἀ­νύ­ψω­ση τοῦ λα­οῦ του, ἵ­δρυ­σε νέ­ες ἐκ­κλη­σι­α­στι­κές κοι­νό­τη­τες καί Μο­να­στή­ρια.


Εκτύπωση   Email