02/04 Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου Αἴγυπτος 360-440, κατά Ἀρειανισμοῦ, Νεστοριανισμοῦ καί Σαβελλιανισμοῦ... (4 Φεβρουαρίου)

Pin It

4 Φεβρουαρίου

Μεθέορτα Ὑπαπαντῆς,

Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου Αἴγυπτος 360-440,  κατά Ἀρειανισμοῦ, Νεστοριανισμοῦ καί Σαβελλιανισμοῦ

Ἰωάννου Ἐπισκόπου Εἰρηνουπόλεως Κιλικία 318 Κατά Ἀρειανισμοῦ

Νικολάου Στουδίτου Ὁσίου Κων/πολη 868 Ὁμολογητοῦ Κατά Εἰκονομαχίας

Ἦχος: β΄ - Ἑωθινόν: Β΄

Α΄ Κορ. στ΄ 12-20 • Λουκ. ιε΄ 11-32

 

4 2 ΟΣΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

Ὁ Ὅ­σιος Ἰ­σί­δω­ρος ὁ Πη­λου­σι­ώ­της (440) στή­ρι­ξε τήν Γ΄ Οἰ­κου­με­νι­κή Σύ­νο­δο, πού συ­νῆλ­θε στήν Ἔ­φε­σο τό ἔ­τος 431 ἐ­πί αὐ­το­κρά­το­ρος Θε­ο­δο­σί­ου Β΄. Συ­νέ­γρα­ψε ἀρ­κε­τές πραγ­μα­τεῖ­ες, κα­θώς καί πλῆ­θος ἐ­πι­στο­λῶν, ἀ­πό τίς ὁ­ποῖ­ες σώ­ζον­ται πολ­λές, μέ τίς ὁ­ποῖ­ες νου­θε­τοῦ­σε, συμ­βού­λευ­ε καί συγ­χρό­νως ἐ­ξη­γοῦ­σε τίς θεῖ­ες καί σω­τή­ρι­ες Γρα­φές.

 

Ὁ Ὅ­σι­ος Ἰ­ω­άν­νης ἦ­ταν Ἐ­πί­σκο­πος Εἰ­ρη­νου­πό­λε­ως τῆς Κι­λι­κί­ας καί ἕ­νας ἀ­πό τούς τρι­α­κο­σί­ους δε­κα­ο­κτώ Ἁ­γί­ους Πα­τέ­ρες τῆς Α΄ Οἰ­κου­με­νι­κῆς Συ­νό­δου, πού συ­νῆλ­θε στή Νί­και­α τῆς Βι­θυ­νί­ας τό ἔ­τος 325, γι­ά νά κα­τα­δι­κά­σει τίς αἱ­ρε­τι­κές δο­ξα­σί­ες τοῦ Ἀ­ρεί­ου. Κοι­μή­θη­κε ὁ­σί­ως μέ εἰ­ρή­νη.

 

4 2 ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

 

Ὁ Ὅ­σιος Νι­κό­λα­ος ὁ Ὁ­μο­λο­γη­τής (868) ἦ­ταν μο­να­χός στή  Μο­νή Στου­δί­ου πού οἱ μο­να­χοί της ὑ­πέ­στη­σαν με­γά­λες δι­ώ­ξεις γι­ά τήν προ­σή­λω­σή τους στόν ἀ­γώ­να ὑ­πέρ τῶν ἁ­γί­ων εἰ­κό­νων. Ὁ Ὅ­σιος Νι­κό­λα­ος ἐ­ξο­ρί­σθη­κε μα­ζί μέ τόν ἡ­γού­με­νο τῆς Μο­νῆς Θε­ό­δω­ρο τόν Στου­δί­τη. Λί­γο με­τά φυ­λα­κί­στη­κε γι­ά τρί­α χρό­νια, πα­λεύ­ον­τας μέ τή δί­ψα καί τήν πεί­να, καί στή συ­νέ­χεια ἐ­ξο­ρί­σθη­κε στή Σμύρ­νη. Ἐ­κεῖ τόν ἔ­ρι­ξαν στή φυ­λα­κή. Ἀ­κο­λού­θως ἔ­μει­νε γι­ά λί­γο χρό­νο στόν Ἀ­στα­κη­νό Κόλ­πο, καί τέ­λος ἐ­πα­νῆλ­θε στή Μο­νή τοῦ Στου­δί­ου. Ἀ­κο­λου­θεῖ τόν αὐ­το­ε­ξό­ρι­στο Γέ­ρον­τά του, Ὅ­σιο Θε­ό­δω­ρο, στή νῆ­σο Πρίγ­κη­πο. Μέ τή λή­ξη τῆς εἰ­κο­νο­μα­χί­ας καί με­τά τόν θά­να­το τοῦ εἰ­κο­νο­μά­χου αὐ­το­κρά­το­ρος Θε­ο­φί­λου ἐ­πέ­στρε­ψε στή Μο­νή τοῦ Στου­δί­ου καί ἐ­ξε­λέ­γη ἡ­γού­με­νος αὐ­τῆς. Ἐ­ξο­ρί­στη­κε καί πά­λι στήν Προι­κόν­νη­σο, στή Μυ­τι­λή­νη καί στό Ἑ­ξα­μί­λι τῆς Θρα­κι­κῆς Χερ­σο­νή­σου. Τό 866 ὁ­δη­γή­θη­κε μέ συ­νο­δεί­α φρου­ρᾶς στή Μο­νή τοῦ Στου­δί­ου ὡς αἰχ­μά­λω­τος κα­τά κά­ποι­ο τρό­πο. Τό ἑ­πό­με­νο ἔ­τος ὁ αὐ­το­κρά­το­ρας Βα­σί­λει­ος ὁ Α΄ καί ὁ Πα­τριά­ρχης Ἰ­γνά­τιος, προ­σέ­φε­ραν στόν πο­λυ­πα­θῆ Ὅ­σιο τήν ἡ­γου­με­νί­α τῆς Μο­νῆς τοῦ Στου­δί­ου. Ἐ­κεῖ­νος, λυ­πού­με­νος γι­ά τήν ἀ­κα­τα­στα­σί­α τῆς ἐ­πο­χῆς, ἀρ­νή­θη­κε.


Εκτύπωση   Email