02/01 Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Ὁμολογητοῦ 904... (1 Φεβρουαρίου)

Pin It

1 Φεβρουαρίου

Προεόρτια τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος Xριστοῦ

Τρύφωνος Μάρτυρος Λάμψακος 250

Συμεών 843 καί Γεωργίου 844 Ὁσίων Μυτιλήνη κατά Εἰκονομαχίας

Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Ὁμολογητοῦ 904

Τιμοθέου Ὁσίου Ὁμολογητοῦ

Μεγάλος Ἑσπερινός

Ρωμ. η΄ 28-39 • Μάρκ. ιγ΄ 31- ιδ΄ 2

 

 

Ὁ Ἅ­γι­ος Βα­σί­λει­ος ὁ Ὁ­μο­λο­γη­τής Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πος Θεσ­σα­λο­νί­κης κα­τα­γό­ταν ἀ­πό τήν Ἀ­θή­να, ἦ­ταν μα­θη­τής τοῦ Ὁ­σί­ου Εὐ­θυ­μί­ου τοῦ Νέ­ου καί ἀ­σκή­τε­ψε μα­ζί του στό ἀ­σκη­τή­ρι­ο τῶν Βρα­στά­μων. Ἔ­γι­νε μο­να­χός στά κελ­λί­α τῆς Σερ­μύλ­λης σημ. Ὀρ­μύ­λι­ας καί τόν ἀ­κο­λού­θη­σε στήν Πε­ρι­στε­ρά. Τό ἔ­τος 862 ὁ Ἅ­γι­ος Βα­σί­λει­ος ἐ­ναν­τι­ώ­θη­κε κα­τά τοῦ δυ­σε­βοῦς αὐ­το­κρά­το­ρα Μι­χα­ήλ Γ΄. Οἱ κα­κο­ποι­ή­σεις καί οἱ διώξεις πού ἐ­πα­κο­λού­θη­σαν, τοῦ χά­ρι­σαν τόν στέ­φα­νο τοῦ Ὁ­μο­λο­γη­τοῦ τῆς πί­στε­ως.

 

Ὁ Ὅ­σι­ος Τι­μό­θε­ος ἦ­ταν ὁ­μο­λο­γη­τής τῆς πί­στε­ώς μας καί κοι­μή­θη­κε μέ εἰ­ρή­νη.


Εκτύπωση   Email