01/31 Μαρκέλλης Ὁσίας χήρας Ρώμη 310 κατά Ὠριγενιστῶν... (31 Ιανουαρίου)

Pin It

31 Ιανουαρίου

Kύρου καί Ἰωάννου Ἁγίων Ἀναργύρων 311

Μαρκέλλης Ὁσίας χήρας Ρώμη 310 κατά Ὠριγενιστῶν

Ἠλία Ἀρδούνη Νεομάρτυρος 1686

Ἐφεσ. β΄ 4-10 • Μάρκ. ιγ΄ 24-31

 

 

Ἡ Ἁ­γί­α Μαρ­κέλ­λα, ὅ­ταν ξέ­σπα­σε ἔ­ρι­δα πε­ρί τῆς δι­δα­σκα­λί­ας τοῦ Ὠ­ρι­γέ­νους, πού δη­μι­ούρ­γη­σε σχί­σμα­τα στήν Ἐκ­κλη­σί­α, κρά­τη­σε γιά και­ρό τήν σι­ω­πή της. Κα­τό­πιν ἀ­πο­φά­σι­σε νά μι­λή­σει γιά νά ὑ­πε­ρα­σπι­στεῖ τήν Ὀρ­θο­δο­ξί­α καί ἔ­λεγ­ξε τούς αἱ­ρε­τι­κούς, ἀλ­λά πάν­το­τε μέ πρα­ό­τη­τα καί κα­τα­νό­η­ση.


Εκτύπωση   Email