01/30 Πέτρου βασιλέως Βουλγαρίας 927 κατά Βογομίλων... (30 Ιανουαρίου)

Pin It

30 Ιανουαρίου

Tριῶν Ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου Χρυσοστόμου κατά Ἀρειανισμοῦ καί Πνευματομάχων

Ἱππολύτου Ἱερομάρτυρος Πάπα Ρώμης 269 κατά Γνωστικῶν

Ἱππολύτου Ἱερομάρτυρος Πρεσβυτέρου Ἀντιόχεια 3ος κατά Νοβατιανῶν

Πέτρου βασιλέως Βουλγαρίας 927 κατά Βογομίλων

Ἑβρ. ιγ΄ 7-16 • Ματθ. ε΄ 14-19

 

30 1 2018 ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Ἅ­γι­ος Ἱπ­πό­λυ­τος πρε­σβύ­τε­ρος τῆς Ἀν­τι­ό­χει­ας ἀ­γω­νί­σθη­κε κα­τά τῶν Νο­βα­τι­α­νῶν σχι­σμα­τι­κῶν καί μαρ­τύ­ρη­σε.

Ὁ Ἅ­γι­ος Πέ­τρος Βασιλέας τῶν Βουλγάρων ἀ­γω­νί­σθη­κε ἐ­ναν­τί­ον τῆς αἱ­ρέ­σε­ως τῶν Βο­γο­μί­λων ἀ­κο­λου­θῶν­τας τή δι­δα­σκα­λί­α τοῦ Ἁ­γί­ου Ἰ­ω­άν­νου τῆς Ρί­λας. Με­τά ἀ­πό ἕ­ναν ἀ­νε­πι­τυ­χῆ πό­λε­μο μέ τήν Οὐγ­γα­ρί­α καί τή Ρω­σί­α, κοι­μή­θη­κε τό ἔ­τος 967.

 

30 1 2018 ΑΓΙΟΣ ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ

 

Ὁ Ἅγιος Ἱππόλυτος Ἐπίσκοπος Ρώμης, ὅταν ἄκουσε γιά τά μαρτύρια τῶν Ἁγίων Κενσουρίνου,εἴκοσι στρατωτῶν, τῆς Ἁγίας Χρυσῆς καί τοῦ ὑπηρέτου της Ἁγίου Σαβαΐνου παρουσιάσθηκε στόν ἡγεμόνα καί διαμαρτυρόμενος τόν ἔλεγξε. Ἐκεῖνος ἀμέσως ἔδωσε ἐντολή καί συνέλαβαν τόν Ἅγιο Ἱππόλυτο μαζί μέ τήν ἀκολουθία του. Μετά ἀπό τά ραπίσματα καί τίς κακώσεις, τούς ἔδεσαν τά χέρια καί τά πόδια καί τούς ἔριξαν στή θάλασσα. Ἔτσι τελειώθησαν οἱ Ἅγιοι καί ἔλαβαν τόν στέφανο τοῦ μαρτυρίου τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ.


Εκτύπωση   Email