01/26 Δαυΐδ Βασιλέως Γεωργίας 1130 ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως τοῦ λαοῦ του... (26 Ιανουαρίου)

Pin It

26 Ιανουαρίου

Ξενοφῶντος Ὁσίου καί τῆς συνοδίας αὐτοῦ 6ος αι.

Δαυΐδ Βασιλέως Γεωργίας 1130 ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως τοῦ λαοῦ του

Μεγάλος Ἑσπερινός

Ρωμ. στ΄ 18-23 • Μάρκ. ιγ΄ 1-9

 

26 1 2018 ΑΓΙΟΣ ΔΑΥΪΔ

 Ἅ­γιος Δαυ­ΐδ κα­τα­γό­ταν ἀ­πό τή χώ­ρα τῆς Γε­ωρ­γί­ας καί βα­σί­λευ­σε κα­τά τά ἔ­τη 1089 – 1130. Ἦ­ταν υἱ­ός τοῦ βα­σι­λιὰ τῆς Γε­ωρ­γί­ας, Γε­ωρ­γί­ου τοῦ Β’ καί ἐ­πο­νο­μα­ζό­ταν Ἰ­σχυ­ρός ἤ Ἐ­πα­νορ­θω­τής.

Ἐ­πὶ τῆς βα­σι­λεί­ας του ἡ χώ­ρα του εἶ­χε κα­τα­κλυ­σθεῖ ἀ­πό τούς Σελ­τζού­κους Τούρ­κους. Ὁ Ἅ­γιος, ἐ­πω­φε­λού­με­νος ἀ­πό τίς ἐ­σω­τε­ρι­κές τους ἔ­ρι­δες καί δι­χό­νοι­ες, κά­λε­σε τόν λα­ό στά ὅ­πλα καί με­τά πολ­λές μά­χες κα­τέ­λα­βε τήν Τυ­φλί­δα. Ἀ­γω­νί­σθη­κε γιά τήν Ὀρ­θό­δο­ξη πί­στη, ἀ­νή­γει­ρε πολ­λο­ύς να­ο­ύς καί ἀ­να­καί­νι­σε το­ύς πα­λαι­ο­ύς καί δι­α­κρί­θη­κε γιά τήν εὐ­σέ­βειά του


Εκτύπωση   Email