01/25 Γρηγορίου Θεολόγου Πατριάρχου Κων/πό­λεως 390, κατά Ἀρειανισμοῦ καί Πνευματομάχων... (25 Ιανουαρίου)

Pin It

25 Ιανουαρίου

Γρηγορίου Θεολόγου Πατριάρχου Κων/πό­λεως 390, κατά Ἀρειανισμοῦ καί Πνευματομάχων

Βρετανίου Ἐπισκόπου Τόμεως Ρουμανία 368 κατά Ἀρειανισμοῦ, Ἀπολλώ Ὁσίου Αἴγυπτος 361 κατά Νεοειδωλολάτρου Ἰουλιανοῦ Παραβάτου

 Δημητρίου σκευοφύλακος Κων/πολη 787 κατά Εἰκονομαχίας

Ἑβρ. ζ΄ 26-η΄ 2 • Ἰω. ι΄ 9-16

 

25 1 2018 ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 Ἅ­γι­ος Γρη­γό­ρι­ος (390) Πα­τρι­άρ­χης Κων/πό­λε­ως ἔρ­χε­ται στήν Κων/πο­λη πού τήν εἶ­χαν κα­τα­λά­βει οἱ Ἀ­ρει­α­νοί. Με­τά ἀ­πό ὑ­πε­ράν­θρω­πες προ­σπά­θει­ες κα­τά­φε­ρε νά με­τα­στρέ­ψει τήν Κων­στα­ν­τι­νού­πο­­λη, τόν κλῆ­ρο καί τόν λα­ό στήν Ὀρ­θο­δο­ξί­α. Οἱ φα­να­τι­κοί Ἀ­ρει­α­νοί προ­σπά­θη­σαν νά τόν ἐ­ξον­τώ­σουν. Μά­ται­α ὅ­μως, ἡ Ὀρ­θο­δο­ξί­α νί­κη­σε δι­ά τοῦ Ἁ­γί­ου. Ὁ Ὀρ­θό­δο­ξος αὐ­το­κρά­το­ρας Θε­ο­δό­σι­ος Α΄, ὁ ὁ­ποῖ­ος τό 381 συ­νε­κά­λε­σε τήν Β΄ Οἰ­κου­με­νι­κή Σύ­νο­δο, τόν κα­τέ­στη­σε Πα­τρι­άρ­χη. Με­τά τόν θά­να­το τοῦ Με­λε­τί­ου Ἀν­τι­ο­χεί­ας, πρό­ε­δρος ἀ­νέ­λα­βε ὁ Ἅ­γι­ος Γρη­γό­ρι­ος. Ἡ Σύ­νο­δος κα­τα­δί­κα­σε τούς Ἀ­ρει­α­νούς, τούς Πνευ­μα­το­μά­χους, Εὐ­νο­μι­α­νούς καί συμ­πλή­ρω­σε τό Σύμ­βο­λο τῆς Πί­στε­ως. Κα­τα­δί­κα­σε τόν Ἀ­πολ­λι­να­ρι­σμό καί τόν ἀ­πό­λυ­το προ­ο­ρι­σμό καί ἀ­να­γνώ­ρι­σε τόν Ἅ­γι­ο Γρη­γό­ρι­ο ὡς κα­νο­νι­κό Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πο Κων/πό­λε­ως. Ὅ­μως κά­ποι­οι ἐ­πί­σκο­ποι δέν τόν ἀ­να­γνώ­ρι­ζαν σάν κα­νο­νι­κό Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πο καί ἐκεῖ­νος πα­ραι­τή­θη­κε καί, ἀ­φοῦ ἐκ­φώ­νη­σε τήν «Εἰς Πόν­τον φυ­γήν», ἔ­φυ­γε.

 Κοι­μή­θη­κε μέ εἰ­ρή­νη στήν Ἀ­ρι­αν­ζό τό 390. Πολ­λά εἶναι τά ἀν­τι­αι­ρε­τι­κά συγ­γράμ­μα­τα του: «Κα­τά Ἰ­ου­λι­α­νοῦ Α΄ καί Β΄ Λό­γοι» «Θε­ο­λο­γι­κός Α΄ κα­τά Εὐ­νο­μι­α­νῶν, Θε­ο­λο­γι­κός Β΄ πε­ρί Θε­ο­λο­γί­ας, Θε­ο­λο­γι­κός Γ΄ πε­ρί Υἱ­οῦ, Θε­ο­λο­γι­κός Δ΄ πε­ρί Υἱ­οῦ, Θε­ο­λο­γι­κός Ε΄ πε­ρί Ἁ­γί­ου Πνεύ­μα­τος». «Πρός Ἀ­ρει­α­νούς». Στά ποι­ή­μα­τα του πού τά ἐ­πι­γρά­φει ἔ­χει 38 δο­γμα­τι­κά Ἔ­πη.

Ὁ Ἅ­γι­ος Βρε­τάν­νι­ος  ὁ Ὁ­μο­λο­γη­τής ἔ­ζη­σε τόν 4ο αἰ­ώ­να  καί ἦ­ταν Ἐ­πί­σκο­πος Το­μι­σοῦ, τῆς ση­με­ρι­νῆς πό­λε­ως Κω­στάν­τζας τῆς Ρου­μα­νί­ας. Ὑ­πῆρ­ξε Ὁ­μο­λο­γη­τής τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου πί­στε­ως καί ὑ­πέ­φε­ρε πολ­λά ἀ­πό τόν αἱ­ρε­τι­κό αὐ­το­κρά­το­ρα καί ὀ­πα­δό τῶν Ἀ­ρει­α­νῶν, Οὐ­ά­λη (364-378 ).

Ὁ Ὅ­σι­ος Ἀ­πολ­λώ ἀ­πε­σύρ­θη στήν ἔ­ρη­μο τῆς Θη­βα­ΐ­δας σέ ἡ­λι­κί­α δε­κα­πέν­τε ἐ­τῶν. Τόν βί­ο του συ­νέ­γρα­ψε ὁ Ἅ­γι­ος Ἱ­ε­ρώ­νυ­μος. Ὁ Ὅ­σι­ος ἔ­ζη­σε κα­τά τούς χρό­νους τοῦ αὐ­το­κρά­το­ρα Ἰ­ου­λι­α­νοῦ τοῦ Πα­ρα­βά­του (361-363). Ὁ Θε­ός τόν ἀ­ξί­ω­σε νά φθά­σει σέ με­γά­λα ὕ­ψη ἁ­γι­ό­τη­τας, χα­ρί­ζον­τάς του τό προ­ο­ρα­τι­κό χά­ρι­σμα καί αὐ­τό τῆς θαυ­μα­τουρ­γί­ας. Ὅ­ταν ὁ Ἰ­ου­λι­α­νός ὁ Πα­ρα­βά­της ἐ­ξα­πέ­λυ­σε δι­ω­γμό κα­τά τῶν χρι­στι­α­νῶν (361), ὁ Ὅ­σι­ος Ἀ­πολ­λώς πῆ­γε μέ θάρ­ρος στήν πό­λη γι­ά νά ἐ­πι­σκε­φθεῖ ἕ­ναν μο­να­χό ὁ ὁ­ποῖ­ος εἶ­χε φυ­λα­κι­σθεῖ καί νά τόν πα­ρο­τρύ­νει νά φέ­ρει σέ πέ­ρας τήν ἔν­δο­ξη μαρ­τυ­ρί­α τῆς πί­στε­ως. Οἱ φύ­λα­κες ὅρ­μη­σαν στό κελ­λί, τόν συ­νέ­λα­βαν καί ἀ­μέ­σως τόν φυ­λά­κι­σαν, ἦλ­θε ὅ­μως τήν νύχ­τα ἄγ­γε­λος Κυ­ρί­ου, τόν ἐ­λευ­θέ­ρω­σε καί ὁ Ὅ­σι­ος μπό­ρε­σε νά ἐ­πι­στρέ­ψει στήν Μο­νή του.

Ὁ Ὅ­σι­ος Δη­μή­τρι­ος ὁ Σκευ­ο­φύ­λαξ ἔ­ζη­σε τόν 8ο αἰ­ώ­να  καί ἀ­φοῦ ἀ­γω­νί­σθη­κε ὑ­πέρ τῶν Ἁ­γί­ων Εἰ­κό­νων κοι­μή­θη­κε μέ εἰ­ρή­νη.


Εκτύπωση   Email