01/24 Φίλωνος Θαυματουργοῦ Ἐπισκόπου Καρπασίας Κύπρου 4ος ὑπέρ ἐπιστροφῆς τῶν Εἰδωλολατρῶν... (24 Ιανουαρίου)

Pin It

24 Ιανουαρίου

Ξένης Ὁσίας Ρώμη-Μικρά Ἀσία 5ος αι.

Φίλωνος Θαυματουργοῦ Ἐπισκόπου Καρπασίας Κύπρου 4ος ὑπέρ ἐπιστροφῆς τῶν Εἰδωλολατρῶν

Νεοφύτου Ὁσίου Πάφος Κύπρου, κατά Λατίνων

Μεγάλος Ἑσπερινός

Β΄ Κορ. α΄ 21- β΄ 4 • Ματθ. κβ΄ 2-14

 

24 1 2018 ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΩΝ

Ὁ Ἅγιος Φίλων νεότατος χειροτονήθηκε διάκονος καί διακρίθηκε γιά τή σοφία καί τή σύνεσή του. Ἐπίσης καί γιά τόν ἱεραπο­στο­λι­κό ζῆλο του στόν ἐκχριστιανισμό τῆς εἰ­δωλο­λα­τρικῆς ἀκόμη Καρ­πα­σί­ας.

Ὁ ζηλωτής αὐτός ἐργάτης τῆς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ δέν δίδασκε μο­νά­χα μέ τόν λόγιο καί τήν προσευχή, ἀλλά καί μέ τό πα­ρά­δειγμά του καί μέ τά θαύματά του.

Πολύ συγκινητική μέσα στήν ἁπλότητά της εἶναι μία προσευχή του, ὅπως μᾶς τήν παρουσιάζει ὁ συναξαριστής του: «Κύριε Ἰησοῦ Χρι­­­στέ ὁ Θεός μου, ὅπου  διά τήν σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων ἐκατέβης εἰς τήν γῆν, καί ἐφόρησας τήν σάρκα τοῦ δούλου σου, καί ἔπαθες τό­σους πειρασμούς ἀπό τόν κόσμον, ὅπου ἐσταυρώθης, ἐτάφης καί ἀνέ­στης, ἔσωσας τόν ἄνθρωπον, ἔτσι οἰκονόμησον καί τώρα, διά νά σω­θοῦν καί ἐτοῦτοι οἱ πεπλανημένοι ἄνθρωποι, ὅπου τούς ἐπλά­νεσεν ὁ διάβολος».

Ἀποτέλεσμα ὅλου αὐτοῦ τοῦ ἀγώνα του ἦταν οἱ εἰδωλολάτρες νά ἀπαρνοῦνται ὁλοπρόθυμα τήν θρησκεία τῶν πατέρων τους. Νά συντρίβουν οἱ ἴδιοι τά ἀγάλματα μέ τά ὁποῖα παρίσταναν τούς θε­ούς τους. Νά ἀσπάζονται μέ λαχτάρα τή νέα πίστη καί νά βαπτί­ζονται.

 

24 1 2018 ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ

 

Ὅταν ὁ Ἅγιος Νεόφυτος ἦταν 70 ἐτῶν, ἡ ψυχή του δοκιμάστηκε ἀπό μία μεγάλη λύπη: ἡ Κων­σταν­τι­νούπολις, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, ἡ ἡγεμών ὅλων τῶν ἄλλων, ἡ «προκαθημενη καί ἔχουσα τήν τιμήν τῆς προ­εδρείας», ἐξαπατήθηκε ἀπό λαό ξένο, τούς Λατί­νους σταυροφόρους τῆς 4ης σταυροφορίας, καί «πά­σχει δεινῶς καί ἀνιάρως ἔχει». Πίστευε δέ ὁ Ἅγιος ὅτι καί αὐτό τό δεινό πάθημα ἦταν ἀπό τόν Θεό, ὁ ὁποῖος μᾶς τιμωροῦσε δικαίως γιά πράξεις ἀθέμιτες, καί ἄξια μᾶς μαστίγωνε γιά τίς πολλές μας παρανομίες (Δφ. 114). Γι’ αὐτό ἔκανε σκληρή ἄσκηση καί προσευχόταν θερμά γιά νά ἀπαλλάξει ὁ Κύριος τήν Κων/πολη ἀπό τούς Σταυροφόρους.


Εκτύπωση   Email