01/23 Ἀχολίου Ἐπισκόπου Θεσ/νίκης 384 κατά Ἀρειανισμοῦ καί Πνευματομάχων... (23 Ιανουαρίου)

Pin It

23 Ιανουαρίου 

Kλήμεντος Ἐπισκόπου Ἀγκύρας Ἱερομάρτυρος 312

Ἀχολίου Ἐπισκόπου Θεσ/νίκης 384 κατά Ἀρειανισμοῦ καί Πνευματομάχων

Διονυσίου Ὁσίου 1547 Ὄλυμπος.

Α΄ Κορ. γ΄ 9-17 • Ματθ. ιδ΄ 22-34 

 

Ὁ Ἅ­γι­ος Ἀ­σχό­λι­ος (383) Ἐ­πί­σκο­πος Θεσ­σα­λο­νί­κης ἀ­γω­νί­σθη­κε κα­τά τῶν αἱ­ρέ­σε­ων τῶν Ἀ­ρει­α­νῶν, Πνευ­μα­το­μά­χων, Ἀ­πολ­λι­να­ρι­στῶν καί ἄλ­λων. Θαύ­μα­ζε τόν Μέ­γα Ἀ­θα­νά­σι­ο καί δι­α­τη­ροῦ­σε ἀλ­λη­λο­γρα­φί­α μέ τόν Μέ­γα Βα­σί­λει­ο. Ὁ Ἅ­γι­ος Ἀ­χό­λι­ος προ­τι­μοῦ­σε τούς χρό­νους τῶν δι­ω­γμῶν, γι­α­τί τό­τε ἔ­λαμ­πε ἡ πί­στη τῶν Χρι­στι­α­νῶν, ἐ­νῶ λυ­πό­ταν γι­ά τήν ὕ­παρ­ξη τῶν αἱ­ρέ­σε­ων. Ἔ­λα­βε μέ­ρος στήν Β΄ Οἰ­κου­με­νι­κή Σύ­νο­δο καί δι­α­κρί­θη­κε γι­ά τήν ἁ­γι­ό­τη­τα τοῦ βί­ου του καί τήν ὀρ­θό­δο­ξη πνευ­μα­τι­κό­τη­τά του.


Εκτύπωση   Email