01/21 Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ Ὁσίου Ἄρτα - Ρωσία 1556 κατά Παλαιοπίστων καί Δυτικοῦ Οὐμανισμοῦ... (21 Ιανουαρίου)

Pin It

21 Ιανουαρίου 

Mαξίμου Ὁσίου Κων/πολη-Πόντος 662 Ὁμολογητοῦ κατά Μονοθελητισμοῦ

Ἀναστασίου Ὁσιομάρτυρος 7ος κατά Μονοθελητισμοῦ

Νεοφύτου Μάρτυρος 305

Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ Ὁσίου Ἄρτα - Ρωσία 1556 κατά Παλαιοπίστων καί Δυτικοῦ Οὐμανισμοῦ

Μεγάλος Ἑσπερινός

Ἦχος: πλ. δ΄ - Ἑωθινόν: ΙΑ΄

Α΄ Τιμ. δ΄ 9-15 • Λουκ. ιθ΄ 1-10 

 

21 1 2018 ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΓΡΑΙΚΟΣ

Ὁ Ἅ­γι­ος Μά­ξι­μος ὁ Γραι­κός (1556) κλή­θη­κε στή Ρω­σί­α ἀ­πό τόν τσά­ρο Βα­σί­λει­ο νά δι­ορ­θώ­σει τά λει­τουρ­γι­κά βι­βλί­α τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ρω­σί­ας ἀ­πό αἱ­ρε­τι­κές δι­δα­σκα­λί­ες. Πα­ράλ­λη­λα ὁ Ἅ­γι­ος Μά­ξι­μος ἀν­τι­με­τω­πί­ζει ἀ­πο­τε­λε­σμα­τι­κά τήν πα­πι­κή προ­πα­γάν­δα, πού ἀ­πει­λεῖ τήν Ὀρ­θό­δο­ξη Ρω­σί­α. Κα­τα­δι­κά­ζε­ται σέ 25 χρό­νι­α φυ­λά­κι­ση. Τό φρι­κτό του μαρ­τύ­ρι­ο ἀρ­χί­ζει. Τόν ρί­χνουν σέ σκο­τει­νό κε­λί. Τοῦ στε­ροῦν ἀ­κό­μη καί τή Θεί­α Με­τά­λη­ψη. Ἡ φω­νή του, ἀ­πό τή Μο­νή Ὄ­τρο­τυ τῆς Ἐ­πι­σκο­πῆς Τβέρ τῆς Ρω­σί­ας, ὅ­που ἦ­ταν φυ­λα­κι­σμέ­νος, φθά­νει ὡς τίς ἐ­σχα­τι­ές τῆς ἀ­χα­νοῦς χώ­ρας. Γί­νε­ται ὁ δι­δά­σκα­λος, ὁ ἀ­να­μορ­φω­τής. Ὅ­λα τά Πα­τρι­αρ­χεῖ­α ἐ­πεμ­βαί­νουν γι­ά τήν ἀ­πε­λευ­θέ­ρω­σή του. Ὁ­λό­κλη­ρη ἡ Ἀ­να­το­λή συγ­κλο­νί­ζε­ται ἀ­πό τό μαρ­τύ­ρι­ό του. Τό ἔ­τος 1551 ὁ Ἰ­βάν Δ΄ ὁ Τρο­με­ρός ἀ­πε­λευ­θε­ρώ­νει τόν Ἅ­γι­ο καί τόν με­τα­φέ­ρει, μέ πρω­το­βου­λί­α τοῦ ἡ­γου­μέ­νου Ἀρ­τε­μί­ου, στή Λαύ­ρα τῆς Μο­νῆς τοῦ Ἁ­γί­ου Σερ­γί­ου. Ἐ­κεῖ ὁ Ὅ­σι­ος πέ­ρα­σε τά τε­λευ­ταῖ­α χρό­νι­α τῆς ζω­ῆς του καί κοι­μή­θη­κε ὁ­σί­ως τό 662. Τό ἔρ­γο τοῦ Ἁ­γί­ου Μα­ξί­μου, πα­ρά τόν δι­ω­γμό καί τήν ἄ­δι­κη κα­τα­δί­κη αὐ­τοῦ, ἐ­πέ­ζη­σε καί ἀ­πο­τέ­λε­σε τήν βά­ση τῶν ἀ­πο­φά­σε­ων τῆς συγ­κλη­θεί­σης τό ἔ­τος 1551 Συ­νό­δου τῶν Ἑ­κα­τό Κε­φα­λαί­ων, δι­και­ω­θέν­τος ἔτ­σι τοῦ ἔρ­γου αὐ­τοῦ, τό ὁ­ποῖ­ο συ­νε­τέ­λε­σε στή λει­τουρ­γι­κή ἀ­να­γέν­νη­ση, ἰ­δι­αί­τε­ρα δι­ά τῆς δι­ορ­θώ­σε­ως τῶν λει­τουρ­γι­κῶν βι­βλί­ων, τήν ἀ­νά­πτυ­ξη τοῦ θε­ο­λο­γι­κοῦ λό­γου, τήν προ­ώ­θη­ση θε­μά­των τοῦ ἱ­ε­ροῦ κλή­ρου καί τοῦ μο­να­χι­σμοῦ καί τήν προ­στα­σί­α τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας ἀ­πό αὐ­θαί­ρε­τες ἐ­πεμ­βά­σεις τῆς ἑ­κά­στο­τε ἐ­ξου­σί­ας.


Εκτύπωση   Email