01/17 Ἀντωνίου Ὁσίου τοῦ Μεγάλου Αἴγυπτος 356, Θεοδοσίου τοῦ Μεγάλου Κων/πολη 346 κατά Ἀρειανισμοῦ καί Παγανισμοῦ (17 Ιανουαρίου)

Pin It

MegasTheodosios

Μεγάλος Ἑσπερινός

Ἑβρ. ιγ΄ 17-21 • Λουκ. στ΄ 17-23

Κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου

Ὁ Μέ­γας Θε­ο­δό­σι­ος (395) μό­λις ἀ­νέ­λα­βε τήν αὐ­το­κρα­το­ρί­α, κα­θι­έ­ρω­σε τήν Ὀρ­­­θο­δο­ξί­α καί ἀ­να­γνώ­ρι­σε κα­νο­νι­κό Ἐ­πί­σκο­πο Κων/πό­λε­ως τόν Ἅ­γι­ο Γρη­γό­ρι­ο τόν Θε­ο­λό­γο. Δι­έ­τα­ξε οἱ να­οί νά δο­θοῦν στούς Ὀρ­θο­δό­ξους καί συγ­κά­λε­σε τήν Β΄ Οἰ­κου­με­νι­κή Σύ­νο­δο, ὅ­που κα­τα­δι­κά­σθη­κε ὁ Νε­στό­ρι­ος πού δι­ε­χώ­ρι­σε τίς δύ­ο φύσεις τοῦ Χρι­στοῦ. Ἐ­ξέ­δω­σε ἀλ­λε­πάλ­λη­λα δι­α­τά­γμα­τα κα­τά τῶν αἱ­ρε­τι­κῶν Μα­νι­χαί­ων, Ἀ­ρει­α­νῶν, Πνευ­­μα­το­μά­χων, ἔ­κλει­σε τήν εἰ­δω­λο­λα­τρι­κή φι­­λο­σο­φι­κή σχο­λή τῶν Ἀ­θη­νῶν καἰ κα­­τήρ­γη­σε τούς Ὀ­λυμ­πι­α­κούς ἀ­γῶ­νες πού ἐ­τε­λοῦν­το πρός τι­μήν τῶν ψευ­το­θε­ῶν.


Εκτύπωση   Email