ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΕΣ ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ

Pin It

28062022Αι Βατοπαιδιναί Κατηχήσεις είναι ο καρπός των παρακλήσεων των αδελφών της μονής μας προς τον πνευματικόν μας πατέρα, Γέροντα Ιωσήφ. Εκτός των νουθεσιών ας εις ένα έκαστον δίδει, ο σεβαστός Γέρων ημών, «εξ απαλών ονύχων τη διδασκαλία του λόγου εξέθρεψε» και εκτρέφει ακόμη όλους ημάς. Ακολουθών την παράδοσιν του αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου, δις της εβδομάδος, ομιλεί καθ' εσπέραν εν τη συνάξει των αδελφών και αναλύει θέματα τα οποία απασχολούν τους κοινοβιάτας μοναχούς. Αι τεσσαράκοντα Κατηχήσεις είναι κείμενα εις απλήν γλώσσαν και με λιτότητα ύφους, η οποία υπενθυμίζει την πτωχείαν της ερήμου.

Κέντρον των Κατηχήσεων είναι ο Χριστός. Αυτός είναι η πηγή του αγιασμού και συνεπώς όλοι οι ζηλούντες τον αγιασμόν πρέπει να οδηγηθούν δια του λόγου των Γερόντων εις αυτήν την αιώνιον και ακένωτον πηγήν. Ο Χριστός είναι, κατά τον άγιον Συμεών, «και αρχομένοις θεμέλιος αρραγέστατος και μεσάζουσιν ελπίς ακαταίσχυντος και τελειούσιν αγάπη ακόρεστος και ζωή ατελεύτητος».
Ταπεινώς ευχόμενα όπως αι Βατοπαιδιναί Κατηχήσεις συμβάλουν, κατά το δυνατόν, ώστε οι μοναχοί μας, αλλά και όλα τα αγωνιζόμενα τέκνα της Εκκλησίας μας, να βιώσουν την πατερικήν ζωήν.
Ο σκοπός του πνευματικού πατρός είναι η υποβοήθηση των πνευματικών του τέκνων για να κατακτήσουν βαθμιαίως την πνευματική ελευθερία, να ωριμάσουν πνευματικώς και να φθάσουν «εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού». Ως μία γραπτή παρακαταθήκη προς τα πνευματικά του τέκνα προσφέρονται από τον συγγραφέα οι σαράντα λόγοι-κατηχήσεις, που αποτελούν έναν πρακτικό κώδικα εφαρμογής της αυθεντικής μοναχικής βιοτής, αλλά και αποκαλύπτουν το μήνυμα και την προσφορά του μοναχισμού στον κόσμο.

Συγγραφεύς: Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός, Εκδότης: Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου, 1999, σελίδες 346.