ΑΝΑΣΚΑΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΠΑΓΟΒΟΥΝΟΥ

Pin It

2022 03 29

Ἰωάννης Μηλιώνης.

Ὁλόκληρο σχεδόν τόν τελευταῖο χρόνο ἀσχοληθήκαμε ἀποκλειστικά μέ τή Σαηεντολογία-ΚΕΦΕ, καί τήν διείσδυση αὐτῆς τῆς σέκτας στόν πολιτικό, κοινωνικό καί στρατηγικό/ἀμυντικό ζωτικό χῶρο τῆς Πατρίδος μας, μέσω «ἐγχωρίων συμμάχων», κυρίως νεοταξιτῶν πολιτικῶν καί δημοσιογράφων, ἐνορχηστρωμένων ἀπό ὑπηρεσιακούς παράγοντες τῶν ΗΠΑ.
Εἰδικά, στό προηγούμενο φύλλο εἴχαμε ἀναφερθεῖ στήν Χαρίκλεια Ἀνδρουτσοπούλου μέ τήν ὁποία δείχνει νά ἔκλεισε ὁ κύκλος τῆς «δημόσιας δράσης» τῆς Ὁμάδας Ἀλεξίου.
Στίς 23 Δεκεμβρίου 2021, παραμονή σχεδόν τῆς Γέννησης τοῦ Κυρίου μας, ἡ Χαρίκλεια ἔκλεισε τά μάτια, χτυπημένη ἀπό τήν ἐπάρατο.

Στή Ρόδο, ὅπου ἔζησε τήν τελική φάση τῆς ζωῆς της, ἡ Χαρίκλεια ὑπῆρξε ἰδιαίτερα ἀγαπητή γιά τήν κοινωνική της δράση, τόν φιλικό καί προσηνῆ χαρακτήρα της καί τήν προσφορά της στόν συνάνθρωπο.
Εἴχαμε παρακολουθήσει τή Χαρίκλεια -τον Δεκέμβριο 1996-, ὡς βασικό στέλεχος τῆς Ὁμάδας τοῦ δερβίση καί σεΐχη νά κατηγορεῖ ἀπό τηλεοράσεως τόν πατέρα της γιά ἀνεπίτρεπτες πράξεις μέ στόχο νά φιμώσει τήν οἰκογένειά της καί νά «προστατεύσει» τόν διδάσκαλο καί γκουρού της, Τάκη Ἀλεξίου[1].
Ἡ Χαρίκλεια ἀποστασιοποιήθηκε ἀπό τήν Ὁμάδα Ἀλεξίου ὄχι γιά ἰδεολογικούς λόγους, ἀλλά μέ ἀφορμή προβλήματα τῆς καθημερινότητος, κάτι πολύ συχνό στήν ἀποχώρηση ὀπαδῶν ἀπό σέκτες καί καταστροφικές λατρεῖες. Αὐτό ὅμως δέν ἐμπόδισε τήν ὑπόλοιπη Ὁμάδα -προφανῶς τῇ προτροπῇ τοῦ «διδασκάλου»(;)-, νά τῆς ἐπιτεθεῖ μέ στόχο τήν ἐξουθένωσή της, κάτι στό ὁποῖο ἀναμείχθηκε τελικά καί ἡ Δικαιοσύνη, μέ ἀποτέλεσμα νά εἰσπράξει ὁ ἀρχηγός τῆς Ὁμάδος 25μηνη φυλάκιση πρωτοδίκως ἀπό τό Τριμελές Πλημμελειοδικεῖο Ρόδου[2].
Μετά τήν πρωτόδικη καταδίκη του καί ἐν ὄψει τοῦ Ἐφετείου, ὁ Δερβίσης φρόντισε νά κινητοποιήσει «φίλους» καί «φίλους φίλων» προκειμένου νά καταδείξει πόσο σημαντικό πρόσωπο ἦταν ὁ ἴδιος καί πόσο στό πρόσωπό του ἐπιχειρεῖτο νά καταδικαστεῖ ἡ τέχνη καί ἡ φιλοσοφία.
Ἔτσι, εἴχαμε ἐπιστροφή τοῦ «Ἰοῦ» τῆς Ἐλευθεροτυπίας καί ἄλλων μέ σχετικά ὑποστηρικτικά δημοσιεύματα καί τήν παγίδευση τῆς «Διεθνοῦς Ἀμνηστίας» ὑπέρ τοῦ Σούφι γκουρού.
Εὔστοχα περιγράφεται ἡ κατάσταση ἀπό ἐκκλησιαστικό ἔντυπο τῆς περιόδου ἐκείνης[3]:
«Ἡ διαστρέβλωση τῆς πραγματικότητας εἶναι στίς μέρες μας εὔκολη ὑπόθεση. Λαμπρό παράδειγμα ἡ περίπτωση τοῦ καί Σεΐχη τῶν Σούφι κ. Τάκι Ἀλεξίου , ὁ ὁποῖος μετά τήν καταδίκη του ἀπό τό Τριμελές Πλημμελειοδικεῖο τῆς Ρόδου καί ἐν ὄψει τῆς ἐκδίκασής του στό δευτεροβάθμιο δικαστήριο ἔσπευσε νά δημιουργήσει τό κατάλληλο κλίμα ὑπέρ αὐτοῦ μέ στόχο τήν προσαρμογή τῆς νέας δικαστικῆς ἀποφάσεως στά δικά του μέτρα. Ἔτσι, φαίνεται ὅτι ἔπεισε τό ἑλληνικό τμῆμα τῆς "Διεθνοῦς Ἀμνηστίας" νά ἀποστείλει ἐκφοβιστική ἐπιστολή ὑπό μορφήν Δελτίου Τύπου πρός τόν Ὑπουργό Δικαιοσύνης καί πρός τόν ἡμερήσιο Τύπο.
»Ἄν καί κάποιες ἐφημερίδες παγιδεύτηκαν, ὅμως ὑπῆρξαν καί ἐξαιρέσεις. Χαρακτηριστικό δεῖγμα τό παρακάτω δημοσίευμα ἀπό ἐφημερίδα τῆς ἀκριτικῆς Κομοτηνῆς, περιοχῆς πού γνώρισε καλά τήν δραστηριότητα τοῦ Σεΐχη καί τῆς ὁμάδας του μέ τίτλο: “Ἐπικαλεῖται Ἐκκλησιαστική Κ.Υ.Π. γιά νά παραποιήσει τήν πραγματικότητα”.
»Ὅταν ὁ εἰσαγγελέας εἶδε ἀπό τό κατασχεμένο ὑλικό τῆς Σαηε-ντολογίας τό εὖρος τῆς συνεργασίας ἐναντίον τῆς Ἑλλάδας καί κυρίως τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, πραγματοποίησε ἑφόδους καί σέ ἐγκαταστάσεις τῆς ΠΑΝΙΦΕ - Ἀλεξίου. Μέσα σέ λίγες ἡμέρες -καί ὅπως θυμᾶμαι πολύ καλά ἐκείνη τήν ἐποχή, διότι κατέθεσα ὡς μάρτυρας, λέγει ὁ κ. Ἀντώνης Μποσνακούδης, ἦταν εὐρύτατα διαδεδομένη ἡ ἀντίληψη ὅτι μετά ἀπό ἰσχυρότατη παρέμβαση ἀπό τό γραφεῖο τοῦ Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης κ. Εὐάγγελου Βενιζέλου- ὁ εἰσαγγελέας μετατέθηκε στήν Χαλκίδα ἄν καί ἡ ἴδια ἡ ἡγεσία τοῦ Ἀρείου Πάγου μέχρι τότε διατηροῦσε τόν εἰσαγγελέα στήν ὑπόθεση, μέχρις ὅτου ὁλοκληρώσει τήν ἔρευνα γιά νά ἀπαγγελθοῦν κατηγορίες σέ ὅσους βρεθοῦν ἔνοχοι ἀκόμη καί γιά κατασκοπεία, ὅπως ἀνέφερε στό Πόρισμά του. Ὁ κ. Βενιζέλος δηλαδή ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 1996 μέχρι τό φθινόπωρο πού ἦταν Ὑπουργός Δικαιοσύνης ἔχει στό ἐνεργητικό του καί τό κατόρθωμα τῆς παράνομης καί ἀνήθικης παρέμβασης -ἀκόμη καί ἄν δέν ἔγινε ἀπό τόν ἴδιον ἀλλά ἀπό συνεργάτες του, στό ὄνομά του- στήν ἡγεσία τῆς Δικαιοσύνης καί σέ σκανδαλώδη μετάθεση ἑνός εἰσαγγελέα πού ἐρευνοῦσε ζωτικῆς σημασίας θέ-ματα ἀκόμη καί ἐθνικῆς ἀσφάλειας. Ἡ παρέμβαση ἀπό τό γραφεῖο τοῦ κ. Βενιζέλου ἔγινε ἀμέσως μετά ἀπό τίς ἑφόδους τοῦ εἰσαγγελέα σέ ἐγκαταστάσεις τῆς ὀργάνωσης τοῦ κ. Ἀλεξίου. Ὁ εἰσαγγελέας ὅμως πρόλαβε καί συνέταξε τουλάχιστον προκαταρκτικό Πόρισμα. Στό πόρισμά του ἀναφέρει χαρακτηριστικά ὅτι ἡ ΠΑΝΙΦΕ ἦταν σχεδόν ἐξ’ ὁλοκλήρου ἐξαρτημένη ἀπό τήν Σαηεντολογία. Ὑπάρχει πολύ μεγάλος ἀριθμός ἐγγράφων πού τό ἀποδεικνύουν αὐτό χωρίς ἀμφιβολία, μέχρι τοῦ σημείου πού ὁ Διευθυντής Εἰδικῶν Ὑποθέσεων τῆς Σαηεντολογίας, Ἠλίας Γρατσίας, νά ἀναφέρει στό ἐξωτερικό ὅτι οὐσιαστικά καθοδηγεῖ τόν κ. Ἀλεξίου καί ἀπό τό ἐξωτερικό νά ἀναφέρονται γιά τόν κ. Ἀλεξίου καί τήν ΠΑΝΙΦΕ μέ ὅρους ἐπιχειρησιακῆς καθοδήγησης[4].
»Μεθοδευμένες κινήσεις; Τί ἄλλο μπορεῖ νά πεῖ κανείς! Καί κατά τήν ἐκδίκαση τῆς προηγούμενης δίκης [Τριμελές Πλημμελειοδικεῖο Ρόδου, 1/7/05] τῶν ὀργάνων τῆς ΠΑΝ.Ι.Φ.Ε. [Τάκη Ἀλεξίου, Γρηγόρη Μπαϊρακτάρη καί Εὕας Ἀνδρουτσοπούλου] δημοσιεύθηκαν, 24 ὧρες πρίν, οἱ ἀπόψεις τῶν ΠΑΝΙΦΕτζήδων ὡς ἀλήθειες γιά νά «θολώσουν» τήν ὑπόθεση.
»Ἔτσι καί αὐτή τή φορά, μία μέρα πρίν ἀπό τήν ἐκδίκαση στό δευτεροβάθμιο Δικαστήριο (6/12/05) διαβάζουμε στήν ἐφημ. "ΤΑ ΝΕΑ", 5/12/05, τῶν Ἀθηνῶν ἄλλα ἀντί ἄλλων γιά τό κατηγορητήριο τοῦ μέγα Δερβίση Ἰσλαμικῶν ταγμάτων Τάκη Ἀλεξίου. Ἐνῶ πρωτόδικα καταδικάστηκε σέ 25μηνη φυλάκιση ὡς ἠθικός αὐτουργός γιά τά πάμπολλα "μαρτύρια", πού ὑπέστη ἡ γιατρός Χαρίκλεια Ἀνδρουτσοπούλου ἀπό τούς πρώην συνεργάτες τῆς ὀργάνωσης, ὅταν θέλησε νά ἀποχωρήσει ἀπό τή σουφική ὀργάνωση τοῦ Ἀλεξίου, σήμερα, πάλι μία μέρα πρίν τό δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, παρουσιάζεται ὁ Σεΐχης καί Δερβίσης ὡς ἀδικημένος ἥρωας, διωκόμενος δῆθεν ἀπό τήν ἐκκλησιαστική ΚΥΠ!
»Ἐμεῖς ἐδῶ στή Θράκη πού ζήσαμε τίς δραστηριότητες τῆς ὀργάνωσης τῶν Σούφι -παρουσιαζόμενη ὡς φιλοσοφική ἑταιρεία- βλέπαμε ὅτι παρά τήν ἀγανάκτηση τῶν συμπολιτῶν μας, ἡ ἐκκλησία, δέν ἐνήργησε καί δέν ἔλαβε διωκτικές θέσεις.
»Εἶναι, ὅπως φαίνεται, συνήθης τακτική τῆς ΠΑΝ.Ι.Φ.Ε. ὅταν κάποιος δέν συμφωνεῖ μέ τόν ἀρχηγό της νά βρίσκονται τρόποι σπίλωσής του καί καταδίωξής του μέ πλασματικές κατηγορίες. Ὅπως συμβαίνει μέ τήν Ἐκκλησία, μέ τήν γιατρό πού ἀπεχώρησε [Χαρίκλεια Ἀνδρουτσοπούλου], μέ δικαστικούς πού ἀπεκάλυψαν τίς ἀλήθειες τῶν στόχων τῆς ὀργάνωσης [εἰσαγγελέας Ἰωάννης Ἀγγελής] κ.λπ.».
»Στήν παγίδα, ὑποθέτουμε, τῆς παραπληροφόρησης ἔπεσε ἡ δημοσιογράφος [Ἀριστοτελία Πελώνη] τῆς ἐφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» ἀγνοώντας(;) προφανῶς τήν ἀλήθεια καί τήν πραγματικότητα τῆς ὑπόθεσης»[5].
Κλείνοντας τήν ἐκτεταμένη αὐτή ἀναφορά πού περιλαμβάνει 30 σχεδόν χρόνια πολιτικῶν σχεδιασμῶν, πού ὑλοποιοῦνται ἀπό ξένα κέντρα ἀποφάσεων διά τῶν γνωστῶν-ἀγνώστων νεοταξιτῶν «πολιτικῶν» καί ἐρήμην τῶν πολιτῶν αὐτῆς τῆς χώρας, πιστεύουμε ὅτι δέν κάναμε τίποτε ἄλλο ἀπό τό νά ἀνασκάψουμε τήν κορυφή τοῦ παγόβουνου, ἀναμασώντας πράγματα γνωστά καί χιλιοειπωμένα, ἴσως μέ κάποιες ἐπιμέρους ἰδιαίτερες λεπτομέρειες.
Ἀπό τήν προσεχῆ ἑβδομάδα ἐπανερχόμεθα μέ αὐτοτελῆ κείμενα, πού ὅμως ἔχουν κι αὐτά τήν εἰδική τους ἐνημερωτική ἀξία.
Τὰ περιεχόμενα τοῦ ἄρθρου ἐκφράζουν θέσεις νομικές, ἐκκλησιαστικὲς καὶ ἀντιαιρετικές καὶ δὲν ἔχουν τὴν πρόθεση νὰ προσβάλουν τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑπόληψη κανενός, τὶς ὁποῖες δηλώνουμε ὅτι σεβόμεθα δεόντως.
---------------------------------------------------------------
[1] Βλ.: Ἄρθρο τῆς 22/10/2021, «Δερβίσης καί Σεΐχης τῶν Μεβλεβί καί Μπεκτασί».
[2] https://www.tanea.gr/2005/12/05/lifearts/culture/diwkseis-apo-ekklisiastiki-kyp/
[3] http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/dialogos/42.pdf, σ. 28.
[4] https://www.triklopodia.gr/doume-tous-christianous-tis-nd-pasok-sia/
[5] http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/heresies/dialogos/42.pdf, σ. 28.

 

Πηγή