ΣΤΟΧΟΣ, Η ΒΛΑΒΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Pin It

2022 03 27

Ἰωάννης Μηλιώνης.

Συνεχίζουμε καί σήμερα μέ τό Ὑπόμνημα, πού ὁ δημοσιογράφος Ἀντώνης Μποσνακούδης ὑπέβαλε στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφάνειας, τό 2013.
Στό Ὑπόμνημα αὐτό, ὁ συντάκτης του ἀποδεικνύει τήν «Πολιτική, δημοσιογραφική καί κοινωνική διάβρωση ἀπό τή συγκαλυμμένη δράση τῆς ἐξτρεμιστικῆς ὀργάνωσης Σαηεντολογίας-ΚΕΦΕ», δηλαδή, τήν καταστροφική δράση τῆς ἐπικίνδυνης σέκτας, στή κοινωνική, πολιτική, ἀμυντική καί θρησκευτική ὑπόσταση τῆς Πατρῖδος μας[1] μέ στοιχεῖα: πρακτικά δικαστικῶν ἀποφάσεων καί ἔγγραφα, κατασχεθέντα ἀπό τρεῖς ἑφόδους τοῦ Εἰσαγγελέως κ. Ἰωάννη Ἀγγελῆ.
Στό προηγούμενο φύλλο εἴχαμε ἀναφερθεῖ μεταξύ ἄλλων, γιά τό πῶς σχεδιάστηκε ἀπό τήν Σαηεντολογία καί τούς συμμάχους της ἡ πρόκληση βλάβης στίς σχέσεις τῆς Ἑλλάδας μέ τίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καί τό Ἰσραήλ μέ μία Ἀπόρρητη Ἀναφορά τῆς Ε.Υ.Π. σχετικά μέ αἱρέσεις καί παραθρησκευτικές ὀργανώσεις.

Νά ὑπενθυμίσουμε ὅτι ἡ συγκεκριμένη ἀναφορά ἦταν οὐσιαστικά μία συλλογή ἀπό ἀνοιχτές πηγές[2] καί δέν ἀποτελοῦσε «βαθιά δουλειά»[3] Μυστικῆς Ὑπηρεσίας. Τό τμῆμα τῆς Ε.Υ.Π. ἀνῆκε στήν Γ’ Διεύθυνση, ἡ ὁποία ἀσχολεῖται μέ ἀντικατασκοπεία, καταπολέμηση ὀργανωμένου ἐγκλήματος, κ.λπ., ὅπως ἐπίσης μέ τή δράση πρακτόρων πού δέν ἔχουν ἐπίσημη διπλωματική κάλυψη (πράκτορες N.O.C.)».
Γράφει ὁ κ. Μποσνακούδης: «Τό ἐν λόγῳ τμῆμα τῆς ΕΥΠ παρακολουθοῦσε ὀργανώσεις γιά νά ἐντοπίσει ἄν ἡ δράση τους ἦταν ἄλλη ἀπό τή δηλωμένη μορφή καί τόν σκοπό τους. Ἡ χρησιμοποίηση τῆς θρησκευτικῆς κάλυψης, ἦταν μία ἀπό τίς μεθόδους πού χρησιμοποιοῦσαν οἱ ὀργανώσεις τίς ὁποῖες παρακολουθοῦσε. Ὅπως παλαιότερα οἱ Σοβιετικοί χρησιμοποιοῦσαν ἀεροπορικές ἑταιρεῖες, πρακτορεῖα εἰδήσεων, διεθνεῖς ὀργανισμούς κ.λπ. γιά νά τοποθετήσουν κατασκόπους ὡς ὑπαλλήλους, τώρα ἡ ποικιλία μεγάλωσε καί τά δυτικά κράτη πρωτοστατοῦν. Ἦταν μέρος τῆς παλαιᾶς δομῆς ἐπί ψυχροῦ πολέμου, τό ὁποῖο προσαρμόστηκε στίς νέες συνθῆκες καί ἔγινε στόχος τῆς C.I.A.
»Ἡ Ἀναφορά Ἰανουαρίου 1993 τῆς Ε.Υ.Π. εἶχε ἐπιδίωξη νά παρουσιάσει τίς ἐθνικές συνέπειες πού εἶχε ἡ δράση τους στήν Ἑλλάδα. Ἄν καί ἡ Ἀναφορά εἶχε ἀξιοσημείωτες ἐλλείψεις καί κενά τουλάχιστον σχετικά μέ τή Σαηεντολογία, ἀποτελοῦσε συνοπτική πληροφόρηση καί εἰσαγωγή γιά στελέχη τῆς Ε.Υ.Π., ὥστε νά γνωρίζουν κάποια στοιχεῖα γιά τίς αἱρέσεις καί τίς παραθρησκεῖες, κυρίως ἀπό ἀνοικτές πηγές. Ὁ στρατηγικός χῶρος τῆς Σαηεντολογίας τήν παρουσίασε διαστρεβλωμένα, ὅτι ἦταν θρησκευτική καταδίωξη.
»Ὅποια κι ἄν εἶναι ἡ στάση ἑνός πολίτη, συνεχίζει ο κ. Μποσνακούδης, ἀπέναντι στίς Μυστικές Ὑπηρεσίες, προφανῶς δέν μπορεῖ νά γίνει ἀνεκτό νά προκαλεῖ δομικές ἀλλαγές στήν Ε.Υ.Π. μία ξένη Μυστική Ὑπηρεσία. Μόνο ἐμεῖς ὡς πολίτες ἔχουμε τό δικαίωμα νά τό κάνουμε αὐτό, μέσω τῶν θεσμῶν καί διαδικασιῶν.
»Ἡ Σαηεντολογία διαστρέβλωσε τήν οὐσία τοῦ θέματος καί ξεκίνησε ἐκστρατεία δυσφήμισης τῆς Ἑλλάδας σέ ξένες χῶρες. Στίς σελίδες 39-40 τῆς "Ἀναφορᾶς Ἀγγελῆ", ἡ διεθνής διοίκηση τῆς Σαηεντολογίας δίνει ἐντολή στούς Ἕλληνες ἀξιωματούχους, στίς 7/2/1994, νά κάνουν παρέμβαση στήν πρεσβεία τοῦ Ἰσραήλ, ὥστε τό Ἰσραήλ νά ἀσκήσει πίεση στήν Ἑλλάδα γιά τήν Ἀναφορά τῆς Ε.Υ.Π. καί νά ἐπαναλάβουν τό ἴδιο στήν Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία. Ἀποκαλύπτουν ἐπίσης ὅτι τό ΚΕΦΕ ἔχει "ἄνθρωπο στήν Ἑβραϊκή πρεσβεία". Στή συνέχεια δίνεται ἐντολή στούς Ἕλληνες ἀξιωματούχους [τῆς Σαηεντολογίας], στίς 14/3/1994, νά ἐπεκταθοῦν μέ δημοσιοποίηση στήν Ε.Ε. καί σέ διεθνεῖς ὀργανισμούς. Μιλοῦμε δηλαδή γιά καταγγελία τῆς Ἑλλάδας σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο, μέ ξεκάθαρο στόχο νά βλάψει τίς διεθνεῖς σχέσεις τῆς Ἑλλάδας καί νά ἀσκήσει βία στήν κυβέρνηση καί στό Κοινοβούλιο νά εὐθυγραμμισθοῦν μέ τά συμφέροντα τοῦ στρατηγικοῦ χώρου τῆς Scientology».
Σημαντικά στοιχεῖα περιλαμβάνονται καί στή συνέχεια τοῦ Ὑπομνήματος: «Πολύτιμη ὑποστήριξη, σέ αὐτή τήν κατεύθυνση τῆς δυσφήμισης τῆς Ἑλλάδας, ἡ Σαηεντολογία ἔλαβε ἀπό τήν ὀρ¬γάνωση "Παρατηρητήριο τοῦ Ἐλσίνκι", ὁ Πρόεδρος τῆς ὁποίας, κ. Παναγιώτης Δημητρᾶς, σέ ἔγγραφό τοῡ 1995, χαρακτηρίζε-ται ὡς σύμμαχος. Στή δίκη τοῦ 1996 μέ τήν ὁποία ἔκλεισε τό ΚΕΦΕ καί ἐπιβεβαιώθηκε ἡ ἀπόφαση τό 1997, ὁ κ. Δημητρᾶς ἦταν μάρτυρας ὑπεράσπισης. Παραθέτω ἕνα πολύ μικρό μέρος ἀπό τό πλῆθος τῶν ἀνακοινώσεων κ.λπ. τοῦ "Παρατηρητηρίου τοῦ Ἐλσίνκι" ὑπέρ τῆς Σαηεντολογίας. Τό Συνημμένο 7 εἶναι ἔκθεση τοῦ "Παρατηρητηρίου τοῦ Ἐλσίνκι" σχετικά μέ τό τί εἶναι ἡ Σαηεντολογία καί στήν οὐσία ἀποτελεῖ διθύραμβο δημοσίων σχέσεων πού ἀποκρύπτει τήν πραγματική μορφή καί ταυτότητά της.
»Ἐπίσης, σέ διεύθυνση τῆς ἰστοσελίδας τοῦ Διεθνοῦς Παρατηρητηρίου[4] ὅπου παραπέμπει καί στήν Picture Gallery, στό τμῆμα "φωτογραφική τεκμηρίωση παραβιάσεων ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων"[5] γιά πολύ καιρό εἶχε ἕξι φωτογραφίες ἀπό τίς ὁποῖες οἱ τέσσερις ἀναφέρονται στήν Ἑλλάδα καί οἱ δυό σέ Σερβία-Μαυροβούνιο! Μετά προστέθηκαν ἀκόμη δυό γιά τή Ρωσία.
»Τόσο φοβερή σύμπτωση, ΜΟΝΟ σέ Ἑλλάδα, Ρωσία καί Σερβία νά μποροῦν νά τεκμηριωθοῦν «παραβιάσεις» ἀνθρωπίνων δι-καιωμάτων;
»Τά Συνημμένα 8 καί 9 εἶναι στιγμιότυπα τῆς ἱστοσελίδας σέ διαφορετικές χρονικές περιόδους ὅταν λειτουργοῦσε ἡ κεντρική ἱστοσελίδα.
»Στίς σελίδες 331-336 καί 376 παραθέτω στοιχεῖα γιά τήν πραγματική ταυτότητα τοῦ "Παρατηρητηρίου τοῦ Ἐλσίνκι".
»Τό Συνημμένο 10 εἶναι ἐκτελεστική ὁδηγία ἀπό τό "Διεθνές Γραφεῖο Εἰδικῶν Ὑποθέσεων" τῆς Σαηεντολογίας πού στέλνεται στούς Ἕλληνες ἀξιωματούχους, στίς 27/8/1992. Μετάφρασή του ἔχω στίς σελίδες 304 - 307 τοῦ βιβλίου μου[6].
»Εἶναι ἀπό τή χρονική περίοδο πού ἀκόμη δέν ὑπῆρχε συμφωνία μεταξύ τῆς Σαηεντολογίας καί κύκλων τῆς ἀμερικανικῆς διοίκησης γιά νά δοθεῖ θρησκευτικός μανδύας στήν ὀργάνωση. Εἶναι τήν ἐποχή τῆς λήξης τοῦ ψυχροῦ πολέμου καί τό περιορισμένης κυκλοφορίας ἔγγραφο ἀφορᾶ πρόγραμμα ἐλέγχου τοῦ Ἀμερικανικοῦ Προξενείου στήν Ἀθήνα. Ἀπώτερος σκοπός ἦταν ἡ Σαηεντολογία νά ἐλέγχει τή διαδικασία χορήγησης βίζας γιά ταξίδια στήν Ἀμερική ὥστε νά μπορεῖ νά διοχετεύει εὔκολα μέλη-θύματα στίς ἐγκαταστάσεις της τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Τότε πρέπει νά εἶχαν γίνει οἱ ἀρχικές ἐπαφές μέσα στήν ἀμερικανική πρεσβεία, ὥστε στά μετέπειτα χρόνια νά ἀξιοποιηθοῦν γιά τή διοχέτευση συκοφαντικοῦ ὑλικοῦ ἐναντίον τῆς Ἑλλάδας πού ἔπαιξε ρόλο στή διαμόρφωση ἀνθελληνικῆς ἀντίληψης καί κλίματος μέσα στό Στέϊτ Ντιπάρτμεντ, τό ὁποῖο ἐκφράζεται μέ προκλητικό τρόπο στίς ἐτήσιες ἀναφορές του σχετικά μέ ἀνθρώπινα δικαιώματα στήν Ἑλλάδα. Τό ἔγγραφο ἀποκαλύπτει ὅτι ἡ ὀργάνωση ἦταν διατεθειμένη νά ἐφαρμόσει μέχρι καί βίαιη ψυχολογική πίεση στόν Ἀμερικανό Πρόξενο ὥστε νά πετύχει τόν ἔλεγχο τῆς χορήγησης βίζας -κάτι πού ἀπαγορεύεται αὐστηρά ἀπό τήν ἀμερικανική νομοθεσία καί τιμωρεῖται- καί νά ἐγκαταστήσει σαηεντολογικό κανάλι "ἐνημέρωσης" τοῦ Στέϊτ Ντιπάρτμεντ γιά τούς "ρατσιστές καί μισαλλόδοξους" Ἕλληνες.
»Ἐκτιμῶ, συμπληρώνει ὁ κ. Μποσνακούδης, ὅτι αὐτή ἡ προσπάθεια σχετίζεται σέ κάποιο βαθμό καί μέ τό πρόγραμμα BULGRAVIA[7] καί μέ τό πρόγραμμα Project A, γιά ἔλεγχο τῆς Ἀλβανίας, σέ πρώτη φάση καί δημιουργία ἐλεγχόμενης περιοχῆς μέ ἐδάφη τῆς Βουλγαρίας, Ἑλλάδας, Ἀλβανίας καί Γιουγκοσλαβίας ὥστε ἡ Σαηεντόλοτζυ νά ἐπωφεληθεῖ ἀπό τίς ἀλλαγές πού προκλήθηκαν μέ τή λήξη τοῦ ψυχροῦ πολέμου καί τήν κατάρρευση τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης γιά νά ἀποκτήσει μία ἐλεγχόμενη περιοχή ἐπιχειρήσεων καί μία βάση διεθνῶς ὥστε νά λειτουργεῖ πέρα ἀπό τόν ἔλεγχο Κρατικῶν Ἀρχῶν καί Δικαιοσύνης.
»Δέν εἶναι καθόλου τυχαῖο τό γεγονός ὅτι ἡ ἀνατρεπτική δράση τῆς ὀργάνωσης ἐναντίον τῆς Ἑλλάδας ξεκίνησε τό 1992 ὅταν ξεκινοῦσαν καί τά προαναφερθέντα προγράμματα BULGRAVIA καί Project A».
Καί ἕπεται συνέχεια.
Τὰ περιεχόμενα τοῦ ἄρθρου ἐκφράζουν θέσεις νομικές, ἐκκλησιαστικὲς καὶ ἀντιαιρετικές καὶ δὲν ἔχουν τὴν πρόθεση νὰ προσβάλουν τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑπόληψη κανενός, τὶς ὁποῖες δηλώνουμε ὅτι σεβόμεθα δεόντως.
---------------------------------------------------------------
[1] http://unchain.gr/EpitropiThesmonDiafaneias-NeoYpomnima-Scientology.pdf
[2] Open Source Intelligence – OSINT.
[3] Human Intelligence – HUMINT
[4] http://www.ihf-hr.org/galleries/index.php?sec_id=10&pag_id=25
[5] http://www.ihf-hr.org/galleries/images.php?prj_id=&sec_id=10&gal_id=19
[6] https://www.public.gr/product/books/greek-books/literature/essays/misthoforoi-tis-neas-taksis/prod1100271pp/
[7] BULgaria GReece Albania yugoslaVIA

 

Πηγή