ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΗ ΚΛΗΣΕΩΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Pin It

2022 03 26

Ἰωάννης Μηλιώνης.

Τό Ὑπόμνημα, πού ὁ δημοσιογράφος Ἀντώνης Μποσνακούδης ὑπέβαλε στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφάνειας, τό 2013, θά μᾶς ἀπασχολήσει και σήμερα.
Στό Ὑπόμνημα αὐτό, ὁ συντάκτης του ἀποδεικνύει τήν «Πολιτική, δημοσιογραφική καί κοινωνική διάβρωση ἀπό τή συγκαλυμμένη δράση τῆς ἐξτρεμιστικῆς ὀργάνωσης Σαηεντολογίας-ΚΕΦΕ», δηλαδή, τήν καταστροφική δράση τῆς ἐπικίνδυνης σέκτας, στή κοινωνική, πολιτική, ἀμυντική καί θρησκευτική ὑπόσταση τῆς Πατρῖδος μας[1] μέ στοιχεῖα: πρακτικά δικαστικῶν ἀποφάσεων καί ἔγγραφα, κατασχεθέντα ἀπό τρεῖς ἑφόδους τοῦ Εἰσαγγελέως κ. Ἰωάννη Ἀγγελῆ.
Στό προηγούμενο φύλλο εἴχαμε ἀναφερθεῖ μεταξύ ἄλλων, γιά τό πῶς τό προϊόν σαηεντολογικής ἰσχύος, πού ἐπιβλήθηκε μέ τή μορφή τῆς μή ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος στίς ἀστυνομικές ταυτότητες, δέχτηκε κάλυψη ἀπό τόν κ. Γασπαράκη, νομικό σύμβουλο καί ἐκπρόσωπο τῶν ἐν Ἑλλάδι Ρωμαιοκαθολικῶν, σέ ἐκπομπή στό Extra Channel[2].

Διαβάζουμε στό κείμενο τοῦ Ὑπομνήματος: «Ὁ κ. Γασπαράκης μέμφεται τήν Ἑλλάδα διότι ἕνα τέτοιο θέμα τό ἀντιμετώπισε πολιτισμένα μέ νομική ρύθμιση. Ἀντίθετα, στή δυτική Εὐρώπη στό παρελθόν ἄν κάποιος ρωμαιοκαθολικός ἔκανε προσηλυτισμό σέ προτεσταντικούς πληθυσμούς, ἁπλῶς… ἐξαφανιζόταν. Ὁμοίως καί γιά ἕναν προτεστάντη σέ ρωμαιοκαθολικούς πληθυσμούς. Κατηγόρησε τήν Ἑλλάδα ἀλλά δέν βρῆκε τίποτα νά πεῖ γιά τή Σαηεντολογία σέ μία ἐκπομπή ἡ ὁποία εἶχε ἀποκλειστικό ἀντικείμενο τή Σαηεντολογία!
»Ὁ κ. Γασπαράκης, προσωπικά, γνώριζε τή σαηεντολογική ἐμπλοκή στό θέμα τῶν ταυτοτήτων, τουλάχιστον μέσω τοῦ βιβλίου μου πού τοῦ ἀπέστειλα στήν ἕδρα τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας στήν Ἀθήνα[3]. Ἴσως νά μήν γνώριζε τήν ἐμπλοκή τοῦ Γεωργίου Μαύρου, ἀλλά ὅπως καί νά ἔχει ἡ κατάσταση ἀπό τήν πλευρά τοῦ κ. Γασπαράκη, οἱ Ρωμαιοκαθολικοί στήν Ἑλλάδα δέν ἔχουν λάβει τήν ἐνημέρωση -καί ἐκπροσώπηση- πού δικαιοῦνται, ἀπό τούς "δικούς τους" ἀνθρώπους.
»Ἄλλο ἀξιοσημείωτο γεγονός εἶναι ὅτι ὁ κ. Γασπαράκης δέν ἀνέφερε κάτι κατά τῆς Σαηεντολογίας δίνοντας τήν ἐντύπωση ὅτι τό Βατικανό δέν βλέπει κάποιον πνευματικό ἤ ἄλλο κίνδυνο ἀπό τή δράση της.
»Δυστυχῶς, ἡ συμπεριφορά τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας φαίνεται νά ἔχει ἐπηρεαστεῖ καθοριστικά ἀπό τό σαηεντολογικό πνεῦμα γιά τό ὁποῖο ὁ κ. Γασπαράκης λειτούργησε ὡς φορέας του, διότι ποτέ δέν καταδίκασε τίς σαηεντολογικές πρακτικές, ἀντίθετα ἐγώ τόν θυμᾶμαι μόνο νά ἐπιτίθεται κατά τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί οὐσιαστικά νά ὑποβοηθᾶ τή σαηεντολογική προπαγάνδα.
»Ἀποδεικνύεται λοιπόν πλήρως γιά τούς Ἕλληνες ρωμαιοκαθολικούς πολίτες, ὅτι ἡ ἐκστρατεία τῆς Σαηεντολογίας ἀπό τίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90, τούς ἔχει φέρει -μέσω ἐπηρεασμοῦ τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας- σέ διχόνοια καί σύγκρουση μέ ἄλλους Ἕλληνες πολίτες ἴσως καί μέ τήν ἑλληνική Πολιτεία. Ἡ εὐθύνη τοῦ κ. Γασπαράκη, ἐκτιμῶ, εἶναι πολύ μεγάλη, διότι μέσα ἀπό τή συμμετοχή του στά συνέδρια ΚΕΦΕ-ΠΑΝΙΦΕ φαίνεται ὅτι ἐπηρεάστηκε καθοριστικά ὥστε στίς δημόσιες ἐμφανίσεις του νά παρουσιάζει ἀπροσδόκητα μεγάλη εὐθυγράμμιση μέ τίς ἀντιλήψεις καί τούς σχεδιασμούς πού κατασκευάστηκαν ἀπό τά στελέχη τοῦ σαηεντολογικοῦ κέντρου ΚΕΦΕ καί τῆς διεθνοῦς διοίκησης τῆς Σαηεντόλοτζυ. Μέ τή συμπεριφορά του ἐπέτρεψε νά συνεχιστεῖ ἡ παραβίαση τῶν Ἄρθρων 157 καί 192 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα καί κάλυψε προϊόντα δράσης ὀργάνωσης τοῦ Νόμου 2928/2001».
Καί συνεχίζει τό «Ὑπόμνημα»: «Ἡ διατήρηση τῶν παρανομιῶν τῶν Ἄρθρων 141 καί 192 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα βοηθήθηκε καί ἀπό τήν ἐξέλιξη στή δικαστική ὑπόθεση τοῦ 1999[4]. Ἄν καί τό Συμβού-λιο Ἐφετῶν εἶχε δώσει ἐντολή ἡ ὑπόθεση νά προχωρήσει μέ ἐνημέρωση ὅλων ὅσων εἶχαν "φακελωθεῖ" ἀπό τή Σαηεντόλοτζυ καί νά κληθοῦν νά καταθέσουν στήν δίκη στίς 10 καί 11 Μαΐου 1990 (Γ’ Τριμελές), τελικά στήν αἴθουσα τοῦ δικαστηρίου κλήθηκαν μόνο ἐλάχιστα ἄτομα, βασικά δημοσιογράφοι, πού εἴχαμε ἀσχοληθεῖ μέχρι τότε μέ τήν ὑπόθεση. Τό δικαστήριο βρῆκε μέν ἐνόχους τούς κατηγορούμενους Σαηεντολόγους ἀλλά δέν ἐπέβαλε ποινή διότι εἶχε παρέλθει ἡ προθεσμία ὑποβολῆς ἐγκλίσεως.
»Τό σκάνδαλο τῆς ὑπόθεσης -πού συνέβαλε καθοριστικά στήν μή ἐπιβολή ποινῆς- εἶναι ὅτι δέν κλήθηκαν νά καταθέσουν οὔτε ἐνημερώθηκαν σημαντικά πρόσωπα πού φακελώθηκαν ἀπό τήν ὀργάνωση ὅπως ὁ κ. Μιλτιάδης Ἔβερτ, Ἀντώνης Σαμαράς, δεκάδες κληρικοί, δημοσιογράφοι, δικαστικοί καί ἄλλοι. Τό Συμβούλιο Ἐφετῶν εἶχε ρητά ἀποφασίσει νά κληθοῦν ὅλοι ὅσοι "φα-κελώθηκαν". Ἡ κατάθεσή τους θά ἔδινε ἰσχυρότατη δημοσιότητα στή δίκη καί θά ἀπέτρεπε ὁποιαδήποτε προσπάθεια συγκάλυψης ἀπό τό ἐξωτερικό, ἐνῶ φυσικά ἡ παραγραφή δέν θά ἴσχυε γιά αὐτούς. Ὁ κ. Ἀντώνης Σαμαράς γιά παράδειγμα θά μποροῦσε νά ἀπαντήσει γιά τό ὅτι οἱ ΗΠΑ εἶχαν ἀποφασίσει νά γίνει Πρωθυπουργός, ὅπως ἐνημέρωναν οἱ Ἕλληνες Σαηεντολόγοι τή διεθνῆ διοίκησή τους πρίν ἀπό 20 χρόνια.
»Ὅταν τέθηκε τό θέμα στό ἀκροατήριο, γιατί λείπουν τόσοι φακελωμένοι δημοσιογράφοι, πολιτικοί, δικαστικοί, κ.λπ. καί κυρίως ὅσοι ἀναφέρονται ὡς σύμμαχοι τῆς ὀργάνωσης, οἱ συνήγοροι ὑπεράσπισης Γεώργιος Μαῦρος καί Ἀνδρέας Λοβέρδος, ἀνέφεραν ἀνοιχτά ὅτι πιθανότατα δέν ἐπιθυμοῦσαν οἱ ἴδιοι νά καταθέσουν ὡς μάρτυρες κατηγορίας. Αὐτό προφανῶς δέν ἰσχύει -ἐκτός ἴσως ἀπό τούς "συμμάχους"-, διότι ποτέ δέν ἐνημερώθηκαν, ὅπως προανέφερα ὅτι παράνομα συνέβη. Αὐτοί οἱ περίπου 100 ἄνθρωποι δέν ἐνημερώθηκαν ποτέ. Ἄλλωστε, δέν πιστεύω ὅτι ἄν κάποιος κληθεῖ ἀπό τή Δικαιοσύνη νά καταθέσει σέ τέτοια ζωτικῆς σημασίας ὑπόθεση ἔχει τή δυνατότητα νά ἀρνηθεῖ, κυρίως ἄν εἶναι δημόσιο πρόσωπο ἤ δημόσιος λειτουργός.
»Εἶναι δύσκολο νά προσδιορίσω τά πρόσωπα πού παραβίασαν τίς ὁδηγίες πού εἶχε δώσει τό Συμβούλιο Ἐφετῶν, ἀλλά πιστεύω ὅτι στό Ἐφετεῖο θά ὑπάρχουν ἀρχεῖα πού νά δίνουν στοιχεῖα γιά τήν ἐπεξεργασία τῆς ὑπόθεσης καί πῶς ἔγινε ἡ ἐκτροπή ἀπό τό πλαίσιο πού καθόρισε τό Συμβούλιο Ἐφετῶν. Ἡ ὑπόθεση πρέπει νά ἀνοίξει καί νά ἐκδικαστεῖ μέ ἐνημέρωση ὅλων ὅσων "φακελώθηκαν" ὥστε νά ἐξασκήσουν τά δικαιώματά τους, κυρίως ὅταν ἕνα ἀπό αὐτά τά πρόσωπα εἶναι ὁ σημερινός Πρωθυπουργός[5].
Ἄλλο σημεῖο διασυρμοῦ τῆς χώρας μας ἀπό τή Σαηεντολογία ἀκολουθεῖ στή συνέχεια: «Ἡ διατάραξη τῶν σχέσεων τῆς Ἑλλάδας μέ τίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες λόγω τῶν ἀμερικανικῶν κατηγοριῶν γιά παραβίαση ἀνθρωπίνων καί θρησκευτικῶν δικαιωμάτων, εἶναι μία πραγματικότητα γνωστή σέ ὅλους καί βασικό σημεῖο τριβῆς τῶν σχέσεων μεταξύ τῶν δυό χωρῶν. Κατά καιρούς τέτοιες τριβές ὑπάρχουν καί μέ ἑβραϊκούς κύκλους καί τό Ἰσραήλ. Ἡ προαναφερθεῖσα ἐκστρατεία τῆς Σαηεντολογίας καί τῶν συμμάχων της ἀπό τό 1992 -ὅπου ὑπάρχουν διαθέσιμα κατασχεθέντα ἔγγραφα- σχεδιάστηκε ἀπό τήν ὀργάνωση γιά νά βλάψει -καί ἔβλαψε- τίς σχέσεις τῆς Ἑλλάδας μέ τίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καί τό Ἰσραήλ. Στή σελίδα 33 τῆς Ἀναφορᾶς τοῦ εἰσαγγελέα Ἀγγελῆ, ἡ διεθνής διοίκηση τῆς Σαηεντολογίας δίνει ἐντολή στούς Ἕλληνες ἀξιωματούχους νά προκαλέσουν "διεθνῆ θορυβώδη ἔρευνα" γιά μία Ἀπόρρητη Ἀναφορά τῆς ΕΥΠ σχετικά μέ αἱρέσεις καί παραθρησκευτικές ὀργανώσεις.
»Ἡ συγκεκριμένη ἀναφορά ἦταν οὐσιαστικά μία συλλογή ἀπό ἀνοιχτές πηγές (Open Source Intelligence – OSINT) καί δέν ἀποτελοῦσε "βαθιά δουλειά" (Human Intelligence – HUMINT) Μυστικῆς Ὑπηρεσίας. Τό τμῆμα τῆς ΕΥΠ ἀνῆκε στήν Γ’ Διεύθυνση, ἡ ὁποία ἀσχολεῖται μέ ἀντικατασκοπεία, καταπολέμηση ὀργανωμένου ἐγκλήματος, κ.λπ., ὅπως ἐπίσης μέ τή δράση πρακτόρων πού δέν ἔχουν ἐπίσημη διπλωματική κάλυψη (πράκτορες NOC)».
Ὅμως τά περί ἐμπλοκῆς τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν θά μᾶς ἀπασχολήσουν τήν προσεχῆ ἑβδομάδα.
Τὰ περιεχόμενα τοῦ ἄρθρου ἐκφράζουν θέσεις νομικές, ἐκκλησιαστικὲς καὶ ἀντιαιρετικές καὶ δὲν ἔχουν τὴν πρόθεση νὰ προσβάλουν τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑπόληψη κανενός, τὶς ὁποῖες δηλώνουμε ὅτι σεβόμεθα δεόντως.

---------------------------------------------------------------
[1] http://unchain.gr/EpitropiThesmonDiafaneias-NeoYpomnima-Scientology.pdf
[2] Στό ἴδιο.
[3] https://www.public.gr/product/books/greek-books/literature/essays/misthoforoi-tis-neas-taksis/prod1100271pp/
[4] Σελίδες 21-28 τοῦ τμήματος «Ξέπλυμα Ἰσχύος», τοῦ ἀρχικοῦ Ὑπομνήματος πού κατε-τέθη στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφάνειας.
[5] Πρωθυπουργός τήν περίοδο τοῦ «Ὑπομνήματος» ἦταν ὁ κ. Ἀντώνης Σαμαράς (2012 - 2015).

Πηγή