Μ.Κ.Ο. ΚΑΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Pin It

2022 03 23

Ἰωάννης Μηλιώνης.

Συνεχίζουμε μέ τό Ὑπόμνημα: «Ἡ πολιτική, δημοσιογραφική καί κοινωνική διάβρωση ἀπό τή συγκαλυμμένη δράση τῆς ἐξτρεμιστικῆς ὀργάνωσης Scientology-ΚΕΦΕ», πού ὑπέβαλε, τό 2013, στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφάνειας ὁ δημοσιογράφος Ἀντώνης Μποσνακούδης, ὅπου μέ στοιχεῖα: πρακτικά δικαστικῶν ἀποφάσεων καί ἔγγραφα, κατασχεθέντα ἀπό τρεῖς ἑφόδους τοῦ Εἰσαγγελέως κ. Ἰωάννη Ἀγγελῆ ἀποδεικνύει τήν καταστροφική δράση τῆς ἐπικίνδυνης σέκτας, στό πολιτικό, κοινωνικό καί θρησκευτικό γίγνεσθαι τῆς Πατρῖδος μας[1].
Ὁ κ. Μποσνακούδης παραθέτει ἀποσπάσματα ἀπό τήν ἀναφορά τοῦ εἰσαγγελέως, ἀλλά καί ἀπό τό βιβλίο του: «Μισθοφόροι τῆς νέας τάξης»[2].

Διαβάζουμε: «Στίς 2 Ἀπριλίου 1992 ἀναφέρεται τό παλαιότερο κατασχεθέν ἔγγραφο...
»Ἀπό τότε ἡ Σαηεντολογία εἶχε ὀργανώσει τίς πληροφορίες πού εἶχε συγκεντρώσει σέ Φακέλους, μεταξύ τῶν ὁποίων ἦταν: "Ἐχθροί τῆς Ἑλλάδας", "Δυσφήμιση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας", κ.λπ. Ἀπό τότε εἶχε ἀρχίσει νά ὀργανώνει τό δυναμικό της ἐναντίον τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας μέσω πληγμάτων στήν Ἐκκλησία. Ἀπό τό 1992 τό σαηεντολογικό ΚΕΦΕ γνώριζε -καί περιγράφει στούς προϊσταμένους του στό ἐξωτερικό- ὅτι οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ καί οἱ Εὐαγγελικοί ΔΕΝ ἐπιτίθενται ἐναντίον τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.
»Αὐτό τό ἔγγραφο παρουσιάζει τήν κατάσταση πρίν ἀπό τό σαηεντολογικό πρόγραμμα δημιουργίας τῆς "διαθρησκευτικῆς" ὁμάδας κρούσης ἐναντίον τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καί τῆς δημιουργίας παράλληλης δομῆς ὀργανώσεων "ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων"...
»Ὑπάρχει καταγεγραμμένο ὅτι ἄλλες ὀργανώσεις δέν ἔκαναν ἐπίθεση ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ἑλλάδας, μέσω ἄμεσης συνεργασίας μέ τή Σαηεντόλοτζυ. Ἄλλα ἔγγραφα δείχνουν ὅτι δημιουργήθηκε συντονισμένη ἐπίθεση ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ἑλλάδας μέ κατασκευασμένες κατηγορίες γιά παραβίαση ἀνθρωπίνων καί θρησκευτικῶν δικαιωμάτων. Ἀποδεικνύεται δηλαδή ὅτι ὑπῆρχε κατάσταση εἰρήνης καί μέσα ἀπό τίς σαηεντολογικές μεθοδεύσεις, τά συνέδρια πού ὀργάνωσε ἡ δορυφορική ὀργάνωση ΠΑΝΙΦΕ, ἄλλαξε αὐτή ἡ κατάσταση καί δημιουργήθηκε δέσμη ἐπιθέσεων ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Ἑλλάδας μέ ἄμεση ἐπίπτωση τήν πρόκληση διχόνοιας μεταξύ πολιτῶν καί πολιτῶν-κυβέρνησης.
»Ὁ κ. Τάκης Ἀλεξίου τῆς ΠΑΝΙΦΕ καί ἡ ἡγεσία τοῦ ΚΕΦΕ, ὅπως ἐπίσης καί οἱ ἀξιωματοῦχοι τῆς διεθνοῦς διοίκησης τῆς Σαηεντόλοτζυ, ἔχουν τήν εὐθύνη γιά τήν πρόκληση διχασμοῦ καί διχόνοιας μεταξύ Ἑλλήνων πολιτῶν καί πολιτῶν-κυβέρνησης.
»Τά Συνέδρια τῆς ΠΑΝΙΦΕ, πού συγχρηματοδότησε τό ΚΕΦΕ κατεργάστηκαν πολλούς ἀνθρώπους ἀπό διαφορετικούς χώρους, ὥστε ἡ ἀντίληψή τους νά εὐθυγραμμιστεῖ ὅσο τό δυνατόν περισσότερο μέ τή γραμμή τῆς διεθνοῦς Σαηεντολογίας.
»Οἱ ἐνέργειές τους μέχρι καί σήμερα (2010), κινοῦνται σέ κατευθυνόμενες γραμμές ἤ τίς ὑποβοηθοῦν ἔμμεσα. Φυσικά, ὅσοι συμμετεῖχαν ὡς ὁμιλητές ἤ παρευρέθησαν στά συνέδρια δέν σημαίνει ὅτι εὐθυγραμμίστηκαν μέ τή δέσμη ἐνεργειῶν πού προκάλεσαν τά τρία ἀδικήματα, στά ὁποῖα ἀναφέρομαι[3]. Σημειώνω ὅμως ἄλλους οἱ ὁποῖοι εἴτε οἱ ἴδιοι εἴτε οἱ ἰδεολογικοί χῶροι τους, πρωτοστατοῦν στίς ἐπιθέσεις ἐναντίον: Ἐκκλησίας, πατριωτισμοῦ-"ἐθνικισμοῦ" καί γενικά συμπεριφέρονται μέ τρόπο πού συμβάλλει στή διχόνοια μεταξύ πολιτῶν καί πολιτῶν-κυβέρνησης, ὅπως σχεδίασε καί ἐφάρμοσε ἡ Σαηεντολογία.
»Ἡ ἡγεσία τοῦ Πολυτεχνείου Ἀθηνῶν, στίς ἐγκαταστάσεις τοῦ ὁποίου ἔγιναν τέτοια συνέδρια, εἶχε εἰδοποιηθεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησία σχετικά μέ τό ποιοί κρύβονται πίσω ἀπό τούς διοργανωτές, ἀλλά ἀντιμετώπισε μέ εἰρωνεία τήν ἐνημέρωση ἀκόμη καί ὅταν ὁ Ἰ. Χατζηφώτης μίλησε ἀνοιχτά γιά σχέση τῆς ΠΑΝΙΦΕ μέ τό σαηεντολογικό ΚΕΦΕ.
»Οἱ σελίδες 61-71 τῆς "Ἀναφορᾶς Ἀγγελῆ" ἀναφέρονται ἐκτεταμένα στήν ΠΑΝΙΦΕ, ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται "δορυφορική ὀργάνωση" τοῦ ΚΕΦΕ.
»Κατασχεθέν ἔγγραφο (20/6/1993) ἀποκαλύπτει ὅτι ἡ Σαηεντο-λογία ἔψαχνε συμμάχους πολιτικούς γιά νά προωθήσει τήν δημιουργία δικτύων ἐπίθεσης κατά τῆς Ἐκκλησίας. Ἀναφέρει ὅτι οἱ τότε εὐρωβουλευτές Εὐφραιμίδης, Ἀλαβάνος καί Παπαγιαννάκης εἶναι ἀντιορθόδοξοι. Οἱ δυό τελευταῖοι ὑπήρξαν κορυφαία στελέχη τοῦ "Συνασπισμοῦ" πού πρωτοστάτησε στίς ἐπιθέσεις ἐναντίον: Ἐκκλησίας, πατριωτισμοῦ καί στόχων τοῦ ἐνδιαφέροντος τῆς Σαηεντολογίας».
Στήν ἀρχή τοῦ ἐγγράφου ὁ Ἀρχηγός Ἐρευνῶν τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Γραφείου Εἰδικῶν Ὑποθέσεων στή Δανία συγχαίρει τήν Ἀγγελική Κούρκουλου, τοῦ Ἑλληνικοῦ Γραφείου, γιά ἐπίσκεψή της στούς Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ. Γεγονότα πρίν ἀπό τίς 20/6/1993, περιλαμβάνουν συνάντηση τῆς Σαηεντολογίας μέ τόν κ. Νίκο Φραγκάκη, νομικό σύμβουλο τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ. Αὐτό τό ἔγγραφο ἀποτελεῖ τό πρῶτο στοιχεῖο, χρονικά, πού δείχνει ποτέ ξεκίνησε ἡ δέσμη συγκαλυμμένων, ἀνατρεπτικῶν ἐνεργειῶν καί προκάλεσε τά τρία ἀδικήματα. Τό ἔγγραφο ἀναφέρει:
«Αὐτή τήν ἑβδομάδα ἡ Ἀγγελική καί ἐγώ[5] ἐπισκεφθήκαμε τόν κ. Φραγκάκη, ὁ ὁποῖος εἶναι δικηγόρος τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ στήν Ἑλλάδα καί μέλος τῆς ὁμάδας ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων πού δημιούργησε ὁ κ. Βεγλερής. Μᾶς ἄκουσε. Εἶπε ὅτι γνωρίζει τή σκηνή πολύ καλά. Δέν ἐντυπωσιάστηκε ἀπό τήν παρουσίασή μας καί εἶπε ὅτι αὐτός μαζί μέ ἄλλες ὁμάδες, συναντήθηκε πρόσφατα μέ τήν Ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν[6], πού προωθεῖ τό θέμα γιά τίς ταυτότητες. Ἡ Ὑφυπουργός τοῦ εἶπε ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός[7] τῆς ζήτησε νά κλείσει αὐτό τό θέμα ὅσο τό δυνατόν πιό γρήγορα ἐνάντια στίς ἐπιθυμίες τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Ὅμως, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει πολύ ἰσχυρές ρίζες στό κοινό καί ἐπηρεάζει βουλευτές ἀπό ὅλα τά κόμματα, ἔτσι ἡ κυβέρνηση δέν μπορεῖ νά κάνει τίποτα ἐκτός ἄν οἱ ἐνδιαφερόμενες ὁμάδες ἀρχίσουν μία καμπάνια Δημοσίων Σχέσεων νά ἐνημερώσουν τό κοινό καί νά τοῦ ἀλλάξουν τή στάση σ' αὐτά τά θέματα[8].
Ἔτσι ὁ κ. Φραγκάκης συμφώνησε νά συνεργαστεῖ μαζί μας σ' αὐτό ὑπό τήν προϋπόθεση ὅτι θά ἀναλάβουμε... τή συνένωση αὐτῶν τῶν ὁμάδων καί τήν καμπάνια Δημοσίων Σχέσεων».
Χαρακτηριστικό στοιχεῖο, ὅτι ὑπῆρξε ἐξωτερική παρέμβαση γιά πίεση στήν ἑλληνική κυβέρνηση στό θέμα τῶν ταυτοτήτων, εἶναι τό γεγονός ὅτι ἡ πίεση γίνεται στό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν γιά ἕνα καθαρά ἐσωτερικό θέμα. Τά πρόσωπα πού εἶναι ὑπεύθυνα γιά τό ξεκίνημα -Ἰούνιο 1993- διχασμοῦ καί ἀμοιβαίας διχόνοιας μεταξύ Ἑλλήνων πολιτῶν καί πολιτῶν-κυβέρνησης εἶναι ἀπό τήν πλευρά τῆς Σαηεντολογίας ὁ τότε πρόεδρος Ἠλίας Γρατσίας καί ἡ Ἀγγελική Κούρκουλου. Ἀπό τήν πλευρά τῆς τότε κυβέρνησης εἶναι ὁ Πρωθυπουργός Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης καί ἡ Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν Βιργινία Τσουδεροῦ. Ὁ κ. Νίκος Φραγκάκης, νομικός σύμβουλος τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ, ἱδρυτικό μέλος τῆς Μ.Κ.Ο. «Ἑλληνική Ἕνωση γιά τά Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου», ἐκπρόσωπος αὐτῆς τῆς ὀργάνωσης στήν Ε.Ε.Δ.Α. (Ἐθνική Ἐπιτροπή γιά τά Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου) καί πρώην μέλος στήν Ἀρχή Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων εἶναι τό ἄλλο πρόσωπο πού ἔχει εὐθύνη.
«Σέ ἄλλο ἔγγραφο: "Ἡ σαηεντολογική ἐμπλοκή στό θέμα τῆς ἰθαγένειας", παρουσιάζεται ἀναλυτικά ἡ ἐμπλοκή τῆς ὀργάνωσης "Ἑλληνική Ἕνωση γιά τά Δικαιώματα τοῦ Ἀνθρώπου" στίς μεθοδεύσεις γιά χορήγηση ἰθαγένειας σέ λαθρομετανάστες. Φαίνεται δηλαδή ὅτι ὁ κ. Νίκος Φραγκάκης βρίσκεται ταυτόχρονα στούς χώρους, ἀπό τούς ὁποίους τό 1993, ἀλλά καί σήμερα (2010), προωθεῖται διχασμός καί διχόνοια μεταξύ τῶν πολιτῶν καί μεταξύ πολιτῶν-κυβέρνησης.
»Ὅλα αὐτά ἀποτελοῦν "προϊόντα δράσης" ἐγκληματικῆς ὀργάνωσης τοῦ Νόμου 2928/2001. Μέ δεδομένο ὅτι οἱ ἐνέργειες πού πραγματοποιοῦσε τό ΚΕΦΕ ἦταν ἐντολές τῆς διεθνοῦς διοίκησης Δανίας καί ΗΠΑ, ὑπεύθυνος εἶναι καί ὁ David Miscavige, Ἀρχηγός τῆς Σαηεντολογίας διεθνῶς».
Τὰ περιεχόμενα τοῦ ἄρθρου ἐκφράζουν θέσεις νομικές, ἐκκλησιαστικὲς καὶ ἀντιαιρετικές καὶ δὲν ἔχουν τὴν πρόθεση νὰ προσβάλουν τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑπόληψη κανενός, τὶς ὁποῖες δηλώνουμε ὅτι σεβόμεθα δεόντως.
---------------------------------------------------------------
[1] http://unchain.gr/EpitropiThesmonDiafaneias-NeoYpomnima-Scientology.pdf
[2] https://www.public.gr/product/books/greek-books/literature/essays/misthoforoi-tis-neas-taksis/prod1100271pp/
[3] Βλ. τό προηγούμενο φύλλο.
[4] Ἀγγελική Κούρκουλου.
[5] Ἠλίας Γρατσίας.
[6] Βιργινία Τσουδεροῦ. Συμμετεῖχε σέ συνέδρια τῆς ΠΑΝΙΦΕ.
[7] Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης.
[8] Ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ζήτησε ἀπό ἐξτρεμιστικές ὀργανώσεις νά δη-μιουργήσουν κίνηση ἐναντίον τῆς Ἑλλάδας, ὥστε ὑπό τό πρόσχημα τῶν «ἐξωτερικῶν πιέσεων» νά ἐκτελέσουν τό ἐξωτερικά ἐπιβαλλόμενο πρόγραμμα νέων ταυτοτήτων.

Πηγή