ΚΑΤΟΧΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Pin It

2022 03 21

Ἰωάννης Μηλιώνης.

Στό σημερινό μας ἄρθρο θά ἀσχοληθοῦμε μέ τήν κατοχή ἀπό¬ρρητου στρατιωτικοῦ ἐγγράφου, πού εὑρέθη μεταξύ τῶν κατασχεθέντων, ἀπό τόν Εἰσαγγελέα κ. Ἰωάννη Ἀγγελῆ, ἐγγράφων τοῦ ΚΕΦΕ.
Τό θέμα αὐτό περιλαμβάνεται στό Ὑπόμνημα μέ τίτλο: «Ἡ πολιτική, δημοσιογραφική καί κοινωνική διάβρωση ἀπό τή συγκαλυμμένη δράση τῆς ἐξτρεμιστικῆς ὀργάνωσης Scientology-ΚΕΦΕ», πού ὑπέβαλε, τό 2013, στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφάνειας ὁ δημοσιογράφος Ἀντώνης Μποσνακούδης, ὅπου μέ στοιχεῖα: πρακτικά δικαστικῶν ἀποφάσεων καί ἔγγραφα, κατασχεθέντα ἀπό τρεῖς ἑφόδους τοῦ Εἰσαγγελέως κ. Ἰωάννη Ἀγγελῆ ἀποδεικνύει τήν καταστροφική δράση τῆς ἐπικίνδυνης σέκτας, στό πολιτικό, κοινωνικό καί θρησκευτικό γίγνεσθαι τῆς Πατρῖδος μας .
Ὁ κ. Μποσνακούδης ἀναφέρεται στήν κατοχή τοῦ ἀπόρρητου στρατιωτικοῦ ἐγγράφου παραθέτοντας ἀποσπάσματα ἀπό τήν ἀναφορά τοῦ εἰσαγγελέως, ἀλλά καί ἀπό τό βιβλίο του: «Μισ-θοφόροι τῆς νέας τάξης».

Διαβάζουμε: «Κατά τίς ἑφόδους τοῦ 1995 βρέθηκε στά γραφεῖα τοῦ ΚΕΦΕ ἀπόρρητο στρατιωτικό ἔγγραφο. Εἶναι σχεδιάγραμμα τῆς 129 Πτέρυγας Ὑποστήριξης στήν στρατιωτική περιοχή τοῦ Ἑλληνικοῦ, ὅπου φαίνονται τό στρατιωτικό ἀεροδρόμιο, ἡ μονάδα τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας, τό κρατικό ἐργοστάσιο ἀεροπλάνων, ἡ μονάδα Ἔρευνας καί Τεχνολογίας, ἡ Μοίρα Ἀσφαλείας Φρούρησης, οἱ ἀποθῆκες ἀνεφοδιασμοῦ, ἡ Ἐθνική Μετεωρολογική Ὑπηρεσία κ.λπ.
»Σέ ἐρώτηση τοῦ βουλευτῆ Πολατίδη, ὁ Ὑπουργός Ἄμυνας ἀπάντησε, ὅτι δέν βρέθηκε ὁ ἔνοχος γιά τή διαρροή καί ὅτι τό ἀδίκημα παραγράφηκε τό 2008. Ἄν παραγράφηκε, χρειάζεται νά διωχθοῦν ποινικά οἱ ὑπεύθυνοι κρατικοί καί ἄλλοι ἀξιωματοῦχοι πού δέν ἄσκησαν δίωξη τουλάχιστον γιά τήν κατοχή τοῦ ἐγγράφου ἀπό τή Σαηεντολογία ἤ τουλάχιστον γιά περιορισμό ἤ ἀπαγόρευση τῆς λειτουργίας της. Ἡ κατοχή τοῦ ἐγγράφου ἀπό τή Σαηεντολογία ἀποτελεῖ ἀδίκημα, ἔστω καί ἄν δέν μπορεῖ νά προσδιοριστεῖ ὁ τρόπος καί ὁ ἔνοχος διαρροῆς. Τά μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΚΕΦΕ ἤ ὁ ὑπεύθυνος σύμφωνα μέ τόν νόμο, ἔχουν τήν εὐθύνη γιά τήν κατοχή τοῦ ἀπόρρητου ἐγγράφου. Μέ δεδομένο ὅτι ὅλες οἱ ἐνέργειες πού πραγματοποιοῦσε τό ΚΕΦΕ ἦταν ἀποτέλεσμα τῶν ἐντολῶν πού δεχόταν ἀπό τήν διεθνῆ διοίκησή του, Δανίας καί ΗΠΑ, ὁ ὑπεύθυνος μέ τήν ἀρχική εὐθύνη εἶναι ὁ David Miscavige, διάδοχος τοῦ ἱδρυτῆ τῆς ὀργάνωσης, Ρόν Χάμπαρτ καί Ἀρχηγός τῆς Σαηεντολογίας διεθνῶς.
»Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς Θεσμῶν καί Διαφάνειας, πρώην βουλευτής Ἀπόστολος Σταύρου, ἐκτιμῶ ὅτι φέρει εὐθύνη, σέ περίπτωση πού ὑπῆρξε παραγραφή τοῦ ἀδικήματος. Ὁ κ. Σταύρου ἐπέλεξε συνειδητά νά μήν φέρει τό θέμα τῆς λειτουργίας τῆς Σαηεντολογίας ὑπό ἐξέταση στήν Ἐπιτροπή ἀπό τόν Ἰανουάριο τοῦ 2008. Εἶχε ἐπιλέξει τήν ἀποσιώπηση γιά νά μήν διαταραχθοῦν κάποιες ἰσορροπίες πού ἐκεῖνος εἶχε κατά νοῦ. Ἄν εἶχε φέρει τό θέμα γιά ἐξέταση στήν Ἐπιτροπή, ἀπό τόν Ἰανουάριο τοῦ 2008, θά μποροῦσε νά εἶχε δοθεῖ προτεραιότητα στήν ἐν λόγῳ κακουργηματική ὑπόθεση γιά μετάδοση στρατιωτικῶν μυστικῶν ὥστε νά μήν παραγραφεῖ. Συνεπῶς, σέ περίπτωση πού ἔχει παραγραφεῖ, ὁ κ. Σταύρου ἔχει σημαντικό ποσοστό εὐθύνης γιά τή συνειδητή ἐπιλογή του νά μήν φέρει τό θέμα ὑπό ἐξέταση στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφάνειας, ὅπως εἶχε τή δυνατότητα ὡς Πρόεδρος. Χρειάζεται, ὅμως, νά ἐπανεξεταστεῖ ἡ ἔρευνα τοῦ Ἀεροδίκη, γιά νά ἀξιολογηθεῖ ἄν μέ τά σημερινά δεδομένα μποροῦν νά ἀπαντηθοῦν ὅσα ἔμειναν ἀναπάντητα. Θεωρῶ ὅτι, δεδομένου ὅτι ἀποδεικνύεται ὁ χαρακτήρας τῆς Σαηεντολογίας ὡς ὀργάνωσης τοῦ Νόμου 2928/2001, θά μποροῦσε νά ἐξετασθεῖ ἄν ἡ παραγραφή τοῦ ἀδικήματος δέν γίνεται σέ διάστημα 15 ἐτῶν, ἀλλά σέ μεγαλύτερο καί νά κινηθοῦν οἱ διαδικασίες προσωποποίησης εὐθυνῶν.
»Ἔχει καθοριστική σημασία ἡ σχέση τῆς Σαηεντολογίας μέ Μυστικές Ὑπηρεσίες τῶν ΗΠΑ, ὥστε νά γίνει κατανοητή καί ἡ συγκεκριμένη ὑπόθεση. Ἐκτιμῶ ὅτι θά ἦταν ἰδιαίτερα χρήσιμα τά στοιχεῖα στίς σελίδες 23-25 καί 33-35 τῆς "Ἀναφορᾶς Ἀγγελῆ" δεδομένου ὅτι ἀναφέρει εἰδικότερα γιά τή σχέση τῆς ὀργάνωσης μέ ἀμερικανικές Μυστικές Ὑπηρεσίες. Ἡ τελευταία παράγραφος στή σελίδα 33 σχετίζεται καί μέ ἕνα τμῆμα τῆς ἑπόμενης ἑνότητας ἀδικημάτων εἰδικότερα τήν διατάραξη σχέσεων μέ ἄλλα κράτη. Στίς σελίδες 94-95 ὁ εἰσαγγελέας Ἀγγελῆς ἀναφέρει ἐπίσκεψη δυό πρώην ὁμοσπονδιακῶν ἀστυνομικῶν τῆς κυβέρνησης ΗΠΑ ὥστε μέ τή φυσική παρουσία τους νά πείσουν τόν εἰσαγγελέα νά βάλει τήν ὑπόθεση στό ἀρχεῖο.
»Στίς σελίδες 213-261 τοῦ βιβλίου μου περιλαμβάνω στοιχεῖα σχετικά μέ τό ὑπόβαθρο τῆς συνεργασίας καί ὑποστήριξης πού ἔλαβε ἡ ὀργάνωση ἀπό Μυστικές Ὑπηρεσίες ΗΠΑ, ὅπως καί τό ἐπιχειρησιακό πλαίσιο στό ὁποῖο ἐντάσσονται αὐτά...
»Στίς σελίδες 234-236 παρατίθεται ἔγγραφο, πού κατασχέθηκε κατά τή διάρκεια τῶν εἰσαγγελικῶν ἑφόδων τοῦ 1995 τό ὁποῖο ἀναφέρει ὅτι ἡ CIA ἔκανε παρέμβαση καί ἔκλεισε τό τμῆμα ἀντικατασκοπίας στήν Ἐθνική Ὑπηρεσία Πληροφοριῶν (ΕΥΠ) πού παρακολουθοῦσε ὀργανώσεις ὅπως ἡ Σαηεντόλοτζυ.
»Στίς σελίδες 236-243, σέ ἔγγραφο ὅπου οἱ Ἕλληνες ἀξιωματοῦχοι τοῦ ΚΕΦE παρουσιάζουν διάφορα γεγονότα μέχρι τίς ἑφόδους τοῦ εἰσαγγελέα, ἀναφέρεται ὅτι τό ἐν λόγῳ τμῆμα στήν ΕΥΠ ἔκλεισε τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1995.
»Στίς σελίδες 243-254 ὑπάρχει πλῆθος ἐγγράφων πού ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ πολύτιμος σύμμαχος τῆς Σαηεντολογίας, Τάκης Ἀλεξίου, Πρόεδρος τῆς ΠΑΝΙΦΕ, δορυφορικῆς ὀργάνωσης τοῦ ΚΕΦΕ, ἔκλεισε, μέ ἐνέργειές του καί τό ἀντίστοιχο τμῆμα τῆς Κρατικῆς Ἀσφάλειας. Ἐκτιμῶ ὅτι οἱ παρεμβάσεις τοῦ κ. Ἀλεξίου, -ὅπως ὁ ἴδιος παραδέχεται στό ἔγγραφο, στή σελίδα 249 τοῦ βι-βλίου μου- στόν ὑπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Σήφη Βαλυράκη τόν Ἰούλιο τοῦ 1995 ἐμπίπτουν στό Ἄρθρο 157 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα, διότι μέ βία ἤ ἀπειλῆ βίας ἐπέβαλε στόν ὑπουργό τό κλείσιμο τοῦ τμήματος τῆς Κρατικῆς Ἀσφάλειας, πού ἀσχολοῦνταν μέ ὀργανώσεις ὅπως ἡ Σαηεντολογία.
»Ὁμοίως καί γιά τόν διοικητή τῆς ΕΥΠ, κ. Λεωνίδα Βασιλικόπουλο ἤ τόν προϊστάμενο ὑπουργό, ἄν καί σέ αὐτήν τήν περίπτωση φέρεται ὅτι ἡ CIA ἔκανε παρέμβαση νά κλείσει τό τμῆμα τῆς ἀντικατασκοπείας, χωρίς νά γνωρίζω τά συγκεκριμένα πρόσω-πα. Ἴσως αὐτές οἱ παρεμβάσεις, κυρίως ἀπό πλευρᾶς ΗΠΑ, νά ἔπαιξαν ρόλο ὥστε οἱ Ἑλληνικές Ἀρχές νά μήν δείξουν τό ἀπαραίτητο ἐνδιαφέρον, στά πλαίσια τῶν καθηκόντων τῶν ἁρμοδίων ἀξιωματούχων, γιά τήν ἄσκηση διώξεων τόσο γιά τήν ἔρευνα τῶν ἐνόπλων δυνάμεων γιά νά προσδιοριστεῖ ὁ ὑπεύθυνος τῆς διαρροῆς, ὅσο καί γιά τήν δίωξη τῶν Σαηεντολόγων ἀξιωματούχων γιά τήν κατοχή τοῦ ἐν λόγῳ Ἀπόρρητου ἐγγράφου»...
Ὡς βία νοεῖται ἡ προσπάθεια καταναγκασμοῦ (σωματικοῦ, διανοητικοῦ, πνευματικοῦ, οἰκονομικοῦ, κοινωνικοῦ κ.λπ.) ἀπό ἄτομο ἤ ὁμάδα γιά νά ἐπιβάλλει ἐπιλογές ἤ κατευθύνσεις συμπεριφορᾶς ἤ ἐνεργειῶν ἤ νά στερήσουν τήν ἐλευθερία αὐτοῦ πού δέχεται τή βία καί νά τόν ἐπηρεάσουν γιά νά κινηθεῖ καί ἐνεργήσει μέ τρόπο πού θέλουν ἐκεῖνοι καί θεωροῦν ὅτι τούς συμφέρει. Δηλαδή, ἡ βία «τιμωρεῖται ὡς μέσον πού τείνει σέ κάποιο σκοπό, σέ κάποιο ἀποτέλεσμα καί δή στήν ὑπερνίκηση μίας προβαλλόμενης ἤ ἀναμενόμενης ἀντίστασης τοῦ ἄλλου καί στόν συνακόλουθο ἐξαναγκασμό τοῦ ἄλλου σέ πράξη, παράλειψη ἤ ἀνοχή … ἡ βία ἐμπεριέχει κατά βάση στό ἐννοιολογικό της ὑπόστρωμα τό στοιχεῖο μίας δύναμης πού ἀσκεῖται μέ πρόθεση, ἀπροκάλυπτα καί χωρίς περιστροφές ἤ τεχνάσματα, εἰς βάρος τῶν ἄλλων» .
Καί συνεχίζουμε...
Τὰ περιεχόμενα τοῦ ἐν λόγῳ ἄρθρου ἐκφράζουν θέσεις νομικές, ἐκκλησιαστικὲς καὶ ἀντιαιρετικές καὶ δὲν ἔχουν τὴν πρόθεση νὰ προσβάλουν τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑπόληψη κανενός, τὶς ὁποῖες δηλώνουμε ὅτι σεβόμεθα δεόντως.
---------------------------------------------------------------
[1] http://unchain.gr/EpitropiThesmonDiafaneias-NeoYpomnima-Scientology.pdf
[2] https://www.public.gr/product/books/greek-books/literature/essays/misthoforoi-tis-neas-taksis/prod1100271pp/
[3] «ΠΕΡΙ ΒΙΑΣ - Μορφές, ἔννοια, διακρίσεις καί ἔκταση τῆς σύγχρονης βίας», Νέστορα Ε. Κουράκη, Ἐγκληματολογικοί Ὁρίζοντες, τ. Β΄, 1991 (1989), σσ. 21-36).

Πηγή