ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ;

Pin It

2022 03 20 1

Ἰωάννης Μηλιώνης.

Στό περασμένο φύλλο ἀσχοληθήκαμε μέ τό Ὑπόμνημα πού ὑπέβαλε, τό 2013, πρός τήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφάνειας ὁ δημοσιογράφος Ἀντώνης Μποσνακούδης.
Τό θέμα τοῦ Ὑπομνήματος ἦταν: «Ἡ πολιτική, δημοσιογραφική καί κοινωνική διάβρωση ἀπό τή συγκαλυμμένη δράση τῆς ἐξτρεμιστικῆς ὀργάνωσης Scientology-ΚΕΦΕ», ὅπου μέ στοιχεῖα: πρακτικά δικαστικῶν ἀποφάσεων καί ἔγγραφα τοῦ ΚΕΦΕ, κατασχεμένα ἀπό τρεῖς ἑφόδους τοῦ Εἰσαγγελέως κ. Ἰωάννη Ἀγγελῆ ἀπεδείκνυε τήν καταστροφική δράση τῆς ἐπικίνδυνης σέκτας, στό πολιτικό, κοινωνικό καί θρησκευτικό γίγνεσθαι τῆς Πατρῖδος μας[1].

Στή συνέχεια τοῦ Ὑπομνήματός του ὁ κ. Μποσνακούδης ἀναφέρει σχετικά μέ τήν παράνομη λειτουργία τῆς ὀργά¬νωσης τῶν Σαηεντολόγων καί ἀποδεικνύει μέ βάση τόν Νόμο 2928/2001 ὅτι ἡ Σαηεντολογία ἔχει χαρακτηριστικά Ἐγκληματικῆς Ὀργάνωσης παραθέτοντας ἀποσπάσματα ἀπό τήν ἀμετάκλητη ἀπόφαση 10493/1997 τοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν κατά τῆς Σαηεντολογίας, ἀλλά καί ἀπό τό βιβλίο του: «Μισθοφόροι τῆς νέας τάξης»[2].
Διαβάζουμε: «Στίς σελίδες 95 καί 96 φαίνεται ὅτι ἡ ὀργάνωση εἶχε ἐλέγξει πλήρως ἀκόμη καί τήν κατάθεση πού θά ἔδινε ἕνα μέλος της στόν εἰσαγγελέα Ἀγγελή, ὥστε νά μήν εἶναι ἐπιβαρυντική γιά τήν Σαηεντολογία. Στίς σελίδες 98-100 παρουσιάζεται μία ἀκόμη χειρότερη περίπτωση ὅπου ἡ ὀργάνωση στήν οὐσία στρατολογεῖ τά νομικά δικαιώματα ἑνός καθηγητῆ ἀποσπασμένου στή Γερμανία γιά νά στραφεῖ ἐναντίον τοῦ εἰσαγγελέα Ἀγγελῆ μέ τό πρόσχημα ὅτι ὑπέβαλε ἐρωτήσεις στό 10 ἐτῶν παιδί του. Ὁ εἰσαγγελέας εἶχε βρεῖ τό παιδί στίς ἐγκαταστάσεις τοῦ ΚΕΦΕ κατά τή διάρκεια τῶν ἑφόδων, χωρίς τό παιδί νά συνοδεύεται ἀπό τούς γονεῖς. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι τό μέλος εἶχε ἐνδοιασμούς νά ὑποβάλει καταγγελία ἐναντίον τοῦ εἰσαγγελέα. Τελικά, μετά ἀπό τήν πίεση τῆς ὀργάνωσης καί τό γεγονός ὅτι τοῦ εἶπαν ὅτι ἡ διεθνής διοίκηση, αὐτή καθ’ αὐτή, ἐπιθυμεῖ νά γίνει καταγγελία, ὁ καθηγητής τήν ὑπέβαλε... Εἶναι μία χαρακτηριστική περίπτωση ὅπου ἡ ὀργάνωση στρατολογεῖ ἀκόμη καί τά νομικά δικαιώματα ἑνός ἀνθρώπου, τά ὁποία ἀποτελοῦν τή βάση τῆς ἐλευθερίας του καί τῆς προστασίας του μέσα στό κοινωνικό σύνολο, γιά νά ἐξυπηρετήσει τά συμφέροντα τῆς ὀργάνωσης χρησιμοποιῶντας τό μέλος.
»Στό τμῆμα τοῦ ὑπομνήματος πού ὑπέβαλα, λέει ὁ κ. Μποσνακούδης, στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφάνειας μέ τίτλο "Ἡ πα-ράνομη λειτουργία τῆς Σαηεντόλοτζυ" παραθέτω ἐπίσης στοιχεῖα καί φωτογραφίες ἀπό τήν περίπτωση τοῦ θανάτου τῆς Lisa McPherson, ἡ ὁποία πέθανε σέ "νοσοκομεῖο" τῆς Σαηεντόλοτζυ, ἀφοῦ εἶχε ἀπομακρυνθεῖ, ἀπό στελέχη τῆς ὀργάνωσης, ἀπό κανονικό νοσοκομεῖο, στό ὁποῖο εἶχε εἰσαχθεῖ.
»Στίς σελίδες 46-59 τοῦ βιβλίου μου παραθέτω στοιχεῖα σχετικά μέ τήν ἐξαπάτηση τῶν μελῶν ἀπό τήν ὀργάνωση, ὅπως ἐπίσης καί γιά τήν ἀποκάλυψη ἰδιαίτερα προσωπικῶν δεδομένων, ὥστε στή συνέχεια ἄν αὐτά θέλουν νά φύγουν ἀπό τήν ὀργάνωση, νά φοβοῦνται διότι ἡ ὀργάνωση θά μποροῦσε νά χρησιμοποιήσει τά στοιχεῖα ἐναντίον τους.
»Στίς σελίδες 87-102 τοῦ βιβλίου μου παρουσιάζονται τά πραγματικά πιστεύω καί πρακτικές τῆς Σαηεντόλοτζυ, μέ τρόπο πού φαίνεται ὅτι ἀκόμη καί τό ἀνθρώπινο σῶμα, καί οἱ ἀσθένειές του, ἀξιολογοῦνται καί ἀντιμετωπίζονται μέ ἐντελῶς διαφορετικό τρόπο ἀπό ὅ,τι στήν Ἰατρική. Αὐτά τά πιστεύω καί πρακτικές ἀποτελοῦν τό θεμέλιο τοῦ κινδύνου γιά τήν ὑγεία καί τή ζωή τῶν μελῶν, διότι ἡ ὀργάνωση ἐκτελεῖ ἰατρικές πρακτικές (θεραπεῖες κ.λπ.) πάνω σέ βάση πού δέν ἔχει σχέση μέ τήν ἐπιστήμη, ἀλλά ἀντίθετα ἔχει ἐπικριθεῖ στίς ΗΠΑ ἀπό ἰατρικούς συλλόγους καί γι' αὐτό τό λόγο ὁ ἱδρυτής τῆς ὀργάνωσης Ρόν Χάμπαρτ τῆς ἔδωσε τό χαρακτήρα τῆς "θρησκείας", ὥστε νά μή διώκεται ἀπό τίς Ἀρχές, τίς δέ ἐπικίνδυνες πρακτικές, γιά τίς ὁποῖες καταδικάστηκε τό ΚΕΦΕ, νά τίς παρουσιάζει ὡς "ἐφαρμοσμένη θρησκευτική φιλοσοφία".
»Ὑπογραμμίζω, ὅτι ὅταν δημοσίευσα στήν ἱστοσελίδα μου αὐτά τά πιστεύω καί τήν κοσμοθεωρία τῆς ὀργάνωσης, τόσο ἐγώ ὅσο καί οἱ ἑταιρεῖες στίς ὁποῖες διατηροῦσα τίς ἱστοσελίδες, ἀπειληθήκαμε μέ ἐξώδικα ἀπό τίς νομικές ὑπηρεσίες τῆς ὀργάνωσης στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, πού εἶχαν σκοπό νά μέ ὑποχρεώσουν νά ἀποσύρω τά ἔγγραφα... Οἱ ἀπειλές ἔγιναν μέ βάση ὅτι αὐτά τά ἔγγραφα ἀποτελοῦν "ἐμπορικό ἀπόρρητο" (Trade Secret) καί ἡ ὀργάνωση ἔχει τά πνευματικά δικαιώματα. Μέ αὐτό τόν τρόπο ἡ ἴδια ἡ διεθνής διοίκηση τῆς ὀργάνωσης ἐπιβεβαίωσε τήν αὐθεντικότητα τῶν ἐγγράφων πού ἀναφέρω ἐδῶ. Φυσικά, δέν ἀπέσυρα κανένα ἔγγραφο καί ἀκόμη διατηρῶ ὅλα τά στοιχεῖα στή διεύθυνση: http://unchain.gr.
»Στή σελίδα 172 τοῦ βιβλίου μου ὑπάρχει ἀντίγραφο τοῦ συμβο-λαίου ἑνός δισεκατομμυρίου ἐτῶν πού ὑπογράφουν ἀρκετά μέλη, κυρίως αὐτά πού ἀποστέλλονται στό ἐξωτερικό. Ἀπό τή σελίδα 177 μέχρι τήν 186 παραθέτω τήν μετάφραση ἑνός ἐγγράφου μέ ὁδηγίες ἀπό τό ἐξωτερικό πού περιγράφουν μέ κάθε λεπτομέρεια τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἡ ὀργάνωση κατευθύνει ἕνα μέλος γιά νά χειριστεῖ τούς γονεῖς της. Στίς ἑπόμενες σελίδες ὑπάρχει τό πρωτότυπο πού κατασχέθηκε [ἀπό τόν Εἰσαγγελέα].
»Στίς σελίδες 195-198 τοῦ βιβλίου μου ὑπάρχει: α) ἐπιστολή μέλους πρός τούς γονεῖς της ὅπου γράφει ὅτι θά φύγει ἀπό τό σπίτι ἐπειδή οἱ γονεῖς εἶναι ἀνταγωνιστικοί ἀπέναντι στήν ὀργάνωση, β) αἴτηση μέλους πού ζητάει ἄδεια νά πάει στό κομμωτήριο ἀναφέροντας ὅτι θά προλάβει τό ἀπογευματινό προσκλητήριο προσωπικοῦ καί γ) ἔγγραφο γιά Δικαστήριο Ἠθικῆς ἐναντίον μέλους.
»Στίς σελίδες 194 καί 199 ὑπάρχει περιγραφή σχετική μέ τίς "ἐγκαταστάσεις ἀναμόρφωσης" στή Δανία, τό περιβόητο RPF (Rehabilitation Project Force) στίς ὁποῖες στάλθηκε τό στέλεχος τοῦ ΚΕΦΕ, πού ἀναφέρεται στίς σελίδες 89-92 τῆς "Ἀναφορᾶς Ἀγγελῆ" ὅτι εἶχε συνάψει ἐρωτική σχέση, τήν ὁποία δέν ἐνέκρινε ἡ ὀργάνωση.
»Ἡ λειτουργία αὐτῶν τῶν στρατοπέδων συγκεντρώσεως στή Δανία ἔρχεται σέ σύγκρουση μέ τό ἑλληνικό καί εὐρωπαϊκό δίκαιο καί τόν πολιτισμό. Ἕλληνες πολίτες ἔχουν φυλακιστεῖ ἐκεῖ... Ἡ δικαιοσύνη πρέπει νά κινηθεῖ γιά τή διακοπή τῆς λειτουργίας αὐτῶν τῶν σύγχρονων στρατοπέδων συγκεντρώσεως. Εἶναι πανευρωπαϊκό θέμα καταπολέμησης τῆς διαφθορᾶς.
»Θεωρῶ ὅτι θά ἦταν ἐξαιρετικά θετικό γιά τό ἐθνικό συμφέρον -καί θά εἶχε ἀκόμη θετικότερο ἀντίκτυπο στό ἐξωτερικό- ἄν μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς Θεσμῶν καί Διαφάνειας καί ἀπό ἄλλες σχετικές Ἐπιτροπές, ἐπισκέπτονταν τή Δανία γιά νά ζητήσουν ἀπό τό Κοινοβούλιό της τήν ἀπαγόρευση τῆς λειτουργίας αὐτῶν τῶν στρατοπέδων συγκέντρωσης σέ Εὐρωπαϊκό ἔδαφος.
»Στίς σελίδες 204-209 παραθέτω ἕνα "ἐρωτηματολόγιο ἀσφαλείας" μεταφρασμένο στά ἑλληνικά ἀπό τήν ἴδια τήν ὀργάνωση, τό ὁποῖο περιλαμβάνω μέ ἀνάλυση καί στό προηγούμενο Ὑπόμνημα ὑπό τόν τίτλο "Ἔλεγχος Ἀσφαλείας, Γιοχάνεσμπουρκ". Ἡ ἀνάγνωση τοῦ ἐρωτηματολογίου εἶναι περισσότερο ἀπό ἀρκετή γιά νά κατανοήσει ὁποιοσδήποτε τήν παραβίαση τῆς ἐλευθερίας, ἀξιοπρέπειας καί ἀνεξαρτησίας κάθε μέλους πού ὑποχρεώνεται νά τό συμπληρώσει. Εἶχε συνταχθεῖ στή Νότια Ἀφρική ἐπί Ἀπαρτχάϊντ γιά νά ἐντοπίζει ἀντιφρονοῦντες ἐντός τῆς Scientology. Τό τμῆμα μέ τίτλο "Οἱ Στατιστικές Ἐπίθεσης καί Τιμωρίας τῆς Σαηεντολογίας" τοῦ προηγούμενου Ὑπομνήματος ἀποκαλύπτει ὅτι ἡ Σαηεντολογία εἶναι αὐστηρά δομημένη ὀργάνωση μέ ἰσχυρή ἱεραρχία πού ἔχει στοχοποιήσει κάθε τομέα κυβερνητικῆς καί κοινωνικῆς δραστηριότητας πού σκοπεύει νά ἐλέγξει, καί βαθμολογεῖ, κάθε ἑβδομάδα, τίς ἐπιτυχίες καί ἀποτυχίες της. Οἱ βαθμολογίες σέ κάποιον βαθμό ἀπεικονίζουν τό σύστημα "ἐπιχειρησιακῶν ἀξιῶν" πού ἔχει, δηλαδή τί εἶναι πραγματικά σημαντικό γι’ αὐτήν».
Στό ἑπόμενο, ἡ συνέχεια...
Τὰ περιεχόμενα τοῦ ἐν λόγῳ ἄρθρου ἐκφράζουν θέσεις νομικές, ἐκκλησιαστικὲς καὶ ἀντιαιρετικές καὶ δὲν ἔχουν τὴν πρόθεση νὰ προσβάλουν τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑπόληψη κανενός, τὶς ὁποῖες δηλώνουμε ὅτι σεβόμεθα δεόντως.
---------------------------------------------------------------
[1] http://unchain.gr/EpitropiThesmonDiafaneias-NeoYpomnima-Scientology.pdf
[2] https://www.public.gr/product/books/greek-books/literature/essays/misthoforoi-tis-neas-taksis/prod1100271pp/