ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΜΩΝ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Pin It

2022 03 18

Ἰωάννης Μηλιώνης.

Τήν προηγούμενη ἑβδομάδα εἴχαμε ἀναφερθεῖ στόν Ἀντώνη Μποσνακούδη καί στό Ὑπόμνημα, πού ὑπέβαλε, τό 2013, πρός μέλη τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, τά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς Θεσμῶν καί Διαφάνειας.
Τό θέμα τοῦ Ὑπομνήματος ἦταν: «Ἡ πολιτική, δημοσιογραφική καί κοινωνική διάβρωση ἀπό τή συγκαλυμμένη δράση τῆς ἐξτρεμιστικῆς ὀργάνωσης Scientology-ΚΕΦΕ», ὅπου μέ στοιχεῖα: πρακτικά δικαστικῶν ἀποφάσεων καί ἀποδεικτικά ἔγγραφα τοῦ τότε ΚΕΦΕ, κατασχεμένα ἀπό τίς τρεῖς ἑφόδους τοῦ Εἰσαγγελέως κ. Ἰωάννη Ἀγγελῆ ἀπεδείκνυε τήν καταστροφική δράση τῆς ἐπικίνδυνης σέκτας, στό πολιτικό, κοινωνικό καί θρησκευτικό γίγνεσθαι τῆς Πατρῖδος μας[1].

Στό κείμενο αὐτό ὁ δημοσιογράφος ζητᾶ ἀπό τά ἁρμόδια μέλη τοῦ Κοινοβουλίου, πρωτίστως νά ἐνημερωθοῦν γιά τό κραυγαλέο αὐτό πρόβλημα, πού ἀποτελεῖ μέγιστο θέμα Ἀσφάλειας Ἐθνικῆς καί Κοινωνικῆς.
Στό Ὑπόμνημά του ὁ κ. Μποσνακούδης ἀναφέρει ἐπί λέξει τά ἑξῆς: «Τό ὑλικό πού σᾶς ὑποβάλλω -σέ ἔντυπη καί ἠλεκτρονική μορφή- τό εἶχα ὑποβάλλει καί τόν Ἰανουάριο τοῦ 2008 στούς βουλευτές, πού ἀποτελοῦσαν τήν τότε Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφάνειας. Ὁ Πρόεδρός της, κ. Ἀπόστολος Σταύρου, μοῦ ἀπάντησε ... ὅτι ὁ ἴδιος δέν θά ἔφερνε τό θέμα πρός συζήτηση στήν Ἐπιτροπή γιά δικούς του λόγους: “Δέν μπορῶ νά ἐκθέσω τόσους”, κ.λπ. Δέν ὑπῆρξαν ἐπίσης μέλη γιά νά τό φέρουν πρός συζήτηση, πλήρη διερεύνηση καί θεραπεία, ὅπως προανέφερα, λόγω τῶν ἐπιπτώσεων πού θά εἶχε σέ αὐτούς καί σέ μερίδα τῶν κομμάτων τους, ὅπως πιστεύω.
»Μεταξύ ἄλλων, ἡ ἀποτυχία τοῦ τότε Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς νά θεραπεύσει τήν κατάσταση -ἴσως ὅμως καί ἄλλων μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς-, θεωρῶ ὅτι ἔπαιξε καθοριστικό ρόλο στήν παραγραφή τῆς ὑπόθεσης κατασκοπείας, ἡ ὁποία εἶναι μία ἀπό τίς πτυχές τῆς δράσης τῆς ἐν λόγῳ ὀργάνωσης (Scientology) καί ἀφοροῦσε τήν διαρροή καί κατοχή ἀπόρρητου ἐγγράφου τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας. Ἀναφέρομαι σέ αὐτό τό γεγονός στό νέο πρόσθετο ὑλικό πού σᾶς παραθέτω. Ὑπενθυμίζω ἐπίσης καί τό κατασχεθέν -ἀπό εἰσαγγελέα- σαηεντολογικό ἔγγραφο, πού ἀποκαλύπτει ἐπέμβαση τῆς CIA κατά τῆς ΕΥΠ πρός ὄφελος ὀργανώσεων ὅπως ἡ Σαηεντόλοτζυ.
»Ἐλπίζω ἡ Ἐπιτροπή, μέ τή σημερινή σύνθεσή της, νά πράξει τό καθῆκον της, διότι τό θέμα ἔχει καθοριστική σχέση μέ τήν ἀνάγκη πάταξης τῶν ἀνώτερων μορφῶν διαφθορᾶς πού ἐπιβλήθηκαν στήν Ἑλλάδα καί ἀσκοῦν καθοριστικό ἐπηρεασμό ἀκόμη καί σήμερα. Θά ἦταν ἐντελῶς ἀπαράδεκτο ἄν ἡ Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφάνειας τοῦ Κοινοβουλίου ἐξακολουθοῦσε νά καλύπτει τήν ἀδιαφάνεια καί διαφθορά πού διαβρώνουν τούς θεσμούς.
»Σήμερα ἡ ἀπαίτηση τῆς κοινωνίας γιά κάθαρση καί ἀπολύμανση σέ κάθε τομέα μπορεῖ νά ἱκανοποιηθεῖ σέ αὐτή τήν περίπτωση· ἄν ἡ Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφάνειας κάνει τό καθῆκον της».
Ἔκανε ὅμως τό καθῆκον της ἡ δεύτερη αὐτή Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφάνειας; Αὐτό θά τό δοῦμε ἀργότερα...
Ἐπί τοῦ παρόντος, ἄς ἐντρυφήσουμε στή συνέχεια τοῦ «Ὑπομνήματος», τή σχετική μέ τήν παράνομη λειτουργία τῆς ὀργάνωσης τῶν Σαηεντολόγων.
Διαβάζουμε στό κείμενο: «Ἀπό τό 1997 ἡ Σαηεντολογία, λειτουργεῖ παράνομα στήν Ἑλλάδα. Ἡ ἀμετάκλητη ἀπόφαση 10493/1997 τοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν ἔκλεισε τό ΚΕΦΕ (Κέντρο Ἐφηρμοσμένης Φιλοσοφίας Ἑλλάδος) ὄχι ὡς ἕνα ἁπλό σωματεῖο πού παρανόμησε, ἀλλά ὡς σωματεῖο τῆς Σαηεντολογίας πού προωθεῖ καί ἐφαρμόζει τίς θεωρίες, ἀρχές καί "διδασκαλίες" τοῦ ἱδρυτῆ της, Λαφαγιέτ Ρόν Χάμπαρτ: "Τό σωματεῖο πρεσβεύει τίς θεωρίες τοῦ ἱδρυτῆ τῆς Σαηεντολογίας, Λ. Ρόν Χάμπαρτ, τῶν ὁποίων στόχος ἀλλά καί κεντρικός πυρήνας εἶναι ἡ ἐξουσία καί τό χρῆμα, ὅπως ὁ ἴδιος (ὁ Λ. Ρόν Χάμπαρτ) ἀναφέρει: Τό νά εἶσαι ἱκανός νά ἐλέγχεις ἕναν ἄνθρωπο σέ κάνει ἱκανόν νά ἐλέγχεις πολλούς καί κανεῖς δέν θά μποροῦσε νά εἶναι ἐπαγγελματίας Σαηεντολόγος, ἐκτός ἄν μποροῦσε νά ἐλέγξει ἕνα ἄλλο ἄτομο (The Auditor, τ. 234, σελ. 2). Στό ἄρθρο του δέ "Homo Novis" ἰσχυρίζεται, ὅτι οἱ ἰσχυροί θά ἐπιβιώσουν· μόνον οἱ ἀδίστακτοι μποροῦν νά κατακτήσουν ... (ἐννοεῖ τό Σύμπαν)»…
Καί σέ ἄλλο σημεῖο τῆς ἀπόφαση 10493/1997 τοῦ Ἐφετείου: «Κατά τήν τελευταία (Σαηεντολογία) ἠθικό καί δίκαιο εἶναι ὅ,τι συμβάλλει στήν ἐξάπλωση καί διάδοση θεωριῶν της, ἀλλά καί ὅ,τι δέν ἀντιτίθεται σ' αὐτήν. Οἱαδήποτε ἀντίδραση ἤ ἀντίθεση σ' αὐτό ἀντιμετωπίζεται ὡς δυνητική πηγή προβλημάτων (περίπτωση Ντόρας Ἀποστολοπούλου), ἔχουσα ἀνάγκη "χειρισμοῦ". Γιά ὁτιδήποτε τό ἀρνητικό ἀπέναντι στήν ὅλη θεωρία τῆς Σαηεντολογίας καί τή πραγμάτωση τῶν σκοπῶν της, ἐνεργοποιεῖται ἀμέσως ἡ πολιτική τῆς "νέκρωσης πράκτορα", μέ τήν ἔννοια τῆς διάβρωσης τῆς ὑπόληψης καί τῆς ἐπίθεσης, προκειμένου μέ αὐτή νά καμφθοῦν οἱ προβληθεῖσες ἀντιδράσεις»…
Καί στή συνέχεια: «Ἡ ἀκολουθούμενη αὐτή ἀπό τό ἐκκαλοῦν [Σαηεντολογία-ΚΕΦΕ] πρακτική, πού εἶναι συνέπεια τῆς θεωρίας, πού αὐτό πρεσβεύει, αἴρει ὁπωσδήποτε κάθε ἔννοια ἐλευθερίας τοῦ ἀτόμου σχετικά μέ τήν (ἐλεύθερη) ἔκφραση τῆς γνώμης του»…
«Ἐπίσης, ὁ ψυχολόγος γιατρός Μάντης Νικόλαος σχολιάζει ὡς ἀπαράδεκτες τίς μεθόδους προσέγγισης τοῦ σωματείου [τῆς Σαηεντολογίας] μέ τά τέστ προσωπικότητας καί τό "ὄντιτιγκ", τό ὁποῖον, ὡς ψυχολογική παρέμβαση, θεωρεῖ ἔργο, πού ἐμπίπτει στήν ἁρμοδιότητα τοῦ ἐπαγγελματία ψυχολόγου»…
«Κατόπιν ὅλων αὐτῶν καί κατ' ἀναπόδραστη λογική ἀναγκαιότητα, πού ἀποκλείει τή δυνατότητα κάθε ἄλλης ἐκδοχῆς, ἀπεδείχθη μέ πληρότητα, ὅτι τό καθοῦ καί ἐκκαλοῦν [ἡ Σαηεντολογία-ΚΕΦΕ] εἶναι μία ὀργάνωση μέ ὁλοκληρωτικές δομές καί τάσεις, πού στήν οὐσία περιφρονεῖ τόν ἄνθρωπο, ἐνῶ ἐνεργεῖ ἐλεύθερα καί μόνον κατ' ἐπίφαση προκειμένου καί ἀποκλειστικά νά πρoσελκύσει μέλη, τά ὁποία στή συνέxεια ὑφίστανται, μέ ὅλες τίς προαναφερθεῖσες διαδικασίες καί θεωρίες, πλύση ἐγκεφάλου, μέ ἀνώτερο σκοπό τή δημιουργία κατευθυνόμενου τρόπου σκέψης, ἀλλά καί τήν ἐλαχιστοποίηση τῶν ἀντιρρήσεων (βασικές θέσεις τῶν θεωριῶν τοῦ ἱδρυτῆ τῆς Σαηεντολογίας), ἔτσι ὥστε νά βρισκόμαστε πλέον ἐνώπιον ἀβούλων ὄντων, τά ὁποία ἔχουν χάσει τή δυνατότητα λήψεως ἀποφάσεων ὡς καταστάλαγμα τῆς ἐλεύθερης βούλησής τους, ἐφόσον ἤδη ἔχουν περάσει ἀπό ὅλα τά στάδια τῶν διδασκαλιῶν τῆς Σαηεντολογίας καί μέ τήν κατάλληλη περαιτέρω ἐπεξεργασία γίνονται πλέον δεκτικά στίς "ἀλήθειες", πού ἐφαρμόζει, χωρίς, ὅμως, νά ἔχουν τά κίνητρα γιά νά τίς ἐξετάσουν καί ἀξιολογήσουν».
Τό ἀκόλουθο ἀπόσπασμα ἀπό τό καταστατικό της ἀστικῆς μή κερδοσκοπικῆς ἐταιρίας «Ἑλληνικό Κέντρο Διανοητικῆς καί Σαηεντολογίας» -ἡ ὁποία ὅμως παραπλανητικά παρουσιάζεται ὡς «Ἑλληνική Ἐκκλησία τῆς Σαηεντολογίας»- θέτει ὡς σκοπό τήν ἀκεραιότητα καί τή μή ἀμφισβήτηση αὐτῶν γιά τά ὁποία ἔκλεισε τό ΚΕΦΕ!:
«β. Νά παρουσιάζει, διαδίδει, ἐφαρμόζει τίς ἀρχές, διασφαλίζει καί διατηρεῖ τήν καθαρότητα καί ἀκεραιότητα τῆς θρησκείας τῆς Σαηεντολογίας ὅπως ἀναπτύχθηκε καί διατυπώθηκε ἀπό τόν Λ. Ρόν Χάμπαρτ σέ βιβλία, μαγνητοφωνημένες διαλέξεις καί κάθε εἴδους γραπτά κείμενά του, ὅπως π.χ. ἄρθρα, φυλλάδια, ἐπιστολές, πού ἀποτελοῦν τίς “Γραφές τῆς Σαηεντολογίας”».
Δηλαδή, ἡ νέα μορφή τῆς Σαηεντόλοτζυ ὡς Ἀστική Ἑταιρία, ἔχει ὡς σκοπό νά συνεχίσει τήν ἐφαρμογή αὐτῶν γιά τά ὁποία ἡ Δικαιοσύνη ἔκλεισε τό ΚΕΦΕ! Ἀφ’ ἑτέρου ἔχει σκοπό νά διασφαλίσει καί νά διατηρήσει τήν ἀκεραιότητα τῶν θεωριῶν, διδασκαλιῶν καί θέσεων τοῦ Χάμπαρτ -τήν ἐφαρμογή τῶν ὁποίων καταδίκασε τελεσίδικα ἡ Δικαιοσύνη- ὑπό τό κάλυμμα τῶν Ἱερῶν Γραφῶν τῆς «θρησκείας» τῆς Σαηεντολογίας. Μέ ἄλλα λόγια, ἡ ὀργάνωση κινεῖται ὄχι μόνο πάνω στίς ἤδη ποινικά καταδικασμένες κατευθύνσεις, ἀλλά ἔχει σκοπό καί νά διατηρήσει τήν ἀκεραιότητά τους!
Καί ἕπεται συνέχεια...
Τὰ περιεχόμενα τοῦ ἐν λόγῳ ἄρθρου ἐκφράζουν θέσεις ἐκκλησιαστικὲς καὶ ἀντιαιρετικές καὶ δὲν ἔχουν τὴν πρόθεση νὰ προσβάλουν τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑπόληψη κανενός, τὶς ὁποῖες δηλώνουμε ὅτι σεβόμεθα δεόντως.
---------------------------------------------------------------
[1] http://unchain.gr/EpitropiThesmonDiafaneias-NeoYpomnima-Scientology.pdf

Πηγή