ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Pin It

2022 03 05 1

Μιχάλης Ράλλης - Κωνσταντίνα Ἀλεβίζου.

Στὶς ἡμέρες μας πλὴν τῆς ἰατρικῆς ἐξασκοῦνται παράλληλες «θεραπεῖες» οἱ ὁποῖες εἶναι γνωστὲς μὲ τὸν ὄρο «ἐναλλακτικὲς θεραπευτικὲς μέθοδοι».
Οἱ μέθοδοι αὐτὲς εἶναι πολλὲς μὲ πιὸ διαδεδομένες τὶς ὁμοιοπαθητική, βελονισμὸ καὶ χειροπρακτική. Τὸ κοινὸ σημεῖο τῶν ἀνωτέρω «θεραπειῶν» εἶναι ὅτι οἱ παθήσεις δὲν ὀφείλονται στὸ αἴτιο γιὰ παράδειγμα τὸ βακτηρίδιο ἢ τὸν ἰὸ ἀλλὰ στὴν κακὴ ροὴ τῆς ἐνέργειας στὸ σῶμα καὶ ἡ «θεραπεία» ἡ ὁποία εἶναι ἐνεργειακὴ ἀποκαθιστᾶ τὴν κανονικὴ ροὴ τῆς ἐνέργειας.

Στὴν ὁμοιοπαθητικὴ ἡ θεραπεία γίνεται μὲ οὐσίες φυτικῆς ἢ ζωϊκῆς προελεύσεως ἢ ἐκκρίματα τοῦ ἴδιου του ἀσθενοῦς, οἱ ὁποῖες ἀραιώνονται τόσο πολὺ ὥστε στὴν πράξη νὰ μὴν ὑπάρχουν . Ἡ παρασκευὴ τοὺς γίνεται μὲ διαδοχικὲς ἀραιώσεις -ὅσο πιὸ ἀραιὸ εἶναι τὸ τελικὸ σκεύασμα τόσο πιὸ ἀποτελεσματικὸ- καὶ κτύπημα (δυναμοποίηση). Τὰ ὀνομαζόμενα αὐτὰ «φάρμακα» ὑποτίθεται ὅτι ἔχουν μία ἐσωτερικὴ πνευματοειδὴ φαρμακευτικὴ δύναμη ἡ ὁποία ὑπερνικᾶ αὐτὴ τῆς ἀσθενείας καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ λαμβάνεται ἡ «θεραπεία». Ἡ ἀνωτέρω ὅπως καὶ ὅλες οἱ ἐναλλακτικὲς ὀνομαζόμενες θεραπεῖες μὴ τηρώντας τὶς βασικὲς ἀρχὲς τῆς ἐπιστημονικῆς μεθοδολογίας θεωροῦνται ἀπὸ τὴν ἐπιστημονικὴ κοινότητα ὡς ψευδοεπιστῆμες καὶ σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις ἔχουν ἀποδειχθεῖ καὶ ἐπικίνδυνες κυρίως γιὰ τὴν καθυστέρηση εἰδικότερα σὲ σοβαρὰ νοσήματα ὅπως ὁ καρκίνος νὰ δοθεῖ ἀποτελεσματικὴ θεραπεία.
Ἡ βάση τους εἶναι ἀποκρυφιστική, ἀσυμβίβαστη μὲ τὴν Χριστιανική μας πίστη. Αὐτὸ ἀποδεικνύεται πλήρως ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ κείμενα τῶν ἐπιφανεστέρων ὁμοιοπαθητικῶν παλαιῶν καὶ νέων. Ὅπως γράφει ὁ π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος , πρόκειται γιὰ σύστημα αὐτοπραγμάτωσης καὶ αὐτοσωτηρίας, αὐτοεξέλιξης τοῦ ἀνθρώπου, τὸ ὁποῖο ἀκυρώνει τὴν ἐν Χριστῷ σωτηρία, δηλαδὴ ὁλόκληρο τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Στὶς μέρες μας, στὰ πλαίσια τῆς νεοεποχίτικης ἰδεολογίας, προσπαθοῦν νὰ θολώσουν καὶ αὐτὴ τὴν ἐπιστήμη καὶ τὰ κριτήρια αὐτῆς καὶ νὰ ἐξοικειώσουν τὸν κόσμο μὲ ἀπόκρυφες καὶ ἀσαφεῖς ἔννοιες.
Εἶναι ὑπαρκτὸς ὁ κίνδυνος νὰ δράσει ἡ ὁμοιοπαθητική, ὅπως καὶ οἱ ὑπόλοιπες «ἐναλλακτικὲς θεραπεῖες τῆς Νέας Ἐποχῆς» -λόγω ἀκριβῶς αὐτῆς τῆς θεμελιώσεως- ὡς γέφυρα ποὺ θὰ ὁδηγήσει ἀνύποπτους χριστιανοὺς στὶς ἀνατολικὲς θρησκεῖες, ἀμβλύνοντας, σὲ πρώτη φάση, τὸ ὀρθόδοξο αἰσθητήριό τους.
Εἶναι βέβαιον, ὅτι οἱ χριστιανοὶ ποὺ καταφεύγουν σὲ αὐτὲς τὶς τεχνικὲς ἀγνοοῦν τὶς ἀποκρυφιστικές, μαγικὲς διαστάσεις τῶν «θεραπειῶν» αὐτῶν, οἱ περισσότεροι τῶν ὁποίων ὡς πρὸς τὴν ὁμοιοπαθητικὴ θεωροῦν ὅτι λαμβάνουν φυσικὰ προϊόντα.
Οἱ ὁμοιοπαθητικοὶ ὅμως ποὺ δηλώνουν χριστιανοί, δὲν εἶναι δυνατὸν καὶ ἐπιτρεπτὸν νὰ ἀγνοοῦν αὐτὴ τὴ διάσταση.
Πάντως, ἐπειδὴ ἡ Ὁμοιοπαθητικὴ καὶ οἱ ὑπόλοιπες «ἐναλλακτικές», ἢ καλύτερα ἀνορθόδοξες (ἀπορριπτόμενες δηλαδὴ ἀπὸ τὴν κλασσικὴ ἰατρικὴ) θεραπευτικὲς μέθοδοι δημιουργοῦν καὶ ποιμαντικὸ πρόβλημα, θὰ ἦταν εὐχῆς ἔργο νὰ γίνεται συστηματικὴ καὶ σωστὴ ἐνημέρωση ἀπὸ τὴ Διοικοῦσα Ἐκκλησία καὶ τὶς κατὰ τόπους Ἐνορίες.

Ὁ κ. Μιχάλης Ράλλης εἶναι Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, τοῦ Τομέα Φαρμακευτικῆς Τεχνολογίας ἡ δέ κ. Κωνσταντίνα Ἀλεβίζου εἶναι Ἰατρός, Βιοπαθολόγος.
Ἡ εἰσήγηση ἔγινε στά πλαίσια τοῦ Σεμιναρίου Ορθοδόξου Απολογητικής τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κηφισιάς στίς 6/2/2013.

Πηγή